Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žičarama za prijevoz osoba

 


MINISTARSTVO POMORSTVA,  PROMETA I INFRASTRUKTURE
========================================================
 
-  N A C R T  -
 
PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIČARAMA ZA PRIJEVOZ OSOBA
S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
 
========================================================
 
Zagreb, veljača 2013.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIČARAMA ZA PRIJEVOZ OSOBA (.pdf)I        USTAVNA OSNOVA DONOŠENJA ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žičarama za prijevoz osoba sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. podstavka 1. i 2. Ustava Republike Hrvatske („Narodne Novine“ broj 85/2010 – pročišćeni tekst).

II       OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI

Zakonom o žičarama za prijevoz osoba („Narodne novine“ br. 79/07., 75/09. i 61/11.) uređuje se, između ostalog, stjecanje prava građenja određenih vrsta žičare i upravljanje žičarom koje uključuje gospodarsko korištenje.
Donošenjem Zakona o koncesijama („Narodne novine“ br. 143/12.) utvrđeno je nesuglasje odredbi Zakona o žičarama za prijevoz osoba, koje su vezane za koncesije, te je stoga pokrenut postupak izrade nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žičarama za prijevoz osoba (u nastavku: Zakon).
Zakon o koncesijama određuje i razlikuje koncesiju za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, koncesiju za javne radove i koncesiju za javne usluge. Kako nije predviđeno davanje koncesije za građenje, Zakonom se otklanja mogućnost davanja koncesije za stjecanje prava građenja određenih vrsta žičare.
Zakon o koncesijama određuje da je ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra ugovor čiji je predmet korištenje općeg ili drugog dobra za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku. Žičare ne predstavljaju opće dobro i nisu određene kao drugo dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, te uslijed navedenog za područje žičara nije moguće dodijeliti koncesiju za gospodarsko korištenje. Zakonom se otklanja mogućnost davanja koncesije za upravljanje žičarom koje uključuje gospodarsko korištenje.

Budući da Zakon o koncesijama predviđa dodjelu koncesije za javne usluge, Zakonom se predviđa dodjela koncesije za pravo upravljanja žičarom što se u smislu ovoga Zakona smatra koncesijom za javne usluge. Naime, Zakon o koncesijama određuje da je ugovor o koncesiji za javne usluge ugovor istovjetan ugovoru o javnim uslugama, a razlikuje se samo u činjenici da se naknada za pružene usluge sastoji samo od prava na iskorištavanje tih usluga ili od tog prava zajedno s plaćanjem od strane davatelja koncesije.
Kako bi se pojednostavio postupak davanja koncesije Zakonom se, u skladu s Zakonom o koncesijama, određuje da koncesiju daje nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave, u ime jedinice lokalne samouprave.
Uvodi se godišnja naknada za koncesiju koju je upravitelj žičare dužan plaćati davatelju koncesije, pri čemu se visina naknade za koncesiju određuje u visini do 2% od neto cijene ukupno godišnje prodanih karata, na način da 50% od naknade pripada davatelju koncesije a 50% se uplaćuje u proračun Republike Hrvatske.

Sukladno Odluci o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije („Narodne novine“ br. 93/11.) navodi se akt Europske unije s kojom je usklađen Zakon. Potpuno usklađivanje s navedenom direktivom Europske unije ostvareno je kroz zakon i provedbene propise kojim se uređuju žičare za prijevoz osoba.
 
Sukladno odredbama navedene direktive, Zakonom se ukida istražno tijelo, neovisno nacionalno tijelo nadležno za provođenje istraga ozbiljnih nesreća. Zakonom o žičarama za prijevoz osoba predviđeno je da je za istragu izvanrednih događaja odgovoran upravitelj žičare, ne dovodeći u pitanje obvezu istrage ozbiljnih nesreća i nesreća od strane nadležnih tijela Republike Hrvatske.

III     OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Za provedbu ovog Zakona neće biti potrebni osigurati sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske.
 
