MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

979

Na temelju članka 1025. točke 21. i 22. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04), ministar mora, turizma, prometa i razvitka, donosi

PRAVILNIK

O RUKOVANJU OPASNIM TVARIMA,UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA PRIJEVOZA U POMORSKOM PROMETU, UKRCAVANJA I ISKRCAVANJA OPASNIH TVARI, RASUTOG I OSTALOG TERETA U LUKAMA, TE NAČINU SPRJEČAVANJA ŠIRENJA ISTEKLIH ULJAU LUKAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se rukovanje opasnim tvarima u lukama, uvjeti i način pod kojima će se obavljati prijevoz, ukrcavanje i iskrcavanje opasnih tvari, rasutog i ostalih tereta u lukama, te način sprječavanja širenja isteklih ulja.

Članak 2.

Ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno, pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju ova značenja:

1. opasne tvari su tvari određene Zakonom o prijevozu opasnih tvari, tvari klasificirane po IMDG kodeksu, opasne tekuće tvari nabrojene u Poglavlju 17 IBC Kodeksa, ukapljeni plinovi nabrojeni u Poglavlju 19 IGC Kodeksa, krute tvari koje se odnose na Dodatak B, BC Kodeksa, one tvari za čiji prijevoz su odgovarajući preduvjeti navedeni u skladu s člankom 1.1.3 IBC Kodeksa ili člankom 1.1.6 IGC Kodeksa;

2. onečišćujuće tvari su ulja kako su definirana u Aneksu I MARPOL (73/78) konvencije, štetne tekuće tvari kako je definirano u Aneksu II MARPOL(73/78) konvencije, štetne tvari kako je definirano u Aneksu III MARPOL (73/78) konvencije;

3. stručna osoba je svaka osoba koja je stručno osposobljena za rukovanje određenim opasnim tvarima i koja je kao takva određena od pravne osobe koja je registrirana za djelatnost rukovanja opasnim tvarima;

4. rukovanje opasnim tvarima obuhvaća: ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj iz broda ili vozila, uskladištenje, podizanje iz skladišta i prijevoz opasnih tvari na području luke;

5. vozilo je svako kopneno prijevozno sredstvo uključujući i posebno vozilo za rukovanje opasnim tvarima na brodu;

6. opasne kemikalije su tekućine s tlakom para koji ne prelazi 0,28 MPa pri temperaturi od 37,8oC, koje su opasne zbog zapaljivosti ili eksplozije, te su biološki opasne zbog svoje reaktivnosti.

7. lučka uprava jest pravna osoba koja upravlja lukom otvorenom za javni promet, odnosno ovlaštenik koncesije za luke posebne namjene

8. Ministarstvo jest ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

9. Ministar jest ministar mora, turizma, prometa i razvitka

10. ovlaštenik koncesije je prava ili fizička osoba koje temeljem ugovora o koncesiji ovlaštena obavljati gospodarsku djelatnost rukovanja opasnih tvari u luci.

11. Kapetanija jest lučka Kapetanija.

Članak 3.

Na rukovanje opasnim tvarima u upakiranom, razlivenom i rasutom stanju, te ukapljenim plinovima na brodu u luci, te na prijevoz opasnih tvari u pomorskom prometu osim mjera sigurnosti propisanih ovim Pravilnikom, odgovarajuće se primjenjuju i tehnička pravila Priznate organizacije (u daljnjem tekstu: pravila), odredbe Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru (u daljnjem tekstu: SOLAS 1974 ), Međunarodnog Kodeksa opasnih tvari (IMDG Code), Međunarodnog kodeksa za gradnju i opremu brodova koji prevoze ukapljene plinove u razlivenom stanju (IGC Code, 1975 ), Međunarodne konvencije o sprečavanju onečišćenja mora s brodova s Protokolom (u daljnjem tekstu: (MARPOL 73/78 ), Međunarodnog kodeksa za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju iz 1971. i 1983. godine (IBC Code 1971, 1983), Međunarodnog kodeksa za sigurno rukovanje krutim rasutim teretima (BC Code, 1998) te Međunarodnog kodeksa za sigurno ukrcavanje i iskrcavanje brodova za prijevoz rasutih tereta (BLU Code, 1998).

Članak 4.

Prilikom rukovanja opasnim tvarima u luci ili na određenom području luke moraju se primjenjivati i posebni propisi koji se odnose na proizvodnju, promet, korištenje i skladištenje, odnosno primjenu ili uklanjanje, te uništenje tih tvari, kao i posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere utvrđene posebnim aktom lučke uprave.

Članak 5

Lučka uprava dužna je uspostaviti službu nadzora rukovanja opasnim tvarima i provođenja sigurnosnih, odnosno zaštitnih i drugih mjera, te odrediti način obavještavanja nadležnih tijela i određenih službi u slučaju opasnosti.

Članak 6.

Lučka uprava dužna je dostaviti zapovjedniku broda odnosno pomorskom agentu broda koji prevozi opasne tvari operativno uputstvo s informacijama o svim bitnim činjenicama i okolnostima za pristajanje i boravak broda u luci, o rukovanju opasnim tvarima u luci, smještanju zaštitnih sredstava, načinu pozivanja zaštitnih službi u luci, snabdijevanju broda i dr.

Pomorski agent dužan je upoznati zapovjednika broda koji prevozi opasne tvari s odredbama ovoga Pravilnika, posebnim aktom iz članka 4. ovoga Pravilnika i drugim propisima koji se primjenjuju u luci za vrijeme rukovanja opasnim tvarima.

Članak 7.

Zabranjeno je rukovanje opasnim tvarima u luci ako luka, odnosno dio luke, nije posebno organiziran za rukovanje tim tvarima, te ako stručna osoba nije prisutna na mjestu rukovanja opasnim tvarima.

Zabranjeno je rukovanje u luci opasnim tvarima koje su isključene iz javnog prijevoza.

Ako luka ili dio luke nije posebno opremljen za rukovanje opasnim tvarima, Ministarstvo može iznimno odobriti rukovanje opasnim tvarima uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

II. PRIJAVLJIVANJE OPASNIH ILI ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI

Članak 8.

Opasne ili onečišćujuće tvari ne smiju biti ponuđene za prijevoz ili ukrcane na brod bez obzira na veličinu broda, dok se zapovjedniku ili brodaru ne dostavi Izjava s potrebnim podacima o teretu kako je navedeno u članku 9.dio C. ovoga Pravilnika.

Krcatelj je dužan dostaviti zapovjedniku ili brodaru izjavu iz stavka 1. ovoga članka i osigurati da je pošiljka ponuđena za prijevoz upravo ona na koju se odnosi izjava.

Članak 9.

Prije uplovljenja broda u luku koji prevozi opasne ili onečišćujuće tvari ili dovoza istih drugim vozilima u luku, lučkoj upravi mora se podnijeti pisana Deklaracija o opasnim ili onečišćujućim tvarima (u daljnjem tekstu Deklaracija). Deklaracija mora sadržavati sljedeće podatke:

A. Podaci o brodu:

(a) brodski identifikacijski podaci (ime, pozivni znak, IMO broj, MMSI broj);

(b) nosivost, gaz, i duljina broda

(c) luku odredišta

(d) za brod koji napušta hrvatsku luku: procijenjeno vrijeme odlaska iz luke i procijenjeno vrijeme dolaska u luku odredišta;

(e) za brodove uplovljavaju u hrvatske luke: procijenjeno vrijeme dolaska u luku odredišta

(f) ukupan broj osoba na brodu

(g) potvrda o financijskom osiguranju u slučaju onečišćenja

(h) Potvrda o sposobnosti broda za krcanje opasnih tvari u upakiranom ili rasutom stanju

(i) da li tanker ima dvostruku oplatu, ako nema navesti kategoriju tankera

B. Podaci o vozilu:

(a) Vrsta vozila

(b) Oznaka vozila

(c) Predviđeno vrijeme dolaska u luku

C. Podaci o teretu:

(a) ispravni tehnički naziv, IMO klasa tereta u skladu s IMDG, IBC i IGC kodeksom i, tamo gdje je potrebno klasu broda kako je definirano INF kodeksom, UN broj, količina i smještaj takvih tvari na brodu te, ako se prevoze u transportnim jedinicama različitim od tankova njihov identifikacijski broj;

(b) Potvrdu o postojanju liste ili manifesta ili odgovarajućeg plana ukrcaja sa detaljima o opasnim ili onečišćujućim tvarima te o njihovoj lokaciji na brodu

(c) Adresa od koga se mogu dobiti detaljni podaci o opasnim ili onečišćujućim tvarima

D. Podaci o radioaktivnim tvarima:

(a) vrsta i stanje opasne tvari (fizičko i kemijsko);

(b) radioaktivnost u becquerelima (Bq)

(c) kategorija koleta (žuta ili bijela naljepnica);

(d) stupanj zračenja ako se radi o koletima žute boje;

(e) grupa radiotoksičnosti.

Deklaracija mora sadržavati izjavu da su podaci navedeni u deklaraciji istiniti, da su tvari pravilno opisane odgovarajućim tehničkim nazivom, klasificirane, upakirane i obilježene te da su u svakom pogledu pogodne za transport u skladu s primjenjivim međunarodnim i nacionalnim propisima. Obrazac Deklaracije sa sadržajem na hrvatskom i engleskom jeziku, sastavni je dio ovog Pravilnika. (Prilog 1.)

