OBRAZLOŽENJE - nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe

 

Uz Članak 1.

Predlaže se izmjena članka 3., na način da se, umjesto dosadašnjeg rješenja kojim se utvrđuje da je sjedište Društva u Zagrebu, propisuje da odluku o sjedištu Društva donosi Skupština, a u cilju izbjegavanja potrebe za izmjenama Zakona u slučaju eventualne promjene adrese sjedišta Društva.

Uz Članak 2.

S obzirom da popis letova čije je izuzeće od naplate troškova nastalih pružanjem usluga u zračnoj plovidbi utvrđeno člankom 8. važećeg Zakona ne odgovara popisu letova utvrđenih relevantnim propisima Europske unije, potrebno je izmijeniti odnosne odredbe važećeg Zakona. Uzevši u obzir potencijalne buduće izmjene i dopune propisa Europske unije koji regulira ovu materiju, umjesto popisivanja vrste letova koji se izuzimaju od naplate naknade troškova, predlaže se općenitija odredba koja neće iziskivati izmjene Zakona u slučaju eventualnih promjena u europskim propisima koji uređuju predmetno područje.

Prijedlogom nove odredbe stavka 2. članka 8. Zakona propisuje se da će od obveze plaćanja naknade za troškove nastale pružanjem usluga u zračnoj plovidbi biti izuzeti letovi u skladu s aktima Europske unije kojima se utvrđuje zajednički način obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi, dok se prijedlogom stavka 3. istoga članka utvrđuje se obveza nadoknade troškova letova izuzetih od obveze plaćanja naknade Društvu iz sredstava koja se osiguravaju u državnom proračunu Republike Hrvatske. Naime, propisima Europske unije čija se provedba osigurava predloženim izmjenama i dopunama Zakona, države članice obvezuju se pružateljima usluga u zračnoj plovidbi nadoknaditi troškove letova oslobođenih od plaćanja naknada za pružene usluge.

Prijedlogom stavka 4. utvrđuje se da Društvo ima pravo na nadoknadu troškova letova ostvarenih od 01. siječnja 2013. Nadalje se istim stavkom utvrđuje da će se troškovi letova nadoknađivati u tekućoj godini za troškove koji nastanu u prethodnoj godini.
Prijedlogom novog stavka 5. predmetnog članka utvrđuje se stvarna nadležnost ministarstva ovlaštenog za poslove zračnog prometa za provedbu obveze propisane stavkom 3. i 4. istog članka.

Prijedlogom stavka 6. istog članka propisuje se da letove koji moraju i koji mogu biti izuzeti od plaćanja naknada utvrđuje Vlada Republike Hrvatske u skladu s aktima Europske unije iz stavka 2. predmetnog članka.


Uz Članak 3.

U cilju pojednostavljenja i skraćivanja procedure donošenja i izmjene Statuta Društva, predlaže se i brisanje stavka 3. članka 14. važećeg Zakona, kojim je propisano da Statut Društva potvrđuje Hrvatski državni Sabor. S obzirom da Statut Društva donosi Skupština Društva, koju čine ministar ovlašten za poslove zračnog prometa te ministri financija i obrane, obveza dodatne potvrde istog od strane Hrvatskog državnog Sabora ocijenjena je suvišnom.


Uz Članak 4.
 
Ovim člankom navode se akti Europske unije čija se provedba osigurava predloženim izmjenama i dopunama Zakona .


Uz Članak 5.

Budući se ovim prijedlogom zakonskog rješenja ne definiraju koji će točno kategorije letova iz skupine mogućih izuzeća biti oslobođeni od plaćanja naknada za troškove pružanja usluga u zračnoj plovidbi, propisuje se da će isti biti utvrđeni posebnim aktom Vlade Republike Hrvatske. Time se omogućava da Vlada Republike Hrvatske izmjeni i/ili dopuni akta kojim su utvrđene kategorije letova oslobođene od plaćanja naknada, a sukladno eventualno izmijenjenim okolnostima u vezi s raspoloživim sredstvima u državnom proračunu Republike Hrvatske, bez potrebe izmjena samog Zakona uslijed navedenih korekcija.
Imajući u vidu da će Uredbe Europske unije danom stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju biti izravno primjenjivi pravni akti, odredbe akta Vlade Republike Hrvatske o letovima koji moraju biti izuzeti prestale bi vrijediti, dok bi isti akt ostao na snazi u dijelu odredaba o mogućim izuzećima, a u skladu s mogućnosti koju navedeni akti Europske unije ostavljaju državama članicama da same odluče.


Uz Članak 6.

Ovom odredbom propisuje se stupanje na snagu Zakona u skladu s Ustavom Republike Hrvatske.