 
 
========================================================
 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIČARAMA ZA PRIJEVOZ OSOBA

Članak 1.
U Zakonu o žičarama za prijevoz osoba («Narodne novine» br. 79/07., 75/09. i 61/11.) članak 1. stavak 1. mijenja se i glasi:
„(1) Ovim se Zakonom uređuju bitni zahtjevi za projektiranje, konstrukciju, građenje i rad žičara za prijevoz osoba (u daljnjem tekstu: žičara), ostali uvjeti za sigurnost rada žičara i sigurnost osoba koje koriste žičare, upravljanje žičarom, dodjela koncesija za pravo upravljanja žičarama, te nadležnost tijela za provođenje zakona i nadzor nad njegovom provedbom.“
Članak 2.
Iza članka 1. dodaje se naslov i članak 1.a koji glase:
„Primjena propisa Europske unije
Članak 1.a
Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:
Direktiva 2000/9/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. ožujka 2000. o žičarama za prijevoz osoba (SL L br. 106 od 3.5.2000., str. 21.)“
Članak 3.
(1) U članku 3. točka 6. briše se.
(2) U članku 3. točka 14. mijenja se i glasi:
„14. »Ozbiljna nesreća« je izvanredni događaj u prometu žičarom koji je za posljedicu imao smrt i/ili tešku tjelesnu ozljedu najmanje jedne osobe, i/ili veliku materijalnu štetu na postrojenjima žičara ili okolišu koja se može procijeniti najmanje na 3.000.000,00 kuna.“
Članak 4.
Iza članka 44. naslov glave mijenja se i glasi:
„V. POSTUPAK KOD IZVANREDNIH DOGAĐAJA“
Članak 5.
Članak 50. briše se.
Članak 6.
Članak 51. mijenja se i glasi:
„(1) U smislu ovog Zakona, koncesijom se stječe pravo upravljanja žičarom.
(2) Koncesija za pravo upravljanja žičarom iz stavka 1. ovog članka smatra se koncesijom za javne usluge, sukladno odredbama propisa kojima se uređuju koncesije.
(3) Na sva pitanja u svezi s koncesijom iz stavka 1. ovog članka, a koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuju koncesije.“
Članak 7.
 Članak 52. mijenja se i glasi:
„(1) Koncesiju za pravo upravljanja žičarom na temelju javnog nadmetanja daju nadležna tijela jedinica lokalne samouprave, u ime jedinica lokalne samouprave (u nastavku: davatelj koncesije).
(2) Na postupak davanja koncesije za prijevoz osoba žičarom odgovarajuće se primjenjuju odredbe propisa kojima se uređuje javna nabava o otvorenom, ograničenom, pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom ili natjecateljskom dijalogu bez obzira na vrijednost koncesije za javne usluge.
(3) Davatelj koncesije svoju namjeru davanja koncesije obznanjuje putem obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
(4) Postupak davanja koncesije započinje danom slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije, a završava izvršnošću odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije.
(5) Domaća ili strana pravna ili fizička osoba koja sudjeluje u postupku davanja koncesije mora ispunjavati osobito sljedeće uvjete:
- da je registrirana za obavljanje djelatnosti upravljanja žičarom;
- da nema nepodmirena porezna i druga davanja;
- da predoči elaborat o tome kako će osigurati financijska sredstva i stručno osposobljene osobe za upravljanje žičarom te način osiguranja pristupa žičari i potreban broj parkirnih mjesta te pratećih objekata.“
Članak 8.
U članku 53. stavku 1. riječi „građenje i“ brišu se.
Članak 9.
Članak 54. mijenja se i glasi:
„Odluku o davanju koncesije donosi davatelj koncesije na temelju pregleda i ocjene stručnog povjerenstva.“
Članak 10.
Članci 55. i 56. brišu se.
Članak 11.
Članak 57. mijenja se i glasi:
„(1) Koncesija za pravo upravljanja uspinjačom daje se na vrijeme do 99 godina, koncesija za pravo upravljanja visećim žičarama na vrijeme do 50 godina, a koncesija za pravo upravljanja fiksnim vučnicama na vrijeme do 30 godina.
(2) Kod određivanja vremena koncesije uzima se u obzir visina ulaganja te gospodarski učinci koje koncesionar može ostvariti.“
Članak 12.
Članak 58. mijenja se i glasi:
„(1) Na temelju odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sklapa se ugovor o koncesiji kojim se uređuju odnosi između davatelja koncesije i koncesionara, a naročito se utvrđuje:
– predmet koncesije,
– vrijeme trajanja koncesije,
– visina naknade za koncesiju
– mjere očuvanja i zaštite okoliša,
– obveze koncesionara
– druge odgovarajuće podatke u skladu s odredbama Zakona o koncesiji.
(2) Visina naknade za koncesiju određuje se u visini do 2% od neto cijene ukupno godišnje prodanih karata, na način da 50% od naknade pripada davatelju koncesije a 50% se uplaćuje u proračun Republike Hrvatske.“
Članak 13.
Članak 59. stavak 2. mijenja se i glasi:
„(2) Koncesionar može tijekom koncesijskog razdoblja pravo upravljanja pojedinom visećom žičarom i/ili vučnicom, podugovorom povjeriti domaćoj ili stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi (podugovaranje), na način i pod uvjetima predviđenim odredbama ugovora o koncesiji, uz prethodnu suglasnost davatelja koncesije.“
Članak 14.
Članak 60. briše se.
Članak 15.
U članku 61. stavku 2. riječi „građenje i“ brišu se.
Članak 16.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“.

