Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za pripremu Nacrta prijedloga Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta

1. PROBLEM

Važećim Zakonom o inspekciji cestovnog prometa i cesta („Narodne novine“, broj 77/99,55/11), što ujedno i čini normativnu podlogu važećeg sustava, uređeno  je ustrojstvo, poslovi, način rada, ovlasti i obveze inspekcije cestovnog prometa i cesta, kao i posebni uvjeti za postavljanje u zvanje inspektora.

Analizom važećih odredbi Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta utvrđeno je da odredbe toga Zakona podliježu obvezi usklađivanja sa nizom važećih propisa i zakona iz područja cestovnog prometa i cesta,  koji propisi su u obvezi usklađivanja  sa propisima Europske unije, a samim time  iz navedenog proizlazi naša obveza usklađivanja sa predmetnim zakonima i propisima, a sve u cilju dobivanja ovlasti za obavljanje  inspekcijskog nadzora nad primjenom istih.

Naime, činjenično se osvrćući na trenutno stanje propisa iz našeg djelokruga rada, napominjemo da se Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta nije mijenjao do danas.

Kako predmetni Zakon nije mijenjan, a Republika Hrvatska je u postupku ulaska u punopravno članstvo Europske unije, kojim postupkom je preuzela mnogobrojnu legislativu iz područja cestovnog prometa i cesta, te zbog naprijed navedenog ukazuje se potreba za njegovo usklađenje sa nizom novih i više puta mijenjanih posebnih zakona iz navedenog područja, a u koje su implementirana pravna pravila Europske unije.

Privremenim zatvaranjem Poglavlja 14-prometna politika, Upravi prometne inspekcije aktivnosti su višestruko povećane, te u svojoj nadležnosti inspekcijskog nadzora ima niz zakona, a inspektori cestovnog prometa i cesta su dobili nove ovlasti i zadatke.

Preuzimanjem pravne stečevine Europske unije  Uprava prometne inspekcije preuzela je veliku obvezu, glede nadzora provedbe Zakona, Uredbi i Direktiva, te temeljem propisanih obveza, specifičnosti inspekcijskog nadzora i velikog broja učesnika u postupku (pravnih i fizičkih osoba, vrsti prijevoznih sredstava), nužno je pokrenuti postupak izrade nacrta Zakona.

Valja naglasiti da navedene aktivnosti nisu vezane samo uz usuglašavanje nacionalne legislative sa zakonodavstvom Europske unije, već kvalitetni i efikasni inspekcijski nadzor provedbe odredaba zakona, koji su vezani uz sigurnost cestovnog prometa i cesta.

Za rješenje opisanog problema, tj. za implementiranje svih navedenih zakona, Uredbi i Direktiva Europske unije, potrebno je urediti prestanak važenja odredbi postojećeg Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta i urediti način primjene svih naprijed navedenih propisa.

Nadalje, prijedlogom novog Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta, rad inspekcije bio bi transparentniji, učinkovitiji i efikasniji, s time da su nužne novine u pogledu strukture i organizacije inspekcije, te usmjeravanja i nadzora rada inspekcije temeljem preuzetih obveza iz pravne stečevine Europske unije.

Pojedine odredbe su dorađene, preciznije definirane i novo napisane iz razloga što se kroz dosadašnju primjenu do sada važećih zakona ukazale određene manjkavosti i nejasnoće koje je potrebno otkloniti.

Rješenje opisanog problema najviše utjecaja ima na gospodarske i druge subjekte, čija je djelatnost područje cestovnog prometa i cesta, kao i na subjekte unutarnjeg i međunarodnog cestovnog prometa.

Normativnu podlogu važećeg sustava iz područja cestovnog prometa i cesta čine:
Zakon o cestama ( „Narodne novine, broj  84/11), Zakon o prijevozu u cestovnom prometu ( „Narodne novine“ broj 178/04,48/05,151/05,111/06,63/08, 124/09,91/10, 112/10,  Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11), Zakon o prijevozu opasnih tvari, (Narodne novine“ broj 79/07), Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, („Narodne novine“, broj  60/08,124/10);

