Nacrt prijedloga Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

Zagreb, ožujak 2013.

******************************************************************

USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
- sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. Ustava Republike Hrvatske -
(«Narodne novine», br. 85/10 - pročišćeni tekst)

 
******************************************************************

OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI
Do sada je učinjeno mnogo na usklađivanju nacionalnog zakonodavstva u području željeznice sa zakonodavstvom Europske unije, međutim izmjena postojećih i usvajanje novih direktiva te skori ulazak Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, nameću obvezu donošenja novog Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava.
Zakonom o sigurnosti u željezničkom prometu („Narodne novine“ br. 40/07 i 61/11) koji je trenutno na snazi uređuju se uvjeti i način za sigurno, uredno, redovito i nesmetano obavljanje željezničkoga prometa, funkcioniranje željezničkoga sustava u cjelini, kao i nadležnost tijela zaduženih za provođenje i nadzor nad njegovom provedbom.
S ciljem potpunog usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije potrebno je donijeti novi Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava kojim se prenose odredbe direktiva Europske unije iz područja sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, a naročito:
 
  • Direktive 2004/49/EZ o sigurnosti željeznice
  • Direktive 2008/57/EZ o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji
  • Direktive 2007/59/EZ o davanju ovlaštenja strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima, te
  • Direktive 2005/47/EZ u vezi s određenim vidovima uvjeta rada mobilnih radnika u interoperabilnom prekograničnom prometu.
 
Zakonskim prijedlogom osigurava se očuvanje i unapređenje sigurnosti željezničkog sustava Republike Hrvatske i postizanje interoperabilnosti u željezničkom sustavu Europske unije.
Osnovna odgovornost za sigurnost željezničkog sustava je na upraviteljima infrastrukture i željezničkim prijevoznicima čiji rad regulira i nadzire Agencija za sigurnost željezničkog prometa kao nacionalno tijelo nadležno za sigurnost u smislu željezničkog zakonodavstva Europske unije. Zahtjeva se da željeznički prijevoznik ima potvrdu o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza, a upravitelj infrastrukture ima uvjerenje o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom.  Potvrdom i uvjerenjem o sigurnosti utvrđuje se da je željeznički prijevoznik  i upravitelj infrastrukture uspostavio sustav upravljanja sigurnošću kojim se postižu zajednički ciljevi sigurnosti primjenom zajedničkih sigurnosnih metoda.
S ciljem sprječavanja željezničkih nesreća i njihovog ponavljanja potrebno je istražiti tehničke uzroke koji su do njih doveli. Zakonskim prijedlogom zajamčeno je neovisno istraživanje tehničkih uzroka nesreća koje provodi istražno tijelo.
Zakonskim prijedlogom utvrđuju se osnove za postizanje tehničke usklađenosti, smanjivanje prepreka, te poboljšavanje i razvoj usluga u međunarodnom željezničkom prometu u Europskoj uniji i s trećim zemljama. Usklađenim postupkom za izdavanje odobrenja za puštanje u uporabu infrastrukturnih podsustava i željezničkih vozila, te nadzorom ispunjavanja osnovnih zahtjeva (sigurnost, pouzdanost i dostupnost, zaštita zdravlja i okoliša, tehnička usklađenost i pristupačnost) doprinosi se ostvarenju interoperabilnosti, odnosno sposobnosti željezničkog sustava za siguran i neprekinut promet vlakova u Europskoj uniji.
Zakonskim prijedlogom prenose se jedinstveni uvjeti Europske unije za davanje ovlaštenja strojovođama za upravljanje lokomotivama i vlakovima. Ovlaštenje strojovođa dokazuje se dozvolom iz koje je vidljivo ispunjavanje zdravstvenih zahtjeva, osnovnog obrazovanja i opće stručne osposobljenosti, te potvrdom kojom se potvrđuje poznavanje infrastrukture, sposobnost upravljanja vozilima i poznavanje jezika.
U zakonski prijedlog prenesene su odredbe postojećeg Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu o odvijanju i upravljanju prometom, uvjetima za gradnju i održavanje željezničke infrastrukture, uvjetima za izvršne radnike i njihovom radnom vremenu, te o inspekcijskom nadzoru.
 
OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU ZAKONA
Za provođenje ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske.
 
RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU
Sukladno članku 161. stavka 1. Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne novine“, broj 6/02-pročišćeni tekst, 41/02., 91/03., 58/04., 39/08., 86/08., 81/12 i 113/12) predlaže se donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku, obzirom da se Zakon donosi radi usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije.