========================================================
 

OBRAZLOŽENJE ZAKONA PO ČLANCIMA

Uz članak 1.
Utvrđuje se područje primjene zakona usklađen s odredbama Zakona o koncesijama.

Uz članak 2.
Navodi se pravni izvor Europske unije s kojim se konačni prijedlog zakona usklađuje.

Uz članak 3.
Briše se pojam istražno tijelo.

Uz članak 4.
Briše se pojam istražno tijelo iz naslova glave.

Uz članak 5.
Brišu se obveze i način rada istražnog tijela.

Uz članak 6.
Određuje se da se koncesijom stječe pravo upravljanja žičarom koja se smatra koncesijom za javne usluge, sukladno odredbama propisa kojima se uređuju koncesije.
Ujedno se određuje da se na sva pitanja u svezi s koncesijom koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuju odredbe propisa kojima se uređuju koncesije.

Uz članak 7.
Određuje se da koncesiju za pravo upravljanja žičarom na temelju javnog nadmetanja daju nadležna tijela jedinica lokalne samouprave, u ime jedinica lokalne samouprave, te da postupak davanja koncesije započinje danom slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a završava izvršnošću odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije.
Određuje se da se na postupak davanja koncesije kojom se stječe pravo upravljanja žičarom odgovarajuće primjenjuju odredbe propisa kojima se uređuje javna nabava o otvorenom, ograničenom, pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom ili natjecateljskom dijalogu bez obzira na vrijednost koncesije za javne usluge.
Određuju se uvjeti koje osobito mora ispunjavati domaća ili strana pravna ili fizička osoba koja sudjeluje u postupku davanja koncesije.

Uz članak 8.
Brišu se riječi koje se odnose na građenje žičare.
 
Uz članak 9.
Određuje se da odluku o davanju koncesije, nakon pregleda i ocijene ponuda od strane stručnog povjerenstva, donosi davatelj koncesije.
 
Uz članak 10.
Brišu se članci 55. i 56. zbog usklađivanja s ostalim odredbama Zakona koje se odnose na koncesiju.
 
Uz članak 11.
Određuje se vrijeme na koje se daje koncesija za pravo upravljanja uspinjačom, visećom žičarom i fiksnim vučnicama.
 
Uz članak 12.
Određuje se obveza sklapanja ugovora o koncesiji s obveznim sadržajem ugovora, te način određivanja naknade za koncesiju.
 
Uz članak 13.
Daje se mogućnost podugovaranja za koncesiju uz suglasnost davatelja koncesije.
 
Uz članak 14.
Briše se članak 60. zbog usklađivanja s ostalim odredbama Zakona koje se odnose na koncesiju.
 
Uz članak 15.
Brišu se riječi koje se odnose na građenje žičare.
 
Uz članak 16.
Određuje dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žičarama za prijevoz osoba.
  
