Prijave boravka stranih jahti i brodica

 
Naziv propisa
NN
God._Rbr
propisa
Naredba o određivanju visine naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa 55/92
92_1474
Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih razonodi ili športu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske 23/94
94_0395
Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu 23/94
94_0401
Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu 23/94
94_0401
Odluka o utvrđivanju iznosa za naknadu štete po osnovi osiguranja vlasnika, odnosno korisnika brodica na motorni pogon od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama 72/94
Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu 45/97
97_0662
Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti, sportskih jedrilica i sportskih brodica 45/97
97_0663
Naredba o određivanju visine cijene obrasca odobrenja za plovidbu stranih jahti i stranih brodica namijenjenih razonodi ili sportu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske 45/97
97_0660
Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu 21/98
98_0249
Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi i športu 4/00
00_0038