Obrazloženje - Pravilniku o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkoga prometa kojima moraju udovoljavati željezničke pruge

 

uz Članak 1.:

Definiranje pojma 'tijela za ocjenu sigurnosti potrebno je zbog predloženog članka 158.a.

uz Članak 2.:

Predloženim izmjenama i dopunama članka 6. Pravilnika namjerava se bolje pojasniti obveza pridržavanja tehničko-tehnološkog jedinstva željezničkih infrastrukturnih podsustava iz tehničkih, tehnoloških i sigurnosnih razloga te razloga ekonomičnosti.

Svrha je osiguravanje većih područja na željezničkoj mreži koja bi bila opremljena istovrsnom opremom (prije svega to se odnosi na signalno-sigurnosnu i telekomunikacijsku opremu), čime bi se izbjegli problemi međusobnog usklađivanja i izvedbe sučelja te ostvarili bolji uvjeti za siguran tijek željezničkoga prometa, ekonomičnu uporabu, upravljanje i održavanje željezničkih infrastrukturnih podsustava. Isto tako, stekli bi se povoljniji uvjeti za  uvođenje jedinstvenog sustava daljinskog upravljanja željezničkim prometom koji je u planu uvođenja na mreži HŽ-a.

Također se na mreži Hrvatskih željeznica želi izbjeći ugradnja uređaja i opreme koji nisu provjereni u praksi zemalja EU a s kojima dijelimo istu ili sličnu tehničku i tehnološku  filozofiju i rješenja. Primjenom ovih odredbi Pravilnika izbjegla bi se fragmentacija mreže u velik broj  tehnički različitih malih cjelina, tehnička rješenja bi se prostorno grupirala u veće cjeline što je znatno prihvatljivije s tehničko-tehnološkog, sigurnosnog i ekonomskog stanovišta glede održavanja i odvijanja prometa.

uz Članak 3.:

Odredba postojećeg Pravilnika u stavku 2. članka 150. određuje da se u prijelaznom razdoblju propisani uvjeti ne moraju primjenjivati na projekte koji su u tijeku.

Ovom izmjenom Pravilnika za signalno-sigurnosne uređaji je obvezna primjena tehničkih uvjeta u prijelaznom razdoblju zbog njihovog utjecaja na sigurnost odvijanja željezničkog prometa.

uz Članak 4.:

U novom članku 158.a. određuju se uvjeti i regulira primjena signalno-sigurnosnih uređaja za koje su HŽ Hrvatske željeznice do stupanja na snagu Pravilnika 2008. godine izdale odgovarajuće dokumente za ugradnju, na način da se dopušta uporaba ugrađenih signalno-sigurnosnih uređaja i sastavnih dijelova te ugradba preostalih takvih uređaja koji su u postupku ugradnje na predviđenim lokacijama, a u budućnosti i nastavak njihove ugradnje na željezničkim prugama od značaja za regionalni i lokalni promet. Važećim Pravilnikom ovo pitanje nije bilo regulirano, pa su zbog toga nastali određeni problemi u tumačenjima i provedbi postupaka i izdavanju odobrenja za primjenu takvih uređaja.

uz Članak 5.:

Izmjenom članka 170. omogućuje se primjena važećih odobrenja nadležnoga ministarstva i odobrenjima propisanih dopunskih uvjeta i sigurnosnih mjera, pod kojima se smije odvijati željeznički promet na pružnim dionicama na kojima su u agresiji na Republiku Hrvatsku uništeni ili teško oštećeni dijelovi prometno-upravljačkoga i signalno-sigurnosnoga infrastrukturnoga podsustava te ostala postrojenja i uređaji, sve dok se u novom investicijskom ciklusu ne uspostave tehnički uvjeti u skladu s važećim Pravilnikom, za što je potrebno više vremena od predviđenoga pri izdavanju predmetnih odobrenja.

uz Članak 6.:

U članku 171. uvodi se iznimna mogućnost prema kojoj se na nadograđenim i/ili rekonstruiranim glavnim (koridorskim) željezničkim prugama od značaja za međunarodni promet postojeći prijelazi izvan kolodvorskoga područja smiju se zadržati samo u slučaju kada zbog prostornih ograničenja nije moguće izgraditi odgovarajuće zamjensko križanje izvan razine. Važećim Pravilnikom to nije bilo dopušteno, a iz objektivnih razloga uvjetovanih izgrađenošću prostora u pojedinim slučajevima nije moguće provesti zahtjev da se pri rekonstrukciji postojećih željezničkih pruga svi postojeći željezničko-cestovni prijelazi nadomjeste križanjima izvan razine.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU:
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je javno internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom prijedloga Pravilnika o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkoga prometa kojima moraju udovoljavati željezničke pruge, koje je trajalo u vremenskom periodu od 14.lipnja do 29. lipnja 2012. U navedenom vremenskom razdoblju nismo zaprimili nijedno očitovanje zainteresirane javnosti.