Deklaracija se mora podnijeti i za opasne ili onečišćujuće tvari u provozu na brodu.

Za brod koji plovi u hrvatske luke ili na sidrišta, Deklaracija se mora podnijeti najkasnije po isplovljenju broda iz luke ukrcaja ili odmah po saznanju luke odredišta, odnosno ne kasnije od 48 sati prije uplovljenja broda u luku.

Za opasne ili onečišćujuće tvari koje se prevoze vozilima Deklaracija se mora podnijeti najkasnije 48 sati prije početka rukovanja opasnim ili onečišćujućim tvarima.

Brodovi koji prevoze opasne ili onečišćujuće tvari moraju prilikom uplovljenja ili isplovljenja iz hrvatskih luka dostaviti podatke iz Deklaracije Dio A. i Dio C. kapetaniji u rokovima iz stavka 4. i 5. ovoga članka.

Članak 10.

Deklaraciju iz članka 9. ovoga Pravilnika, lučkoj upravi dužan je podnijeti:

1. krcatelj ako se opasne i onečišćujuće tvari ukrcavaju u brod iz vozila;

2. ovlaštenik koncesije ako se opasne ili onečišćujuće tvari ukrcavaju u brod ili u vozilo iz lučkog skladišta;

3. brodar, zapovjednik ili pomorski agent ako se opasne ili onečišćujuće tvari iskrcavaju iz broda ili ako se nalaze na brodu u provozu.

Članak 11.

Za rukovanje opasnim tvarima na brodu koje se odvija kontinuirano na temelju jedne dispozicije podnosi se samo jedna deklaracija, bez obzira na broj vozila u koja će se te tvari ukrcavati, odnosno iz kojih će se iskrcavati.

Članak 12.

Brod koji prevozi ili namjerava krcati opasne ili onečišćujuće tvari, odnosno vozilo koje prevozi takve tvari ne smiju uploviti odnosno ući u luku prije nego što mu lučka uprava na temelju podnesene Deklaracije ne odobri uplovljenje odnosno ulazak u luku.

Lučka uprava dužna je u slučaju neodobravanja uplovljenja broda odnosno ulaska vozila u luku o tome odmah izvijestiti kapetaniju pisanim putem uz obrazloženje.

Lučka uprava dužna je jedan primjerak Deklaracije s odobrenjem odmah dostaviti Kapetaniji.

Prije uplovljenja broda u luku, kapetanija može izvršiti pregled opasnih tvari. Na zahtjev kapetanije pregledu mora prisustvovati i stručnjak za prijavljenu vrstu opasnih tvari, koja utvrđuje stanje tih tvari. Troškove za rad stručnjaka snosi podnositelj deklaracije.

Pregled opasnih tvari obavlja se na mjestu koje odredi Kapetanija u dogovoru s lučkom upravom.

Članak 13.

Svaki brod kada prevozi opasne ili onečišćujuće tvari mora imati detaljan plan ukrcanih tvari na brodu ili Manifest tereta, koji mora sadržavati sljedeće podatke: UN broj, klasa tvari, lokacija na brodu, količina.

Brod koji prevozi opasne ili onečišćujuće tvari dužan je preslik plana ili Manifesta tereta iz stavka 1. ovog članka dostaviti najkasnije prije isplovljenja iz luke Kapetaniji.

 

III. ZAJEDNIČKE SIGURNOSNE MJERE ZA RUKOVANJE OPASNIM TVARIMA U UPAKIRANOM ILI RASUTOM STANJU

Članak 14.

Opasne tvari u upakiranom ili rasutom stanju dijele se na ove klase:

Klasa 1 : Eksplozivi

Klasa 2: Plinovi pod tlakom, ukapljeni ili otopljeni pod tlakom

Klasa 3: Zapaljive tekućine

Klasa 4.1: Zapaljive krute tvari

Klasa 4.2 Tvari podložne samozapaljenju

Klasa 4.3 Tvari koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove

Klasa 5.1 Oksidirajuće tvari

Klasa 5.2 Organski peroksidi

Klasa 6.1: Otrovne tvari

Klasa 6.2: Infektivne tvari

Klasa 7 : Radioaktivne tvari

Klasa 8: Korozivne tvari

Klasa 9. Ostale opasne tvari, tj. tvari za koje je znanstveno ispitivanje pokazalo da se na temelju određenih svojstava tvari ne mogu svrstati u klase od 1. do 8. ovog članka (azbest, suhi led, magnetni materijali).

Članak 15.

Lučka uprava dužna je posebnim aktom uz suglasnost Ministarstva, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zdravstva i Državne uprave za zaštitu okoliša, odrediti klasu i količinu opasnih tvari kojom se može rukovati u luci odnosno s kojom brod može ući u luku.

Članak 16.

Brod koji prevozi opasne tvari, odnosno ovlaštenik koncesije dužni su osigurati da mjesta na kojima se rukuje opasnim tvarima budu opskrbljena odgovarajućim sredstvima prve pomoći.

Članak 17.

Kapetanija će zabraniti ulazak u luku brodu, odnosno vozilu koji prevozi opasne tvari:

1. ako nije podnesena deklaracija

2. ako utvrdi da se radi o opasnim tvarima čije je unošenje ili rukovanje u luci zabranjeno;

3. ako prilikom pregleda opasnih tvari utvrdi da podaci u deklaraciji ne odgovaraju stvarnom stanju opasnih tvari;

4. ako brod ili vozilo prevozi veću količinu opasnih tvari od količine koja je dozvoljena za konkretnu luku;

5. ako opasne tvari nisu propisno pakovane ili nisu obilježene naljepnicama, te označene tehničkim nazivima;

6. ako kontejneri za suhi teret sadrže nezdružive (inkompatibilne) opasne tvari;

7. ako su kontejneri i prijenosni tankovi tehnički neispravni ili nemaju svjedodžbu o sigurnosti;

8. ako je pakovanje opasnih tvari toliko oštećeno da može izazvati opasnost prilikom rukovanja;

9. ako odjeljivanje (separacija) opasnih tvari nije provedena prema odgovarajućim tehničkim pravilima;

10. ako naprave za rukovanje opasnim tvarima nisu ispravne ili nisu prikladne.

11. ako brod ne posjeduje odgovarajuće svjedodžbe za prijevoz opasnih tvari.

Članak 18.

Ako prilikom pregleda opasnih tvari kapetanija utvrdi da postoje nedostaci koji po svojoj prirodi ne predstavljaju neposrednu opasnost, naložit će da se nedostaci otklone u određenom roku.

Ako prilikom pregleda opasnih tvari Kapetanija utvrdi da postoje nedostaci koji po svojoj prirodi predstavljaju neposrednu opasnost naredit će brodu da napusti teritorijalno more Republike Hrvatske, odnosno vozilu da napusti luku.

Članak 19.

Lučka uprava dužna je osigurati da su poduzete sve propisane opće i posebne sigurnosne mjere za rukovanje pojedinim vrstama opasnih tvari, te kontinuirano za vrijeme rukovanja opasnim tvarima provoditi red na području luke gdje se vrši rukovanje opasnim tvarima.

Zapovjednik odnosno ovlašteni časnik na brodu i stručna osoba u luci pod čijim se nadzorom obavlja rukovanje opasnim tvarima, moraju prije početka rukovanja opasnim tvarima na brodu međusobno izmijeniti izvještaje o ispravnosti sredstava za zaštitu od požara i svih drugih sredstava i uređaja na brodu, odnosno na obali pomoću kojih se rukuje opasnim tvarima, načinu obavještavanja za slučaj opasnosti, tehničkim svojstvima opasnih tvari i posebnim mjerama koje se primjenjuju za rukovanje opasnim tvarima, te o tome sastaviti Sigurnosnu kontrolnu listu za rukovanje opasnim tvarima osim tankera koju odobrava lučka uprava, a čiji je tekst s prijevodom na engleski jezik sastavni dio ovog pravilnika (Prilog 2.).

Rukovanje opasnim tvarima na brodu ne smije započeti bez odobrenja lučke uprave.

Ako lučka uprava ne odobri početak rukovanja opasnim tvarima na brodu o tome će odmah uz obrazloženje pisanim putem izvijestiti Kapetaniju.

Lučka uprava dužna je dostaviti odobreni primjerak sigurnosne kontrolne liste Kapetaniji odmah po odobrenju istog.

Stručnom osobom za potrebe ove glave smatra se osoba koja pored uvjeta navedenih u članku 2. ovoga Pravilnika posjeduje i Svjedodžbu o osposobljenosti za rad s opasnim teretima (D-22).

Članak 20.

Brod koji prevozi opasne tvari dužan je za vrijeme boravka u luci danju istaknuti crvenu zastavu, a noću crveno svjetlo vidljivo sa svih strana horizonta.

Vozilo na kojem se nalaze opasne tvari mora imati propisane oznake.

Članak 21.

Brod koji prevozi opasne tvari mora biti sigurno privezan, odnosno usidren na takvoj udaljenosti od drugih brodova u luci da u slučaju nužde ili opasnosti može nesmetano i brzo isploviti.

Privezani brod smije spustiti sidro samo ako je njegov sidreni uređaj ispravan ili ako se sidreni lanac može lako i brzo otpustiti.