 
SADRŽAJ (samo informativno):
I.          OPĆE ODREDBE.. 6
Predmet zakona. 6
Primjena propisa Europske unije. 6
Primjena ostalih propisa. 7
Primjena zakona. 7
Osnovni zahtjevi 8
Tijela nadležna za željeznički sustav. 8
Pojmovi 8
II.         AGENCIJA ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA. 11
Temeljne odredbe Agencije. 11
Nadležnosti Agencije. 11
Načela donošenja odluka Agencije. 12
Akti Agencije. 13
Statut Agencije. 13
Tijela Agencije. 13
Upravno vijeće Agencije. 13
Ravnatelj Agencije. 14
Poslovanje Agencije. 14
Godišnja izvješća. 15
III.       RAZVOJ I UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU.. 15
Održavanje i unapređenje sigurnosti željeznica. 15
Zajednički sigurnosni ciljevi 16
Zajedničke sigurnosne metode. 16
Zajednički sigurnosni pokazatelji 16
Nacionalna sigurnosna pravila. 17
Sustav upravljanja sigurnošću. 17
Zahtjevi za sustav upravljanja sigurnošću. 18
Dijelovi sustava upravljanja sigurnošću. 18
Izvješće o sigurnosti 19
IV.       POTVRDA I UVJERENJE O SIGURNOSTI 19
Potvrda o sigurnosti 19
Poseban dio potvrde o sigurnosti 19
Izdavanje, izmjena i oduzimanje potvrde o sigurnosti 20
Uvjerenje o sigurnosti 20
Izdavanje, produljenje i oduzimanje uvjerenja o sigurnosti 21
Podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde i uvjerenja o sigurnosti 21
Pristup uslugama osposobljavanja. 21
Nadzor sustava upravljanja sigurnošću. 22
V.        TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA INTEROPERABILNOST (TSI) 22
Područje primjene i sadržaj TSI-ja. 22
Odstupanja od primjene TSI-ja. 23
VI.       OCJENA SUKLADNOSTI 24
Tijela za ocjenu sukladnosti 24
Zahtjevi za prijavljeno tijelo. 24
Zahtjevi za imenovano tijelo. 25
Prijavljivanje prijavljenog tijela. 26
VII.      INTEROPERABILNI SASTAVNI DIJELOVI 26
Pojam interoperabilnog sastavnog dijela. 26
Stavljanje na tržište. 26
Sukladnost ili prikladnost za uporabu u skladu s TSI-jevima. 27
„EZ“ izjava o sukladnosti ili prikladnosti za uporabu. 27
Neusklađenost interoperabilnog sastavnog dijela s osnovnim zahtjevima. 28
VIII.    STRUKTURNI PODSUSTAVI 28
Odobrenje za puštanje u uporabu. 28
Nacionalna tehnička pravila. 29
Postupak izdavanja odobrenja za puštanje u uporabu. 29
Pokusni rad podsustava. 30
Nadzor rada podsustava. 31
„EZ“ provjera podsustava. 31
Izjava o provjeri podsustava. 31
Puštanje u uporabu postojećeg podsustava nakon obnove ili modernizacije. 32
Pokusna pružna dionica. 32
IX.       VOZILA. 32
Odobrenje za puštanje u uporabu vozila. 33
Postupak izdavanja odobrenja za puštanje u uporabu. 33
Prvo odobrenje za puštanje u uporabu vozila sukladnih TSI-jima. 34
Dodatno odobrenje za puštanje u uporabu vozila sukladnih TSI-jima. 34
Prvo odobrenje za puštanje u uporabu vozila koja nisu sukladna TSI-jevima. 35
Dodatno odobrenje za puštanje u uporabu vozila koja nisu sukladna TSI-jevima. 35
Odobrenje za tip vozila. 36
Uvjeti za povijesna i ostala vozila. 37
Označavanje vozila. 37
Subjekt nadležan za održavanje. 37
Ovlaštenje subjekta nadležnog za održavanje teretnih vagona. 37
X.        ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA. 38
Željeznička infrastruktura i željeznička pruga. 38
Razvrstavanje željezničkih pruga. 38
Uvjeti za željezničku infrastrukturu. 39
Izvođenje radova na željezničkoj pruzi 39
Održavanje željezničke infrastrukture. 40
Gradnja u pružnom pojasu. 40
Gradnja u zaštitnom pružnom pojasu. 40
Industrijski kolosijeci 40