Propisi Europske unije i to:
Uredba (EU) BR. 3821/85 (o tahografu u cestovnom prometu), Uredba (EU) BR. 561/2006 (o usklađivanju nekih socijalnih propisa vezanih uz cestovni prijevoz, kojim se mijenjaju uredbe Komisije (EEZ) 3821/85; EZ 2135/98, te se ukida Uredba Vijeća (EEZ)3820/85), Uredba (EU) 1071/2009 (o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obnavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza, te stavljanje izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ), Uredba (EU) 1072/2009 (o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog prijevoza robe), Uredba (EU) 1073/2009 (o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga autobusnog prijevoza, kojom se izmjenjuje i dopunjuje Reg. (ez) 561/2006), Direktiva 96/53/EZ (o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice), Direktiva 2008/38/EZ (o jedinstvenim postupcima kontrole cestovnog prijevoza opasnih tvari), Direktiva 2006/22/EZ (o minimalnim uvjetima za provedbu Reg. 3821/85 koji se odnose na socijalno zakonodavstvo za poslove cestovnog prijevoza i ukidanja Dir.88/599), Direktiva 2000/30/EC (o tehničkom pregledu na cesti gospodarskih vozila koja sudjeluju u cestovnom prometu u EU), Direktiva 2002/7/EZ (kojom se mijenja Direktiva.96/53/EZ kojom se za određena cestovna vozila koja prometuju unutar zajednice utvrđuju najveće dopuštene dimenzije u unutarnjem i međunarodnom prometu, te najveće dopuštene težine u međunarodnom prometu), Direktiva 2002/15/EC (o organizaciji radnog vremena osoba koje obavljaju mobilnu djelatnost cestovnog prijevoza), Direktiva 2002/85/EZ (kojom se mijenja Dir.82/6/EZ o instaliranju i korištenje uređaja za ograničavanje brzine za neke kategorije motornih vozila u Zajednici), Direktiva 2008/96/EC (o sigurnosti cestovne infrastrukture), Direktiva 2004/54/EC (o minimalnim uvjetima sigurnosti za tunele u transeuropskoj mreži), Direktiva 2009/4/EZ (o protumjerama sprečavanja i otkrivanja manipulacije zapisima tahografa, kojom se mijenja Direktiva 2006/22/EZ o minimalnim uvjetima za provođenje Reg.3821/85 o socijalnim propisima vezanih uz djelatnost cestovnog prijevoza te kojom se ukida Direktiva 88599/EEZ), Dir. 2006/22/EZ o minimalnim uvjetima za provedbu Reg.3821/85 o socijalnim propisima u cestovnom prometu).

2. CILJEVI

Cilj rješavanja problema opisanog pod točkom 1. je:
 
  • osigurati primjenjivost i usklađenost  propisa,
  • utvrditi ovlasti u pogledu provedbe upravnih mjera nad prekršiteljima materijalnih propisa o prijevozu, osigurati učinkovit sustav unutarnje kontrole i redovit nadzor
  • osigurati kvalitetan i efikasan inspekcijski nadzor
  • osigurati transparentnost  i jednostavnost postupaka 
  • definiranje ovlasti i odgovornosti za pojedine postupke
  • sprječavanje i otklanjanje raznih nepravilnosti
  • kvalitetna provedba antikorupcijskog programa MPPI

3. MOGUĆE OPCIJE
3.1. OPCIJA 1 – ne poduzimati ništa (nenormativno rješenje)
Opcija „ne poduzeti ništa“ imala bi za posljedicu zadržavanje postojećeg stanja  uređenosti područja cestovnog prometa i cesta, što bi izazvalo nemogućnost obavljanja inspekcijskog nadzora sukladno svim važećim propisima, te posljedice zbog nepreuzimanja  preuzetih obveza  glede pristupanja Europskoj uniji.
Trenutno Opcija 1. nije provediva, budući da ne može riješiti identificirani problem, te se stoga u tom pravcu neće poduzimati daljnje radnje.

3.2. OPCIJA 2 – (nenormativno rješenje)
Opcija „nenormativnog rješenja“ nije izvediva zbog pravnog sustava Republike Hrvatske.
Primjena prethodno navedenih Zakona, Uredbi i Direktiva Europske unije  podrazumijeva  uređivanje propisa na području Republike Hrvatske.
Trenutno Opcija 2. nije provediva, budući da ne može riješiti identificirani problem, stoga se u tom pravcu neće poduzimati daljnje radnje.No praćenjem cjelokupne situacije  u tom području i Europske regulative koja se odnosi na ovo područje i nadalje će se preispitivati, postoje li moguće opcije koje bi bile alternative formalnom zakonodavstvu.