Članak 22.

Kapetanija može narediti brodu ili vozilu koje prevozi opasne tvari da napusti luku ili da promijeni mjesto u luci ili da poduzme druge potrebne mjere ako je to potrebno radi sigurnosti ljudskog zdravlja i života, zaštite imovine i okoliša.

Kapetanija može narediti lučkoj upravi da odmah ukloni iz luke opasne tvari upakirane u bilo kojem obliku, ako postoji neposredna opasnost za ljudske živote, imovinu ili okoliš.

Lučka uprava dužna je osigurati odgovarajuće mjesto za čuvanje uklonjenih opasnih tvari ukoliko nastupe okolnosti iz stavka 2. ovoga članka i o tome izvijestiti kapetaniju, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo unutarnjih poslova i Državnu upravu za zaštitu okoliša.

Članak 23.

Zabranjeno je u luci popravljati vozilo na kojem se nalaze opasne tvari, osim ako se te opasne tvari ne prekrcaju na ispravno vozilo, a neispravno udalji na propisanu udaljenost od mjesta krcanja.

Članak 24.

Opasne tvari koje se ne smiju zajednički prevoziti ne smiju se niti zajednički uskladištiti niti se s njima smije zajednički rukovati.

Članak 25.

Zapovjednik ili ovlašteni časnik na brodu, odnosno stručna osoba pod čijim se nadzorom obavlja rukovanje opasnim tvarima u luci, dužna je prije početka rukovanja opasnim tvarima u zatvorenoj prostoriji provjeriti da li u prostoriji ima dovoljno kisika i da li je prostorija bez otrovnih i eksplozivnih plinova.

Članak 26.

Rukovanje opasnim tvarima mora se obaviti u što kraćem vremenu, a mjesta na kojima se rukuje moraju biti potpuno čista i pristupačna interventnim vozilima i zaštitnim sredstvima za slučaj opasnosti, te snabdjevena protupožarnim cjevovodima s međunarodnom prirubnicom za požar.

Zabranjeno je slaganje opasnih tvari kao i drugih tereta na mjesta na obali gdje se obavlja njihovo rukovanje.

Brod i obala na kojoj se rukuje opasnim tvarima noću moraju biti propisno osvijetljeni.

Članak 27.

Brod koji prevozi opasne tvari mora, odmah nakon pristajanja uz obalu u luci i ispunjenja uvjeta iz članka 9. i 19. ovoga Pravilnika, započeti s rukovanjem opasnim tvarima.

Ako se na brodu uz opasne tvari nalaze i ostali tereti predviđeni za iskrcaj onda će se najprije iskrcati opasne tvari.

Ako je na brod uz opasne tvari predviđen i ukrcaj ostalih tereta onda će se najprije ukrcati ostali tereti.

Članak 28.

Ako je brod na kojem se rukuje opasnim tvarima privezan uz obalu, pristup na brod mora biti strogo kontroliran i dozvoljen isključivo s obale.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, lučka uprava može dozvoliti pristup brodu s morske strane uz suglasnost kapetanije.

Članak 29.

Za vrijeme rukovanja opasnim tvarima na brodu, odnosno na obali zabranjeno je kretanje na brodu, odnosno po obali, osobama čije prisustvo nije neophodno na mjestima na brodu, odnosno na obali.

Članak 30.

Brod na kojem se rukuje opasnim tvarima mora imati dovoljan broj članova posade i u pripravi glavni pogonski stroj kako bi u slučaju nužde mogao odmah isploviti iz luke.

Članak 31.

Brod koji tegli brod na kojem se nalaze eksplozivi, zapaljivi plinovi, zapaljive tekućine, zapaljive krute tvari, krute tvari koje su sklone samozapaljenju i tvari koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove mora imati štitnik duž svoje oplate radi sprječavanja iskrenja i zaštitne mreže i iskrolovke na ispusnim cijevima i dimnjacima, te sredstva za gašenje požara s mlaznicama.

Članak 32.

Opasnim tvarima smije se rukovati na brodu, vozilu ili luci samo kad su povoljne vremenske prilike i ako su osigurana protupožarna zaštitna sredstva.

Kapetanija može iz razloga sigurnosti i zaštite ljudskih života i okoliša, lučkih i drugih objekata, zabraniti daljnje rukovanje opasnim tvarima na brodu ili vozilu u luci, kao i narediti brodu, odnosno vozilu da napusti luku.

Članak 33.

Ako prekid ukrcavanja, odnosno iskrcavanja opasnih tvari traje ili se pretpostavlja da će trajati duže vrijeme, kapetanija može narediti brodu s opasnim tvarima da se za to vrijeme udalji od obale i otplovi na mjesto koje mu ona odredi, odnosno vozilu s opasnim tvarima da napusti mjesto rukovanja.

Članak 34.

Ako za pojedine klase opasnih tvari nije drugačije određeno, opasnim tvarima se smije rukovati samo u direktnoj operaciji ukrcaj/iskrcaj i to brod-vozilo, brod-brod ili obratno, bez uskladištenja opasnih tvari.

Članak 35.

Kada se na brodu ne obavlja rukovanje opasnim tvarima u luci ili na sidrištu, brodska skladišta u koja su opasne tvari smještene moraju biti zatvorena.

Članak 36.

Zabranjeno je snabdijevanje broda pogonskim gorivom i drugim materijalom za vrijeme rukovanja opasnim tvarima, izuzev tankera u petrolejskoj luci koja posjeduje fiksne obalne instalacije za snabdijevanje gorivom.

Nakon završetka ukrcaja opasnih tvari na brod, brodska skladišta u koja su opasne tvari smještene, moraju biti zatvorena za vrijeme snab­dijevanja broda ostalim materijalima i potrebama.

Članak 37.

Brod ili vozilo na koje su ukrcane opasne tvari mora odmah nakon završenog ukrcaja napustiti luku.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kapetanija može, radi popravka uređaja na brodu koji je bitan za sigurnost plovidbe odgoditi isplovljenje broda i odobriti mu drugo mjesto priveza ili sidrenja koje odredi lučka uprava.

Članak 38.

Zabranjeno je podizanje ili prenošenje bilo kojeg tereta preko opasnih tvari smještenih na brodu, vozilu ili u luci.

Članak 39.

Opasnim tvarima mogu rukovati samo punoljetne osobe osposobljene za rukovanje tim tvarima i koje su opskrbljene odgovarajućim sredstvima zaštite, te upoznate s mjerama i načinom provođenja zaštitnih mjera.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka rukuju opasnim tvarima pod nadzorom stručne osobe koja nadzire da li se rukovanje obavlja stručno i da li su obavljene sve sigurnosne mjere.

Članak 40.

Pristup mjestu gdje se rukuje opasnim tvarima zabranjen je svim osobama koje izravno ne sudjeluju u rukovanju tim tvarima.

Ako stručna osoba pod čijim se nadzorom obavlja rukovanje opasnim tvarima u luci utvrdi da je osoba koja rukuje opasnim tvarima ili druga osoba koja dolazi u dodir s opasnim tvarima pod utjecajem alkohola ili droga, odnosno ako je očito nesposobna za rukovanje opasnim tvarima, naredit će takvoj osobi da napusti mjesto rukovanja opasnim tvarima.

Članak 41.

Ako stručna osoba pod čijim se nadzorom obavlja rukovanje opasnim tvarima utvrdi da se rukovanje ne obavlja stručno, da nisu provedene sigurnosne, zaštitne i druge mjere, da zaštitna sredstva i uređaji nisu ispravni ili da ambalaža u kojoj su pakirane opasne tvari nije u ispravnom stanju ili propisno označena, te ako za vrijeme rukovanja opasnim tvarima nastupi opasnost, dužna je odmah prekinuti rukovanje i o tome obavijesti kapetaniju i lučku upravu.

Ako osoba koja rukuje opasnim tvarima primijeti opasnost za vrijeme rukovanja opasnim tvarima, dužna je odmah prekinuti rukovanje i o tome obavijestiti zapovjednika broda ili stručnu osobu pod čijim se nadzorom obavlja rukovanje opasnim tvarima.

U slučaju iz stavka 1. i 2. ovoga članka, kapetanija može zabraniti daljnje rukovanje opasnim tvarima.

Članak 42.

Kapetanija može iz razloga sigurnosti, zaštite ljudskih života, okoliša i imovine zabraniti rukovanje opasnim tvarima noću u luci.

Članak 43.

Ovlaštenik koncesije dužan je uspostaviti izravnu telefonsku ili neku drugu odgovarajuću vezu između mjesta na kojima se rukuje opasnim tvarima u luci, odnosno skladišta u kojima su one uskladištene i službe zaštite od požara ili telefonskom centralom ovlaštenika koncesije.

Članak 44.

Zapovjednik broda dužan je organizirati čuvanje opasnih tvari dok se one nalaze na brodu.

Ovlaštenik koncesije dužan je organizirati čuvanje opasnih tvari dok se one nalaze na obali, vozilu ili u skladištu u luci.

Čuvar opasnih tvari u luci mora imati stalnu komunikaciju sa stručnim osobama, lučkom upravom i kapetanijom. Prilikom čuvanja opasnih tvari čuvar mora imati na raspolaganju i odgovarajuća sredstva za gašenje požara.

Članak 45.