XI.       REGISTAR VOZILA I REGISTAR INFRASTRUKTURE.. 41
Registar vozila. 41
Europski registar tipova vozila. 42
Registar željezničke infrastrukture. 42
XII.     ODVIJANJE I UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKIM PROMETOM.. 42
Način odvijanja i upravljanja željezničkim prometom. 42
Vozni red vlakova. 43
Sastav vlaka. 43
Kočenje vlaka. 44
Signalna pravila. 44
Vožnja vlaka. 45
XIII.    ŽELJEZNIČKE PRUGE I DRUGE PROMETNICE.. 45
Križanje željezničke pruge i druge prometnice. 45
Željezničko-cestovni prijelaz i pješački prijelaz preko pruge. 46
Uređaj i oprema za osiguravanje ŽCP-a i PP-a. 47
Propisana preglednost. 47
Dodatni uvjeti za cestovna vozila na ŽCP-u. 47
Program rješavanja ŽCP-a i PP-a. 47
Usporedno vođenje željezničke pruge i druge prometnice. 48
XIV.    IZVRŠNI RADNICI 48
Poslovi koje obavlja izvršni radnik. 48
Uvjeti za izvršne radnike. 48
Zdravstvena sposobnost. 48
Stručna osposobljenost. 49
Nadzor rada izvršnih radnika. 49
XV.     STROJOVOĐE.. 50
Ovlaštenja za strojovođe. 50
Dozvola za strojovođe. 50
Potvrda za strojovođe. 50
Osposobljavanje i ispiti za strojovođe. 51
Izdavanje dozvole. 51
Izdavanje potvrde. 52
Nadzor sustava upravljanja kvalitetom. 52
Prestanak rada strojovođe. 52
Nadzor strojovođa od strane željezničkog prijevoznika i upravitelja infrastrukture. 52
Nadzor osposobljenosti strojovođa od strane Agencije. 53
Neispunjavanje uvjeta za dozvolu. 53
Neispunjavanje uvjeta za potvrdu. 54
Registar dozvola. 54
Registri potvrda. 54
XVI.    RADNO VRIJEME IZVRŠNIH RADNIKA. 54
Radno vrijeme u domaćem željezničkom prometu. 54
Radno vrijeme u prekograničnom prometu. 55
XVII.  ISTRAŽIVANJE NESREĆA I INCIDENATA. 55
Istražno tijelo. 55
Obveze upravitelja infrastrukture i željezničkog prijevoznika. 55
Obvezatnost istraživanja. 55
Cilj i opseg istraživanja. 56
Obavješćivanje i pokretanje istraživanja. 56
Provođenje istraživanja. 56
Istraživanje s međunarodnim obilježjem. 57
Izvješća. 57
Obavijesti koje se šalju Europskoj agenciji za željeznice. 58
Međunarodna suradnja istražnih tijela. 58
Sigurnosne preporuke. 58
XVIII. Unutarnji red i zaštita željezničke infrastrukture i vozila. 58
Unutarnji red. 58
Zaštita željezničke infrastrukture i vozila. 59
XIX.   INSPEKCIJSKI NADZOR.. 59
Željeznički inspektori 59
Službena iskaznica. 60
Ovlasti željezničkog inspektora. 60
Obveze nadziranih osoba. 61
Inspekcijski postupak. 61
Upravni spor. 62
XX.     KAZNENE ODREDBE.. 62
Prekršaji pravnih i fizičkih osoba čije osoblje i sredstva, odnosno djelatnost podliježu inspekcijskom nadzoru. 62
Prekršaji pravnih i fizičkih osoba čija djelatnost podliježe nadzoru Agencije. 64
XXI.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.. 65
Postojeća i nova rješenja i odobrenja. 65
Vozila. 65
Strojovođe. 65
Agencija. 66
Imenovano tijelo. 66
Provedbeni propisi 66
Stavljanje van snage propisa. 66
Stupanje na snagu. 67

PRILOG 1.      PODSUSTAVI
PRILOG 2.      OSNOVNI ZAHTJEVI ZA INTEROPERABILNOST
PRILOG 3.      ZAJEDNIČKI SIGURNOSNI POKAZATELJI
PRILOG 4.      TRANSEUROPSKI ŽELJEZNIČKI SUSTAV
PRILOG 5.      POSTUPAK PROVJERE PODSUSTAVA
PRILOG 6.      PARAMETRI KOJE TREBA PROVJERITI U VEZI S UPORABOM VOZILA KOJA NISU U SKLADU S TSI-JIMA I RAZVRSTAVANJE NACIONALNIH PRAVILA
PRILOG 7.      OSNOVNI SADRŽAJ IZVJEŠĆA O ISTRAŽIVANJU NESREĆA I INCIDENATA

>>> NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O SIGURNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA (.pdf) >>>