SIGURNOSNI SAVJETNIK

Sukladno točci III. Zakona o prijevozu opasnih tvari (Narodne novine 79/07) pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u Republici Hrvatskoj čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih tvari cestom, željeznicom ili unutarnjim plovnim putovima, odnosno s tim prijevozom povezano pakiranje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje, dužne su imenovati najmanje jednog sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari. Odluku o imenovanju i presliku uvjerenja sigurnosnog savjetnika dužni su dostaviti u ovo Ministarstvo najkasnije 15 dana od dana imenovanja. U istom roku dužni su obavijestiti Ministarstvo o eventualnim promjenama. Dužnost savjetnika može obavljati osoba koja je zaposlena u pravnoj ili kod fizičke osobe i ima druge obveze, odnosno osoba koje nije zaposlena u toj pravnoj ili kod te fizičke osobe ako je stručno osposobljena za obavljanje poslova savjetnika.
Pravne i fizičke osobe koje prevoze opasne tvari prema izuzećima određenim odredbama ugovora iz članka 3. Zakona nisu dužne imenovati savjetnika.

Poslovi savjetnika su prvenstveno:
- praćenje propisa u području prijevoza opasnih tvari,
- nadzor nad rukovanjem opasnim tvarima u pravnoj ili fizičkoj osobi u skladu s propisima kojima se uređuje prijevoz opasnih tvari,
- savjetovanje uprave pravne osobe ili fizičke osobe,
- savjetovanje drugih zaposlenih u pravnoj i kod fizičke osobe,
- nadgledanje i praćenje stručne izobrazbe zaposlenih u pravnoj ili kod fizičke osobe te vođenje evidencije o njihovom osposobljavanju
- provođenje odgovarajućih mjera radi sprečavanja nesreća, odnosno težih kršenja propisa,
- donošenje odgovarajućih mjera u slučaju nesreće,
- sastavljanje godišnjeg izvješća i obavljanje drugih poslova.

Ustanove koje obavljaju stručno osposobljavanje sigurnosnih savjetnika (.xlsx)

Naknade za stručno osposobljavanje sigurnosnog savjetnika (.xlsx)

Katalog pitanja za provjeru znanja sigurnosnog savjetnika