Ovlaštenik koncesije dužan je na skladište u kojem su uskladištene opasne tvari, odnosno na mjesto na kojem se rukuje opasnim tvarima postaviti odgovarajuće natpise upozorenja, odnosno zabrane, na hrvatskom i engleskom jeziku.

Mjesto na kojem se rukuje opasnim tvarima u luci mora biti ograđeno na način da se spriječi prolaz i prisustvo osoba i vozila koja nisu neophodna pri rukovanju opasnim tvarima.

Članak 46.

Zabranjeno je izbacivanje iz broda ili vozila bilo koje vrste opasnih tvari na područje luke.

IV. POSEBNE SIGURNOSNE MJERE ZA RUKOVANJE OPASNIM TVARIMA

Članak 47.

Brod na kojem se rukuje eksplozivima, zapaljivim plinovima, zapaljivim tekućinama, zapaljivim čvrstim tvarima, čvrstim tvarima koje su sklone samozapaljenju i tvarima koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove, mora imati:

1. u pripravi svu opremu i uređaje namijenjene za gašenje požara te najmanje dva priključena protupožarna crijeva spremna za trenutnu upotrebu, kao i stalnu brodsku protupožarnu službu s odgovarajućom zaštitnom opremom;

2. na dimnjaku postavljenu zaštitnu mrežu ili iskrolovku kroz koju ne mogu proći iskre;

3. na odgovarajućim mjestima istaknute natpise »zabranjeno pušenje«, na hrvatskom i engleskom jeziku;

4. postavljene međunarodne priključnice za gašenje požara;

5. na pramcu i krmi broda s morske strane odgovarajući konop spušten jedan metar iznad površine mora radi tegljenja.

Zaštitnu mrežu ili iskrolovku na dimnjaku moraju imati i brodovi na kojima se ne rukuje opasnim tvarima ako se približavaju na udaljenost manju od 20 metara brodu na kojem se rukuje eksplozivnim ili zapaljivim opasnim tvarima.

Mjere propisane u točkama 1., 3. i 4. stavka 1. ovoga članka mora provesti i ovlaštenik koncesije ako se rukovanje opasnim tvarima obavlja na obali u luci.

Brod iz stavka 1. ovoga članka ne smije u kuhinji i drugim prostorijama upotrebljavati otvoreni plamen.

Članak 48.

Na vozilu s motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem, kada prevozi opasne tvari iz stavka 1. članka 47. ovoga Pravilnika, ispušne cijevi i električna instalacija moraju biti zaštićeni od iskrenja.

Članak 49.

Na području luke, na kojem se rukuje opasnim tvarima iz stavka 1. članka 47. ovoga Pravilnika, zabranjeno je:

1. nošenje šibica, upaljača i drugih predmeta koji izazivaju plamen ili iskrenje i njihova upotreba;

2. držanje tvari koje su podložne samozapaljenju;

3. korištenje otvorene vatre u bilo kojem obliku;

4. odlaganje zapaljivih materijala bilo koje vrste;

5. upotrebljavati električne uređaje koji nisu u sigurnosnoj izvedbi;

6. čišćenje obale i drugih zagađenih površina u luci benzinima ili drugim lako zapaljivim materijalima;

7. manipuliranje gorivom na bilo koji način;

8. punjenje spremnika vozila pogonskim gorivom.

Zabrana iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na brodove u luci koji prevoze opasne tvari.

Članak 50.

Prije početka rukovanja plinovima i zapaljivim tekućinama kopnene cijevi za pretakanje opasnih tvari i brod moraju biti propisno uzemljeni.

Članak 51.

Zabranjeno je rukovanje noću eksplozivima i tvarima koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove ako za to nisu osigurani potrebni uvjeti.

1. RUKOVANJE EKSPLOZIVNIM TVARIMA

Članak 52.

Rukovanje eksplozivnim tvarima obavlja se samo u za to posebno određenim lukama, odnosno na određenom području luka koje odgovara posebno propisanim uvjetima.

Članak 53.

Lučka uprava određuje mjesto sidrenja broda koji prevozi eksplozivne tvari prije njegovog uplovljenja u luku.

Lučka uprava, uz suglasnost kapetanije i Ministarstva unutarnjih poslova, određuje mjesto u luci na kojem čekaju vozila koja prevoze eksplozivne tvari. Na tim mjestima mora biti organizirana propisna zaštita od požara za slučaj nezgode, izoliranost prostora od pristupa osoba koje ne sudjeluju u ukrcaju/iskrcaju opasnih tvari, te čuvarska služba.

Članak 54.

Zabranjeno je dopremanje eksplozivnih tvari na obalu pred brod radi ukrcaja ako brod nije spreman za ukrcaj, odnosno zabranjen je i iskrcaj iz broda eksplozivnih tvari ako vozilo nije spremno da ih primi.

Članak 55.

Za vrijeme ukrcaja odnosno iskrcaja eksplozivnih tvari na pojedinom mjestu rukovanja može se istodobno nalaziti samo jedno vozilo.

Ako više vozila prevozi eksplozivne tvari, ona se moraju nalaziti na udaljenosti od najmanje 50 metara od mjesta rukovanja eksplozivnim tvarima.

Ostala vozila moraju se nalaziti na udaljenosti od najmanje 25 metara od vozila na kojima se nalaze, odnosno na kojima se rukuje eksplozivnim tvarima.

Članak 56.

Ako za vrijeme rukovanja eksplozivnim tvarima, stručna osoba pod čijim se nadzorom rukuje eksplozivnim tvarima utvrdi da je koleto oštećeno, koleto se mora ukloniti s mjesta rukovanja.

U slučajevima iz stavka 1. i 2. ovoga članka, kapetanija može prekinuti ili zabraniti daljnje rukovanje eksplozivnim tvarima.

Članak 57.

Eksplozivne tvari moraju se uskladištiti u lučka skladišta koja su izgrađena i opremljena prema posebnim propisima i uskladištena prema važećim propisima.

Članak 58.

Eksplozivne tvari smiju se u luci prevoziti kamionom s prikolicom ili poluprikolicom, odnosno s prikolicom specijalne izvedbe koja ima uređaje za kočenje.

Vozila iz stavka 1. ovoga članka moraju imati podnicu obloženu s unutarnje strane materijalom koji ne izaziva iskrenje, a na ispušnoj cijevi motora postavljenu zaštitnu mrežu (iskrolovka), kao i odvod statičkog elektriciteta.

Članak 59.

Na brod, odnosno iz broda na kojem se rukuje eksplozivnim tvarima ne smiju se istodobno ukrcavati, odnosno iskrcavati drugi tereti.

Prekrcaj eksplozivnih tvari s jednog broda na drugi može se obavljati samo uz prethodno odobrenje kapetanije.

Članak 60.

Eksplozivne tvari moraju biti zaklonjene od sunca i ne smiju se nalaziti pod utjecajem toplih sagorjelih plinova ili iskri.

Za vrijeme ukrcaja odnosno iskrcaja eksplozivnih tvari, motor vozila mora biti ugašen.

Ukrcaj, odnosno iskrcaj opasnih tvari može se nastaviti tek kada se nakrcano, odnosno iskrcano vozilo udalji, a sljedeće priđe i ugasi motor.

Članak 61.

Prilikom rukovanja eksplozivnim tvarima zabranjeno je:

1. u brodskom, odnosno lučkom skladištu upotrebljavati vozilo s motorom na unutarnje sagorijevanje;

2. kotrljati koleta;

3. gurati ili bacati koleta;

4. otvarati koleta u brodskom odnosno lučkom skladištu ili na vozilu;

5. slagati koleta tako da postoji mogućnost njihova pomicanja za vrijeme prijevoza;

6. podizati dizalicom više od jedne palete, odnosno jednog koleta;

7. upotrebljavati radijsku postaju ili radar na udaljenosti manjoj od 50 metara od mjesta rukovanja, ako nisu u sigurnosnoj izvedbi.

Članak 62.

U brodskom odnosno lučkom skladištu eksplozivne tvari moraju se uskladištiti tako da je njima osiguran nesmetan pristup, a moraju se složiti tako da je osigurana dobra ventilacija. Ako su eksplozivne tvari pakovane u sanducima, poklopac sanduka mora biti okrenut prema gore.

Članak 63.

Na brodu na kojem se nalaze eksplozivne tvari zabranjeno je obavljati popravke koji zahtijevaju zavarivanje, grijanje, zakivanje ili bilo koju drugu radnju koja može prouzročiti iskru ili plamen.

Zabranjen je popravak brodskih, odnosno lučkih skladišta, uređaja za prekrcaj tereta ili vozila za vrijeme prekrcaja tereta ili dok se teret nalazi u/na njima.

 

2. RUKOVANJE PLINOVIMA

Članak 64.

Mjesto rukovanja plinovima mora biti udaljeno od najbližeg naseljenog objekta najmanje 200 metara.

Ako više vozila prevozi zapaljive ili otrovne plinove na području luke, ona moraju biti udaljena od mjesta rukovanja najmanje 50 metara.

Osobe koje rukuju plinovima moraju imati plinske maske prema vrsti plina kojim se rukuje.

Članak 65.

Brodsko, odnosno lučko skladište u kojem se rukuje plinovima koji su spremljeni u posudama moraju biti hladno i propisno ventilirano, te snabdjeveno uređajima za otkrivanje curenja plinova (plinskim detektorima).