========================================================
 
TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Članak 1.
(1)   Ovim se Zakonom uređuju bitni zahtjevi za projektiranje, proizvodnju, konstrukciju, građenje i rad žičare za prijevoz osoba (u daljnjem tekstu: žičara), ostali uvjeti za sigurnost rada žičare i sigurnost osoba koje koriste žičare, stjecanje prava građenja određenih vrsta žičare, upravljanje žičarom koje uključuje gospodarsko korištenje te nadležnost tijela za provođenje zakona i nadzor nad njegovom provedbom.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Članak 3.
Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:
6. »Istražno tijelo« je neovisno nacionalno tijelo nadležno za provođenje istraga ozbiljnih nesreća, kao i izvanrednih događaja koji su pod određenim okolnostima mogli dovesti do ozbiljnih nesreća.
14. »Ozbiljna nesreća« je izvanredni događaj u prometu žičarom koji je za posljedicu imao smrt i/ili tešku tjelesnu ozljedu najmanje jedne osobe, i/ili veliku materijalnu štetu na postrojenjima žičara ili okolišu. Velika materijalna šteta je šteta koju istražno tijelo može odmah procijeniti najmanje na 3.000.000,00 kuna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V. POSTUPAK KOD IZVANREDNIH DOGAĐAJA I ISTRAŽNO TIJELO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Članak 50.
(1)   Istragu ozbiljne nesreće, kao i izvanrednog događaja koji je pod određenim okolnostima mogao dovesti do ozbiljne nesreće, u skladu s propisom iz članka 49. stavka 3. ovoga Zakona, provodi istražno tijelo.
(2)   Istraga ozbiljne nesreće s ciljem mogućeg poboljšanja sigurnosti postrojenja žičara vodi se neovisno od sudske istrage o istom događaju i istom se ne istražuje pojedinačna krivnja ili odgovornosti.
(3)   Istražno tijelo ovlašteno je provesti sve radnje i aktivnosti koje ocijeni potrebnim za istraživanje i utvrđivanje činjenica tijekom provođenja istrage, a osobito ima pravo neposrednog pristupa mjestu izvanrednog događaja, svim informacijama i dokazima.
(4)   Fizičke i pravne osobe, tijela državne uprave i tijela sudbene vlasti, državnog odvjetništva te jedinice lokalne i područne (regionalne)           samouprave dužne su na zahtjev istražnog tijela dostaviti informacije i dokaze važne za istragu.
(5)   Istražno tijelo mora biti neovisno po organizaciji, pravnom statusu i načinu donošenja odluka od upravitelja i prijavljenog tijela i druge strane čiji bi interesi mogli biti suprotni zadacima koji su u djelokrugu istražnog tijela.
(6)   Poslove iz djelokruga istražnog tijela obavlja samostalna ustrojbena jedinica Ministarstva.
(7)   Ovlašteni istražitelj mora imati službenu iskaznicu kojom se dokazuje njegovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti.
(8)   Osnivanje, dužnosti, ovlasti i zadatke istražnog tijela, kao i oblik i sadržaj iskaznice ovlaštenoga istražitelja, način i postupak izdavanja, vraćanja, oduzimanja i vođenja evidencije o iskaznici, propisuje ministar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VI. KONCESIJAČlanak 51.
 (1)  U smislu ovoga Zakona, koncesijom se stječe:
– pravo građenja žičare
– pravo upravljanja žičarom koje uključuje pravo gospodarskog korištenja žičare.
(2)   Koncesija za pravo građenja žičare iz stavka 1. ovoga članka smatra se koncesijom za javne radove, sukladno odredbama Zakona o koncesijama.
(3)   Koncesija za pravo upravljanja žičarom koje uključuje pravo gospodarskog korištenja žičare iz stavka 1. ovoga članka smatra se koncesijom za javne usluge, sukladno odredbama Zakona o koncesijama.
(4)   Koncesija nije potrebna za postavljanje vučnica s nisko vođenim užetom koje:
– nisu postavljene duže od 5 mjeseci godišnje
– ne zahtijevaju gradnju građevina
– nisu duže od 100 metara i
– ako je vrijednost ugovora u ukupnom iznosu jednaka ili niža od 36.000.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).
(5)   Na sva pitanja u svezi s koncesijama iz stavka 1. ovoga članka, a koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuje se Zakon o koncesijama.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Članak 52.
 (1)  Postupak davanja koncesije započinje s danom objave obavijesti o namjeri davanja koncesije.
(2)   Koncesija kojom se stječe pravo građenja žičare daje se u postupku kako je određeno Zakonom o koncesijama.
(3)   Koncesija kojom se stječe pravo upravljanja žičarom daje se na temelju javnog nadmetanja.
(4)   Odluku o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije donosi Vlada Republike Hrvatske (davatelj koncesije)    po službenoj dužnosti, a u opravdanim slučajevima, istu odluku davatelj koncesije može donijeti i na prijedlog domaće ili strane pravne ili fizičke osobe koja ispunjava uvjete iz stavka 5. ovoga članka.
(5)   Domaća ili strana pravna ili fizička osoba koja je voljna sudjelovati u postupku davanja koncesije iz stavka 2. i 3. ovoga članka mora ispunjavati osobito sljedeće uvjete:
–   da je registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno upravljanja i gospodarskog korištenja žičara
–   da je vlasnik zemljišta na kojem će se graditi ili je izgrađena žičara ili nositelj prava građenja prema zakonu kojim se uređuje vlasništvo ili ima pravo služnosti građenja za razdoblje za koje traži koncesiju
