Vlada: Izmjene Zakona o javnim cestama

ZAGREB, 30. srpnja 2009.;.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici Hrvatskom saboru uputila izmjene Zakona o javnim cestama kojim se taj propis usklađuje sa Zakonom o koncesijama i Zakonom o javno-privatnom partnerstvu.

Zakonom o javnim cestama je uređen pravni položaj javnih cesta, građenje i održavanje javnih cesta, mjere za zaštitu javnih cesta i prometa na njima, koncesije za javne ceste, upravljanje i financiranje i nadzor javnih cesta.

Javna cesta je opće dobro i na javnim cestama se ne može stjecati pravo vlasništva niti druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi. Javne se ceste razvrstavaju u autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.

Važećim Zakonom o javnim cestama propisano je da se koncesijom stječe pravo građenja i upravljanja autocestom i pojedinim objektima na državnoj cesti, koje uključuje pravo gospodarskog korištenja, pravo rekonstrukcije i održavanja tijekom koncesijskog razdoblja i/ili pravo korištenja cestovnog zemljišta radi izgradnje objekata i obavljanje djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, snabdijevanja gorivom, servisnih usluge, i sl.

Od 1995. godine do danas dodijeljene su tri koncesije za autoceste i sklopljeni ugovori o koncesiji koji su još u tijeku realizacije i to za Istarski ipsilon, koncesionar BINA ISTRA d.d. Pula u mješovito francusko-hrvatskom vlasništvu, za autocestu A1 Zagreb-Bosiljevo i A6 Bosiljevo-Rijeka, koncesionar Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. u vlasništvu Republike Hrvatske i za autocestu A2 Zagreb-Macelj, koncesionar Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o., u mješovito njemačko-hrvatskom vlasništvu.

Usklađivanje Zakona o javnim cestama sa Zakonom o koncesijama izvršeno je na način da su brisane odredbe koje su uređene Zakonom o koncesijama ili je upućeno na njihovu primjenu.