Članak 66.

Iznad spremnika, kontejnera i prijenosnih tankova s plinovima u luč­kim skladištima i vozilima ne smiju se slagati opasne tvari i drugi tereti.

Spremnici, kontejneri i prijenosni tankovi s plinovima ne smiju se ukrcavati u vozilo koje nema ravan pod i podesne okvire, odnosno ram za njihovo pričvršćivanje.

Plinovi koji se ne smiju zajedno prevoziti ne smiju se zajedno ni uskladištiti.

Članak 67.

Za vrijeme rukovanja zapaljivim i otrovnim plinovima na brodu sva vanjska vrata i prozori nastambi, strojarnice i pumpnih stanica, kao i zračnici moraju biti zatvoreni.

Ako se na brodu rukuje otrovnim plinovima, ventilacijski uređaji moraju se podestiti tako da se onemogući ulaz plinova u prostorije iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 68.

Zabranjeno je odlaganje plinova u bilo kojem obliku, kao i drugih tereta na mjestu u luci gdje se obavlja rukovanje plinovima.

Članak 69.

Plinske boce moraju se slagati u brodskom, odnosno lučkom skladištu samo okomito s ventilom prema gore na način da se osiguraju od pomicanja za vrijeme transporta.

Članak 70.

Prilikom rukovanja plinovima zabranjeno je:

1. u brodskom skladištu upotrebljavati vozilo s motorom na unutarnje sagorijevanje kada se rukuje zapaljivim plinovima;

2. podizati dizalicom više od jedne palete;

3. kotrljati plinske boce;

4. upotrebljavati radijsku postaju ili radar na udaljenosti manjoj od 50 metara od mjesta rukovanja, ako nisu u sigurnosnoj izvedbi.

Članak 71.

Prilikom rukovanja plinovima odgovarajuće se primjenjuju i odred­be članka 52., članka 53. stavka 2. i članaka 54., 55., 57., 58. do 60. ovoga Pravilnika.

 

3. RUKOVANJE ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA

Članak 72.

Brod koji prevozi ili je prevozio zapaljive tekućine, a naknadno nije degaziran, ne može pristati u druge luke osim u luku namijenjenu za prihvat takvih brodova.

Članak 73.

Prilikom rukovanja zapaljivim tekućinama odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 52., članka 53. stavka 2., članaka 54. do 61., članka 63., članka 64. stavka 1. i 2. i članka 66. stavka 2. ovoga Pravilnika.

 

4. RUKOVANJE ZAPALJIVIM KRUTIM TVARIMA, TVARIMA KOJE SU PODLOŽNE SAMOZAPALJENJU I TVARIMA KOJE U DODIRU S VODOM RAZVIJAJU ZAPALJIVE PLINOVE

Članak 74.

Prilikom rukovanja zapaljivim krutim tvarima, tvarima koje su sklone samozapaljenju i tvarima koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 53. stavka 2., članka 54. do 58., članka 61. i članka 64. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

Prilikom rukovanja tvarima koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive ili otrovne plinove primjenjuju se i odredbe članka 64. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 75.

Koleta s tvarima koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive ili otrovne plinove moraju biti složena tako da ne mogu doći u dodir s vodom niti se smiju uskladištiti u vlažnim skladištima.

Koleta s tvarima iz stavka 1. ovoga članka moraju se slagati prema posebnim pravilima slaganja koja se odnose na onu vrstu ambalaže u koju su ove opasne tvari upakirane.

U slučaju požara tvari iz stavka 1. ovoga članka, zabranjeno je za gašenje upotrebljavati vodu i pjenu.

 

5. RUKOVANJE OKSIDIRAJUĆIM TVARIMA

Članak 76.

Prilikom rukovanja oksidirajućim tvarima odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 53. stavka 2., članaka 54., 57. i 58., članka 61. točke 1. do 5., članka 63. i članka 64. stavka 3. ovoga Pravilnika.

 

6. RUKOVANJE ORGANSKIM PEROKSIDIMA

Članak 77.

Organski peroksidi moraju se smjestiti u potpuno čiste prostorije koje moraju odgovarati uvjetima propisanim za rukovanje i uskladištenje tih tvari.

Članak 78.

Prilikom rukovanja organskim peroksidima odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 54., 57., i 58., članka 61. točke 1. do 5., članka 63. i članka 64. stavka 3. ovoga Pravilnika.

 

7. RUKOVANJE OTROVNIM TVARIMA

Članak 79.

Vozila koja prevoze otrovne tvari moraju imati oznaku da prevoze otrove.

Skladišne prostorije u kojima su uskladištene otrovne tvari moraju biti zaključane i označene oznakama opasnosti.

Članak 80.

Oznakama opasnosti moraju biti označena i mjesta rukovanja otrovnim tvarima.

Članak 81.

Osobe koje rukuju otrovnim tvarima moraju upotrebljavati zaštitna odjela, rukavice, specijalnu obuću, maske i druga zaštitna sredstva.

Članak 82.

Zabranjeno je sortiranje i slaganje otrovnih tvari na mjestu rukovanja.

Članak 83.

Prilikom rukovanja otrovnim tvarima zaštita od požara provodi se prema propisima o proizvodnji, držanju i prometu otrova.

Članak 84.

Prilikom rukovanja otrovnim tvarima odgovarajuće se primjenjuju i odredbe članka 53. stavka 2., članaka 54.,57 i 60., članka 61. točke 1. do 5., članka 63. i članka 64. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 85.

Odredbe članaka 80. do 84. ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na fitosanitetski materijal namijenjen za upotrebu u luci.

 

8. RUKOVANJE ZAGAĐUJUĆIM ILI INFEKTIVNIM TVARIMA

Članak 86.

Zagađujuće ili infektivne tvari (u daljnjem tekstu: zarazne tvari) ne smiju doći u izravan dodir s drugim teretima.

Osobe koje rukuju zaraznim tvarima za vrijeme rukovanja moraju korisiti propisana osobna zaštitna sredstva.

Članak 87.

Uskladištene zarazne tvari moraju se čuvati samo u slučaju ako su one uskladištene na otvorenom prostoru.

Članak 88.

Prilikom rukovanja zaraznim tvarima odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 53. stavka 2. i članaka 54., 57. i 82. ovoga Pravilnika.

 

9. RUKOVANJE RADIOAKTIVNIM TVARIMA

Članak 89.

Pregledu broda ili vozila koji prevozi radioaktivne tvari radi davanja dozvole ulaska u luku mora prisustvovati stručno osposobljena osoba za radioaktivne tvari koja utvrđuje da li postoji nedopušteno zračenje.

Kapetanija će zabraniti brodu ili vozilu ulazak u luku ako koleto s radioaktivnim tvarima nije propisno smješteno i ako ima neopušteno zračenje.

Članak 90.

Rukovanje radioaktivnim tvarima mogu obavljati samo osobe koje se nalaze pod posebnom zdravstvenom kontrolom i samo na mjestima koja su isključivo za to određena.

Članak 91.

Radioaktivne tvari moraju se ukrcati u brod, odnosno iskrcati iz broda ili vozila čim stignu na mjesto ukrcaja, odnosno iskrcaja.

Nakon završetka ukrcaja, odnosno iskrcaja, brodska skladišta, odnosno vozila moraju se propisno očistiti i mora se provjeriti da li postoji zračenje.

Članak 92.

Ako za vrijeme rukovanja radioaktivnim tvarima dođe do oštećenja, razlijevanja ili curenja tih tvari, mjesto rukovanja se mora odmah potpuno izolirati ograđivanjem, obustaviti daljnje rukovanje i zabraniti pristup nestručnim osobama, a radnici koji su rukovali radioaktivnim tvarima moraju se odmah podvrgnuti zdravstvenoj kontroli.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka brod, vozilo, sredstva rada i mjesto rukovanja moraju se podvrgnuti dekontaminaciji, koju može izvršiti ustanova ovlaštena od Ministarstva zdravstva, a na mjesto rukovanja može pristupiti samo stručno osposobljena osoba koja određuje mjere za otklanjanje opasnosti.

Ovlaštenik koncesije, dužan je o događaju iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti kapetaniju, lučku Upravu, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo unutarnjih poslova i imatelja prava na teret.

Članak 93.

Zabranjeno je ispuštanje tekućine u more koje su na bilo koji način došle u doticaj s radioaktivnim tvarima, uključujući i tekućine upotrijebljene za gašenje požara.

Članak 94.

Prilikom rukovanja radioaktivnim tvarima odgovarajuće se primjenjuju i odredbe članka 53. stavka 2., članaka 54. do 57. i članka 61. točke 1. do 5. ovoga Pravilnika.

10. RUKOVANJE KOROZIVNIM TVARIMA

Članak 95.

Osobe koje rukuju korozivnim tvarima moraju koristiti propisana zaštitna sredstva.

Članak 96.

Korozivne tvari koje se nalaze u odgovarajućim posudama mogu se slagati najviše u dva reda po visini.

Uskladištene korozivne tvari i vozila natovarena tim tvarima moraju se čuvati.

Članak 97.

Prilikom rukovanja korozivnim tvarima odgovarajuće se primjenjuju i odredbe članka 53. stavka 2., članaka 54 do 57., članka 58. stavka 1., članka 60. stavka 1., članka 61. točka 1. do 5. i članka 63. ovoga Pravilnika.