–   da nema nepodmirena porezna i druga davanja
–   da predoči elaborat o tome kako će osigurati financijska sredstva i stručno osposobljene osobe za građenje, odnosno upravljanje žičarom te način osiguranja pristupa žičari i potreban broj parkirnih mjesta te pratećih objekata.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Članak 53.
 (1)  Koncesija se može dati za građenje i upravljanje većeg broja visećih žičara i/ili vučnica na istom području (lokaciji).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Članak 54.
 (1)  Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi davatelj koncesije.
(2)   Ako Hrvatski sabor ili Vlada Republike Hrvatske utvrdi da je građenje žičare ili upravljanje postojećom žičarom, koje uključuje pravo gospodarskog korištenja žičare na nekom području (lokaciji), od interesa za Republiku Hrvatsku, time je utvrđen i interes Republike Hrvatske za potpuno ili nepotpuno izvlaštenje nekretnina i postojećih žičara, koje nisu u vlasništvu Republike Hrvatske.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Članak 55.
Koncesija kojom se stječe pravo građenja žičare je moguća samo ako je:
– gradnja žičare predviđena prostornim planom,
– lokacija primjerena za gradnju žičare i njezino korištenje,
– ako je moguće osigurati pristup žičari i osigurati potreban broj parkirnih mjesta za vozila.
Članak 56.
Odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja koncesije određuje se osobito:
– predmet koncesije,
– odabrani najpovoljniji ponuditelj,
– vrijeme trajanja koncesije,
– visina naknade za koncesiju ili mjerila za njezino određivanje,
– mjere očuvanja i zaštite okoliša,
– obveze koncesionara (rok za izgradnju žičare, rok početka rada žičare, obveze građenja objekta nužnih za korištenje žičare - pristupnih cesta, parkirališta, sanitarija, ugostiteljskih i/ili drugih uslužnih objekata),
– druge odgovarajuće podatke u skladu s odredbama Zakona o koncesiji.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Članak 57.
 (1)  Koncesija za pravo građenja uspinjače daje se na vrijeme do 99 godina, koncesija za pravo građenja visećih žičara daje se na vrijeme do 50 godina, a koncesija za pravo građenja fiksnih vučnica na vrijeme do 30 godina.
(2)   Koncesija za pravo upravljanja uspinjačom koje uključuje pravo gospodarskog korištenja uspinjače daje se na vrijeme do 99 godina, koncesija za pravo upravljanja visećim žičarama koje uključuje pravo gospodarskog korištenja visećih žičara na vrijeme do 50 godina, a koncesija za pravo upravljanja fiksnim vučnicama koje uključuje pravo gospodarskog korištenja fiksnih vučnica na vrijeme do 30 godina.
(3)   Kod određivanja vremena koncesije uzima se u obzir visina ulaganja te gospodarski učinci koje koncesionar može ostvariti.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Članak 58.
(1)   Na temelju odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sklapa se ugovor o koncesiji kojim se utvrđuje sadržaj iz članka 56. ovoga Zakona i uređuju odnosi između davatelja koncesije i koncesionara.
(2)   U ime davatelja koncesije ugovor o koncesiji sklapa ministar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Članak 59.
 (2)  Koncesionar može tijekom koncesijskog razdoblja obavljanje određenih radova u izgradnji žičare i/ili upravljanje pojedinom visećom žičarom i/ili vučnicom, obuhvaćenih istom odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, podugovorom povjeriti domaćoj ili stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih radova, odnosno upravljanje žičarama (podugovaranje), na način i pod uvjetima predviđenim odredbama ugovora o koncesiji, uz prethodnu suglasnost davatelja koncesije.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Članak 60.
 (1)  Dobivanjem uporabne dozvole za žičaru koncesionar stječe položaj upravitelja žičare.
(2)   Ako se za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji javi potreba za izvođenjem određenih radova čije izvođenje ne predstavlja promjenu bitnih zahtjeva u odnosu na uvjete u skladu s kojima je izgrađena pojedina postojeća žičara, upravitelj žičare mora podnijeti davatelju koncesije prijedlog za sklapanje dodatka ugovoru o koncesiji.
(3)   Postupak sklapanja dodatka ugovoru o koncesiji iz stavka 2. ovoga članka ne podliježe provedbi postupka iz članka 52. stavka 1. i 2. ovoga Zakona.
(4)   Ako se određenim radovima namjerava mijenjati kapacitet žičare i/ili trasa žičare ili drugi bitni zahtjevi u odnosu na uvjete u skladu s kojima je izgrađena, upravitelj žičare mora podnijeti davatelju koncesije prijedlog za donošenje odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije iz članka 52. stavka 1. ovoga Zakona.
(5)   U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, postupak davanja koncesije provodi se sukladno odredbi članka 52. stavka 2. ovoga Zakona.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Članak 61.
(2)       U slučaju davanja koncesije za građenje i upravljanje većeg broja žičara iz članka 53. ovoga Zakona, koncesija može prestati u pogledu svih ili samo u pogledu pojedinih žičara obuhvaćenih istom koncesijom.