3.3. OPCIJA 3 – (normativno rješenje)
„Opcija normativnog rješenja“ putem izmjene i dopune postojećeg Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta, na način da se isti dopuni odredbama od kojih bi neke počele važiti 01.srpnja 2013.godine i kojim odredbama bi se uredila primjena svih dosada navedenih Zakona, Uredbi i Direktiva  Europske unije za područje Republike Hrvatske, moguća je. Izmjenom i dopunom Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta, bilo bi potrebno  regulirati i unijeti  veći broj odredbi prethodno navedenih zakona i naravno regulirati odredbe u dijelu u kojem se  odnose na implementaciju prethodno navedenih Uredbi i Direktiva Europske unije, a vjerojatno bi  trebalo urediti i dopuniti pojmovnik Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta.

3.4. OPCIJA 4 – (normativno rješenje)
Opcija „normativnog rješenja“ putem donošenja novog Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta, kojim će se urediti i omogućiti primjena  prethodno navedenih Zakona,   Uredbi i Direktiva za područje Republike Hrvatske, moguća je.
Donošenjem toga Zakona prestale bi važiti odredbe postojećeg zakona, a novim Zakonom bi se uredio način primjene odredbi prethodno navedenih Zakona,  Uredbi i Direktiva Europske unije.

 
4. USPOREDBA OPCIJA
 
Opcije Koristi Troškovi
Opcija 1: ne poduzimati ništa Ne razmatra se Ne razmatra se
Opcija 2: (nenormativno rješenje) Ne razmatra se Ne razmatra se
Opcija 3: (normativno rješenje) Proceduralno, donošenje
izmjene i dopune Zakona
zahtjeva manje resursa od
pisanja novog Zakona. Druge
koristi ove opcije koji su
relevantni za usporedbu s
Opcijom 4. nisu utvrđene.
 
Zbog očekivanog velikog broja izmijenjenih, dodanih i/ili brisanih
odredbi kod izmjene i dopune Zakona, primjena takvog Zakona bi bila vrlo otežana svim subjektima i upravnim tijelima.
Otežana uporaba tražila bi veći
angažman pri pružanju objašnjenja o
primjeni izmijenjenog i dopunjenog
Zakona, a zbog smanjenje
transparentnosti rješenja u Zakonu
postojala bi objektivna opasnost od
nepravilne primjene Zakona s
mogućim materijalnim posljedicama
za gospodarske i druge  subjekte ili za upravno tijelo koje bi Zakon pogrešno
primijenilo. Drugi troškovi ove opcije
koji su relevantni za usporedbu s
Opcijom 4. nisu utvrđeni.
Opcija 4: (normativno rješenje)  Novi Zakon koji uređuje  primjenu prethodno navedenih Zakona, Uredbi i Direktiva (Europske unije)
 osigurao bi lakše razumijevanje Zakona od strane gospodarskih
subjekata i upravnih tijela.
Novi Zakon osiguravao bi
smanjenu potrebu za
objašnjenja o njegovoj
primjeni. Transparentnost
rješenja novog Zakona
smanjila bi opasnost od
njegove nepravilne primjene
i time bi se smanjila i
opasnost od mogućih
materijalnih posljedica za gospodarski subjekt ili za
upravno tijelo koje bi Zakon
pogrešno primijenilo. Druge koristi ove opcije koji su relevantni za usporedbu s
Opcijom 3. nisu utvrđene.
Proceduralno, pisanje novog Zakona
zahtjeva više resursa od pisanja
izmjene i dopuna postojećeg Zakona.
Drugi troškovi ove opcije koji su
relevantni za usporedbu s Opcijom 3.
nisu utvrđeni
5. SAVJETOVANJE

Ispunjava se nakon provedenog savjetovanja
 
 
6. PREPORUČENA OPCIJA
Ispunjava se nakon provedenog savjetovanja
 
7. PRAĆENJE PROVEDBE I EVALUACIJA
Ispunjava se nakon provedenog savjetovanja
 
 
8. PRILOZI