 

V. SIGURNOSNE MJERE ZA RUKOVANJA ULJIMA, TE NAČIN SPRJEČAVANJA ŠIRENJA ISTEKLIH ULJA

Članak 98.

Uljima se može rukovati samo u za to posebno određenim lukama, odnosno na određenom području luke koja odgovara posebno propisanim uvjetima (u daljnjem tekstu: petrolejska luka).

Kopneno područje petrolejske luke mora biti ograđeno i označeno.

Ovlaštenik koncesije petrolejske luke uz suglasnost kapetanije određuje sredstva za rukovanje uljima u toj luci.

Članak 99.

Ako morski dio lučkog područja petrolejske luke nije ograđen plutajućim napravama za sprječavanje širenja isteklog ulja po moru, tanker se mora ograditi plutajućim napravama za vrijeme boravka u luci.

Kapetanija daje suglasnost za postavljanje naprava i uređaja za sprječavanje širenja ulja u more.

Ministarstvo može odrediti i dodatne uvjete u svezi s postavljanjem plutajućih naprava iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 100.

U petrolejskoj luci tankeri pristaju na dodijeljene im vezove. Tankeri kojima nije dodijeljen vez dužni su čekati izvan luke na određenom mjestu, odnosno sidrištu.

Tankeri mogu boraviti u petrolejskoj luci samo dok traje iskrcaj, odnosno ukrcaj tereta, uzimanje pogonskog goriva odgovarajućeg balasta i vode, te dok traje njihovo pranje sirovom naftom.

Članak 101.

Dok boravi u petrolejskoj luci uz bok tankera može se privezati drugi brod samo po odobrenju kapetanije.

Članak 102.

Tanker na kojem se rukuje uljima u luci mora:

1. imati cjevovode i sisaljke u ispravnom stanju, prirubnice nepropusno spojene, a fleksibilne cijevi dovoljne dužine da omogućuju prividno pomicanje broda;

2. imati propisana sredstva i uređaje za gašenje požara u pripravi;

3. Kod mjesta ukrcaja /iskrcaja postaviti Plan protupožarne zaštite i Plan za brzu intervenciju u slučaju onečišćenja (SOPEP Plan).

4. zatvoriti sve prostorije u blizini odušnika tankova kojima se može sakupljati zapaljivi i zagušljivi plin;

5. imati na palubi najmanje jednog časnika koji je odgovoran za zaštitu od požara i za osiguranje, te jednog osposobljenog člana posade za nadziranje rukovanja s uljima;

6. postaviti na ukrcajnom i iskrcajnom cjevovodu na palubi broda manometar radi stalne kontrole tlaka ulja;

7. postaviti na palubi broda ispod spojeva cjevovoda posudu za prikupljanje isteklog ulja i zatvoriti sve palubne otvore za oticanje vode;

8. isključiti radar i radarsku antenu

9. sva vrata i prozori sa strane terminala moraju biti zatvoreni

10. poduzeti i druge propisane mjere zaštite na tankeru.

Članak 103.

Tankeru koji prevozi ulja, uređaj za proizvodnju inertnog plina treba biti ispravan i u stalnoj uporabi.

Članak 104.

Zapovjednik tankera u petrolejskoj luci na kojem se obavlja rukovanje uljima i stručna osoba ovlaštenika koncesije petrolejske luke, prije početka rukovanja uljima, moraju ispuniti kontrolnu listu.

Ne može se započeti rukovanje uljima ukoliko nisu ispunjeni svi uvjeti zahtijevani kontrolnom listom.

Obrazac kontrolne liste sa sadržajem na hrvatskom i engleskom jeziku, sastavni je dio ovoga Pravilnika (Prilog 3).

Članak 105.

Prije početka rukovanja uljima u luci, tanker se mora sigurno i čvrsto privezati da bi se spriječilo oštećenje obale, broda, fleksibilnih cijevi, uređaja ili opreme, te ograditi plutajućom napravom prema odredbi članka 99. ovoga Pravilnika.

Ovlaštenik koncesije petrolejske luke dužan je tankeru iz stavka 1. ovoga članka osigurati branu i naprave za sakupljanje isteklih ulja u more.

U slučaju isteka ulja u more, ovlaštenik koncesije petrolejske luke dužan je osigurati čišćenje mora i luke.

Članak 106.

Ovlaštenik koncesije petrolejske luke mora prije početka rukovanja uljima staviti pod nadzor stručne osobe glavni ventil na operativnoj obali i osigurati stalno prisustvo stručne osobe na brodu tijekom rukovanja uljima. Iza glavnog ventila mora se nalaziti manometar u ispravnom stanju za očitavanje radnog tlaka u cjevovodu.

Članak 107.

Prije početka rukovanja uljima u petrolejskoj luci, ovlaštenik koncesije dužan je izvršiti propisno uzemljenje cjevovoda kroz koji će teći ulje.

Članak 108.

Svi cjevovodi ili dijelovi cjevovoda međusobno spojeni prirubnicom moraju biti na odgovarajući način električno spojeni da bi se izbjegla elektrostatička iskra.

Uporaba savitljivih cijevi za rukovanje uljima na brodu i u luci može se dozvoliti samo ako se ispune sljedeći uvjeti:

1. da savitljiva cijev posjeduje atest s posljednjim datumom testiranja ne duljim od 12 mjeseci;

2. da je označen maksimalni radni tlak;

3. da je označena minimalna i maksimalna radna temperatura tekućine;

4. da nema vidljivih mehaničkih oštećenja;

5. Istakačke ruke na obali moraju se redovito atestirati sukladno preporukama proizvođača.

Članak 109.

Ovlaštenik koncesije petrolejske luke, u slučaju rukovanja uljima noću, dužan je:

1. mjesto na kojem se rukuje uljima u luci, mjesto na obali s kojeg se obavlja upravljanje i nadzor nad rukovanjem uljima, pristupne mostove, kao i sva druga mjesta u luci određena za rukovanje uljima osvijetliti u sigurnosnoj izvedbi propisane jačine;

2. osigurati sustav osvjetljenja u nuždi.

Članak 110.

Rukovanje uljima s jednog na drugi tanker, odnosno brod može se obavljati u petrolejskoj luci samo po odobrenju kapetanije i ako su provedene posebne mjere sigurnosti, vodeći računa o opasnostima ovakvog načina rukovanja uljima.

Članak 111.

Rukovanje uljima u petrolejskoj luci i na tankeru mora se prekinuti i istodobno zatvoriti svi ventilacijski otvori:

1. za vrijeme trajanja nepovoljnih vremenskih prilika koje mogu ugroziti sigurnost broda ili uređaja u luci;

2. za vrijeme grmljavine i atmosferskih pražnjenja;

3. kad se tankeru na koje se rukuje uljima približuje tegljač, dok se on ne priveže;

4. kad dođe do kvara bilo kojeg uređaja kojim se rukuje uljima, a taj kvar može prouzročiti zagađenje mora ili ugroziti ljudske živote;

5. kad dođe do požara na području petrolejske luke.

 

VI. SNABDIJEVANJE BRODOVA POGONSKIM GORIVOM

Članak 112.

Snabdijevanje brodova pogonskim gorivom može se odvijati samo na mjestima koje odredi lučka uprava uz suglasnost Kapetanije. Snabdijevanje broda pogonskim gorivom ne smije započeti bez odobrenja lučke uprave.

Brodovima u linijskom prijevozu može se izdati stalno odobrenje za snabdijevanje gorivom na određenom mjestu.

Zapovjednik broda dužan je najmanje 24 sata prije početka snabdijevanja broda pogonskim gorivom zatražiti odobrenje od lučke uprave.

Lučka uprava dužna je odmah izvjestiti kapetaniju o izdavanju odobrenja ili obrazložiti odbijanje zahtjeva za odobrenje.

Zapovjednik broda dužan je obavijestiti Kapetaniju o početku i završetku snadbijevanja broda pogonskim gorivom.

Ako se brod snabdijeva pogonskim gorivom iz drugog broda odnosno tankera, ovlašteni časnici na brodovima dužni su prije početka snabdijevanja gorivom dogovoriti postupke, te o tome sastaviti sigurnosnu kontrolnu listu, čiji je tekst na hrvatskom i engleskom jeziku sastavni dio ovoga pravilnika (Prilog 4.).

Ako se brod snabdijeva pogonskim gorivom iz vozila, zapovjednik ili ovlašteni časnik na brodu i osoba koja upravlja vozilom za opskrbu broda pogonskim gorivom, dužni su poduzeti sve propisane mjere zaštite od požara, kao i mjere za sprečavanje onečišćenja okoliša.

Brod koji se snadbjeva pogonskim gorivom dužan je za vrijeme boravka u luci danju istaknuti crvenu zastavu, a noću crveno svjetlo vidljivo sa svih strana horizonta.

Za vrijeme snabdijevanja broda pogonskim gorivom zabranjeno je kretanje na brodu, odnosno po obali, osobama čije prisustvo nije neophodno na mjestima na brodu, odnosno na obali.

Kapetanija može iz sigurnosnih razloga i zaštite ljudskih života i okoliša te nepridržavanja odredaba ovoga članka, zabraniti početak i daljnje snadbjevanje broda pogonskim gorivom, kao i narediti brodu odnosno vozilu da napusti luku.

 

VII. SIGURNOSNE MJERE ZA RUKOVANJE PLINOVIMA KOJI SE PREVOZE POSEBNO GRAĐENIM BRODOVIMA

Članak 113.

Plinovima u plinovitom stanju ili stlačenim odnosno pretvorenim u tekućinu ili otopljenim pod tlakom koji se prevoze posebno građenim brodovima, može se rukovati samo u za to posebno određenim lukama, odnosno na određenom području luke koje odgovara posebno propisanim uvjetima.

Uplovljenje u luku ili njeno područje određeno za rukovanje plinovima može se dozvoliti brodu koji ima odgovarajuću klasu za prijevoz tih opasnih tvari, odnosno koji je izgrađen za tu namjenu u skladu s posebnim tehničkim pravilima.

Članak 114.

Brod koji prevozi ili je prevozio plinove, a naknadno nije degaziran, ne može pristati u druge luke osim u luku namijenjenu za prihvat takvih brodova.

Članak 115.

Zapovjednik broda u luci na kojem se obavlja rukovanje plinovima, prije početka rukovanja mora ispuniti kontrolnu listu iz članka 104. ovoga Pravilnika.

Ne može se započeti rukovanje plinovima ukoliko nisu ispunjeni svi uvjeti zahtjevani kontrolnom listom.

Članak 116.

Obalni uređaji u luci ili na njenom dijelu određenom za rukovanje plinovima moraju biti konstruirani tako da je u slučaju nužde moguće brzo odvezivanje broda.

Ako privezuje opremljen takvim uređajima, u blizini konopa i užeta za vez unutar promjera najviše 5 metara, mora se nalaziti sjekira izrađena od materijala koji ne iskri.

Članak 117.

Rukovanje plinovima može se obavljati pod uvjetom da se aktiviranje brzozatvarajućih ventila na prekrcajnom cjevovodu osigura s mjesta na obali s kojeg se obavlja upravljanje i nadzor nad tim rukovanjem.

Članak 118.

Svi cjevovodi ili dijelovi cjevovoda međusobno spojeni prirubnicom moraju biti na odgovarajući način spojeni da bi se izbjegla elektrostatička iskra.

Članak 119.

Brod mora biti opremljen odgovarajućim uređajima za daljinsko iskapčanje crpki, kao i sistemom za brzo zatvaranje glavnog ventila u nuždi.

Članak 120.

Stanje mora, jačina i smjer vjetrova kod kojih se treba prekinuti rukovanje plinova određuje posebnim aktom lučka uprava uz suglasnost kapetanije.

Podaci o brzini i smjeru vjetra moraju biti lako uočljivi i dostupni stručnoj osobi pod čijim se nadzorom obavlja rukovanje plinovima. Kad vjetar dostigne brzinu veću od 90%, od najveće dozvoljene brzine prema posebnom aktu iz stavka 1. ovoga članka, aktivirat će se alarm.

Članak 121.

Pri rukovanju plinovima smjer strujanja plinova kroz cjevovode i tehnički naziv plinova mora biti jasno ispisan na svakom cjevovodu.

Članak 122.

Pretovarni krak za rukovanje plinovima mora biti konstruiran tako da se nakon odvajanja od brodskog kolektora može automatski vratiti u položaj mirovanja.

Članak 123.

Sistem protupožarne zaštite u luci ili njezinom dijelu određenom za rukovanje plinovima mora udovoljiti zahtjevima određenim posebnim propisima o zaštiti protiv požara.

Članak 124.

Na mjestu rukovanja plinovima u luci mora biti postavljen odgovarajući broj detektora plina radi kontrole propuštanja i utvrđivanja eksplozivnosti atmosfere.

Na brodu na kojem se obavlja rukovanje plinovima mora biti ispod brodskog kolektora postavljen dovoljan broj prijenosnih detektora plina i na odgovarajućoj međusobnoj udaljenosti.

Članak 125.

Luka, odnosno njezino područje određeno za rukovanje plinovima, mora biti za slučaj opasnosti, kvara ili koje druge nezgode opremljeno uređajima kojima će se automatski aktivirati:

1. iskapčanje onih sistema koji mogu ugroziti sigurnost ljudi i materijalnih dobara;

2. zatvaranje svih brzozatvarajućih ventila;

3. odvajanje spoja pretovarnog kraka za rukovanje plinovima i broda te vraćanje kraka u položaj mirovanja;

4. alarm u svim prostorijama i na mjestu na kojemu se obavlja upravljanje i nadzor nad rukovanjem plinovima te u centrali za protupožarnu zaštitu.

Aktiviranje funkcija navedenih u stavku 1. ovoga članka mora biti osigurano i u slučaju nestanka električne energije na glavnoj mreži.

Članak 126.

Luka, odnosno njezino područje određeno za rukovanje opasnim plinovima mora biti opremljeno tušem i uređajima za ispiranje očiju odgovarajuće temperature.

Članak 127.

Na mjestu u luci ili na njezinom području na kojemu se obavlja rukovanje plinovima moraju postojati najmanje dva puta za evakuaciju ljudi od kojih jedan mora biti brodica za spašavanje pogonjena motorom i izgrađena prema SOLAS konvenciji, a drugi kopneni put prohodan za motorna vozila.

Članak 128.

Prilikom rukovanja plinovima odgovarajuće se primjenjuju i odredbe članka 48. i 50., članka 61. točke 7., članka 102. točke 1.,2., 4 i 6., članka 106. stavka 2., članka 109. i članka 111. stavka 1. točke 1., 3. i 5. ovoga Pravilnika.

 

VIII. SIGURNOSNE MJERE ZA RUKOVANJE OPASNIM KEMIKALIJAMA U RAZLIVENOMSTANJU KOJE SE PREVOZE U POSEBNOGRAĐENIM BRODOVIMA

Članak 129.

Opasnim kemikalijama u razlivenom stanju koje se prevoze u posebno građenim brodovima može se rukovati samo u za to određenim lukama, odnosno na određenom području luke koje odgovara posebno propisanim uvjetima.

Članak 130.

Zapovjednik broda u luci na kojem se obavlja rukovanje opasnim kemikalijama u razlivenom stanju, prije početka rukovanja mora ispuniti kontrolnu listu iz članka 104. ovoga Pravilnika.

Brodu koji prevozi opasne kemikalije u razlivenom stanju, a ne ispunjava uvjete određene odredbom članka 3. ovoga Pravilnika neće se dozvoliti uplovljenje u luku i rukovanje opasnim kemikalijama.

Članak 131.

U lukama gdje se mora upotrijebiti sidro za pristajanje mora se osigurati brzo napuštanje broda iz luke.

Konopi za tegljenje (vatrootporni) moraju biti pripremljeni s morske strane po pramcu, sredini i krmi broda.

Članak 132.

Ovlaštenik koncesije, dužan je na svakom cjevovodu koji služi za rukovanje opasnim kemikalijama u razlivenom stanju označiti:

1. tehnički naziv kemikalije;

2. smjer protoka kemikalije kroz cjevovod;

3. maksimalni radni tlak u cjevovodu;

4. maksimalnu radnu temperaturu u cjevovodu;

5. datum posljednje obavljene provjere cjevovoda (test).

Članak 133.

Uporaba savitljivih cijevi za rukovanje opasnim kemikalijama na brodu i u luci može se dozvoliti samo pod uvjetom da su kompatibilne s teretom i da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da savitljiva cijev posjeduje valjani atest ne stariji od 6 mjeseci;

2. da je označen maksimalni radni tlak;

3. da je označena minimalna i maksimalna radna temperatura tekućine;

4. da nema vidljivih mehaničkih oštećenja.

Članak 134.

Za vrijeme i na mjestu rukovanja opasnim kemikalijama mora biti postavljen odgovarajući broj detektora propuštanja zapaljivih i otrovnih para radi utvrđivanja dozvoljene koncentracije eksplozivnosti i otrovnosti atmosfere.

Provjeru kalibracije detektora potrebno je obaviti prije svakog rukovanja opasnim kemikalijama.

Članak 135.

Uporaba prijenosnih sisaljki za rukovanje opasnim kemikalijama (sisaljka za hitnost) nije dozovljena bez suglasnosti lučke uprave i odobrenja Kapetanije.

Članak 136.

Sistem protupožarne zaštite u luci, odnosno na njezinom dijelu određenom za rukovanje opasnim kemikalijama, mora udovoljavati zahtjevima određenim posebnim propisima o zaštiti protiv požara.

Članak 137.

Mjesto rukovanja opasnim kemikalijama mora biti opremljeno dovoljnim brojem zaštitne opreme zavisno od broja osoba i opasnosti kemikalija kojima se rukuje.

Članak 138.

Prije početka rukovanja opasnim kemikalijama, zapovjednik broda ili ovlašteni časnik mora ovlašteniku koncesije dostaviti sljedeće informacije:

1. plan smještaja tereta;

2. potpunu informaciju o teretu;

3. postupak u slučaju propuštanja ili izlijevanja tereta;

4. mjere koje treba poduzeti u slučaju dodira osoba s teretom;

5. postupci u slučaju požara;

6. postupak u slučaju potrebe prebacivanja tereta.

Članak 139.

Mjesto rukovanja opasnim kemikalijama i brod moraju imati:

1. plan za sprječavanje onečišćenja opasnim kemikalijama;

2. interventni plan u slučaju onečišćenja opasnim kemikalijama;

3. osobe za provedbu plana u slučaju onečišćenja opasnim kemikalijama;

4. sredstva za izvršenje plana.

Članak 140.

Prilikom rukovanja opasnim kemikalijama odgovarajuće se primjenjuju i odredbe članaka 48., 50. i 51., članka 102. točke 1.,2.,4. i 6., članka 106. stavka 2., članaka108. i 109., članka 111. točke 1., 3.,4. i 5., članaka 115.,116.,122. i 126. ovoga Pravilnika.

IX. SKLADIŠTENJE OPASNIH TVARI U LUČKA SKLADIŠTA

Članak 141.

U lučkom skladištu opasne tvari moraju biti odijeljeno uskladištene.

Skladišta moraju biti opremljena uređajima za kontrolu temperature i relativne vlažnosti.

Opasne tvari upakirane u kontejnerima moraju biti uskladištene na posebnom mjestu u luci na kontejnerskom terminalu određenom za skladištenje opasnih tvari.

Kontejner koji se ošteti i propušta opasnu tvar mora se odvojiti od ostalih kontejnera i uskladištiti na posebnom za to određenom mjestu.

Članak 142.

Eksplozivne tvari mogu se uskladištiti samo na posebnim, za to izgrađenim skladištima, sukladno propisima o skladištenju eksplozivnih tvari.

Lučka uprava uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova posebnim aktom odredit će najveću količinu eksplozivnih opasnih tvari koja se mogu uskladištiti na području luke, vodeći računa o udaljenosti najbližeg naselja i sigurnosti drugih objekata.

Članak 143.

Opasne tvari uskladištene u lučkom skladištu mora najmanje dvaput dnevno pregledati stručno osposobljena osoba.

Ako se prilikom pregleda iz stavka 1. ovoga članka ustanovi oštećenje opasnih tvari, ovlaštenik koncesije dužan je o tome obavijestiti nadležnu službu iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 144.

Prije pristupanja manipulaciji radioaktivnih tvari, ovlaštenik koncesije dužan je korištenjem uređaja za mjerenje radioaktivnosti ustanoviti stupanj radioaktivnosti.

Radioaktivne tvari koje imaju žutu naljepnicu moraju se u lučkim skladištima uskladištiti na posebnom mjestu koje mora biti udaljeno od mjesta zadržavanja ili prolaza osoba zavisno o jačini zračenja tih tvari. Nakon podizanja iz skladišta radioaktivnih opasnih tvari, skladište se mora propisno očistiti i provjeriti da li postoji zračenje.

Članak 145.

Ovlaštenik koncesije dužan je:

1. urediti način vanjskog označavanja skladišta u luci u kojima su uskladištene opasne tvari i mjesta na kojima se rukuje tvarima u luci;

2. obučiti osobe koje rade na rukovanju opasnim tvarima u luci kako se rukuje tim tvarima te kako se koriste zaštitna sredstva i prva pomoć;

3. utvrdi način obavještavanja za slučaj opasnosti kod rukovanja ili uskladištenja tvari u luci;

4. stalno imati potrebne radnike i tehnička sredstva za micanje broda ili vozila za slučaj opasnosti prilikom rukovanja opasnim tvarima u luci.

X. PRIJEVOZ OPASNIH TVARI U POMORSKOM PROMETU

Članak 146.

Opasne tvar smiju se prevoziti brodom samo uz Svjedodžbu o sposobnosti broda za prijevoz tih tvari izdanu od Priznate organizacije ili od ovlaštenog tijela države zastave broda za brodove pod stranom zastavom, odnosno uz posjedovanje odgovarajuće potvrde o udovoljavanju odredbama IMDG kodeksa za prijevoz tih tvari.

Brodom iz stavka 1. ovog članka koji ne obavlja međunarodna putovanja smije se obavljati prijevoz opasnih tvari pod uvjetima iz stavka 1. ovog članka, isključivo bez putnika.

Članak 147.

Brodicom namijenjenom za gospodarske svrhe smiju se prevoziti opasne tvari samo uz Potvrdu o sposobnosti brodice za prijevoz tih tvari izdanu od Priznate organizacije i uz odobrenje nadležne Kapetanije.

Brodice iz stavka 1. ovog članka registrirane za prijevoz putnika smiju obavljati prijevoz opasnih tvari pod uvjetima iz stavka 1. ovog članka, isključivo bez putnika.

Članak 148.

Pošiljatelj koji predaje otrove i radioaktivne tvari na prijevoz dužan je za svaku pošiljku ove tvari ispostaviti prijevozniku odobrenje za prijevoz koje je izdalo nadležno tijelo.

Za radioaktivne tvari osim odobrenja iz stavka 1. ovoga članka, potrebna je potvrda stručne organizacije ovlaštene od Ministarstva zdravstva za poslove zaštite od ionizirajućih zračenja.

XI. SIGURNOSNE MJERE ZA RUKOVANJE KRUTIH RASUTIH I OSTALIH TERETA

1. PRIJEVOZ I RUKOVANJE KRUTIH RASUTIH TERETA

Članak 149.

Kruti rasuti teret je bilo koji materijal, osim tekućine ili plina, koji se sastoji od čestica, zrnaca ili drugih većih komada materijala, općenito jednakih po sastavu, a krca se izravno u prostoriji za teret, bez ikakvog međupostupka.

Članak 150.

Brod koji prevozi kruti rasuti teret mora imati odgovarajuću potvrdu o sposobnosti broda za prijevoz krutog rasutog tereta, koja se može odnositi na skupinu (skupine) tereta ili samo na jedan određeni teret.

Članak 151.

Na prijevoz i rukovanje krutih rasutih tereta, pored odredaba ovoga Pravilnika, odgovarajuće se primjenjuju i Pravila Priznate organizacije, odredbe SOLAS Konvencije iz 1974. s Protokolima i svim izmjenama i dopunama, Međunarodnog kodeksa za sigurno rukovanje krutim rasutim teretima (BC Code) i Međunarodnog kodeksa za sigurno ukrcavanje i iskrcavanje brodova za prijevoz rasutih tereta (BLU Code) iz 1998. godine (Code of Practice for safe Loading and Unloading of Bulk Carriers).

Članak 152.

Izrazi upotrijebljeni u ovom Dijelu Pravilnika su:

brod za rasuti teret je brod s jednostrukom ili dvostrukom oplatom namijenjen za prijevoz suhog tereta, građen s jednom palubom, dvodnom, i/ili uzvojnom i/ili potpalubnim bočnim tankovima. Brodom za rasuti teret smatra se i brod za rudaču, brod za mješoviti teret, brod za rudaču/ulje, brod za rudaču/rasuti teret/ulje.

brod za rudaču je brod namijenjen prijevozu rudače u rasutom stanju u središnjim tankovima tereta, građen s jednom palubom, dvodnom i dvije uzdužne pregrade u skladištima tereta.

brod za mješoviti teret je brod koji može prevoziti ulje i suhe rasute terete, s time da se oni ne prevoze istovremeno.

brod za rudaču/ulje je brod s jednom palubom, dvodnom i dvije uzdužne pregarde u skladištima tereta, namijenjen za prijevoz rudače u središnjim skladištima tereta ili za prijevoz ulja u središnjim i bočnim skladištima tereta.

brod za rudaču/rasuti teret/ulje je brod s jednom palubom, dvostrukom oplatom, dvodnom, uzvojnim i potpalubnim bočnim tankovima, namijenjen za prijevoz ulja ili suhog rasutog tereta, uključujući i rudaču u rasutom stanju.

terminal je svako stabilno, plutajuće ili pokretno postrojenje koje je opremljeno i koje se koristi za ukrcaj ili iskrcaj suhih rasutih tereta u ili iz brodova za rasute terete.

Članak 153.

Zapovjednik broda za prijevoz rasutog tereta je dužan terminalu prije uplovljenja broda u luku priopćiti sljedeće informacije:

1. procijenjeno vrijeme dolaska broda u luku što je ranije moguće;

2. ime, pozivni znak, IMO broj, zastava, luka upisa;

3. plan ukrcaja ili iskrcaja, stanje količine tereta po skladištima,redoslijed ukrcaja ili iskrcaja, ukrcajne ili iskrcajne rate u svim fazama ukrcaja ili iskrcaja tereta;

4. dolazni i predviđeni gaz na odlasku;

5. vrijeme potrebno za balastiranje ili za debalastiranje;

6. duljina broda preko svega, cijela širina broda, duljina prostora tereta od prednje linice najudaljenijeg skladišta tereta prema pramcu do zadnje linice najudaljenijeg skladišta tereta prema krmi broda u koje će teret biti ukrcan ili iskrcan;

7. udaljenost od vodene linije do prvog grotla skladišta u koje će se ukrcavati ili iskrcavati, kao i udaljenost od boka broda do otvora grotla;

8. položaj brodskog siza;

9. zračni gaz (vertikalna udaljenost od vodene linije broda do najviše točke broda);

10. karakteristike i kapacitet brodske dizalice za teret, ako postoji;

11. broj i vrsta priteznih konopa;

12. specifični upiti, kao trim broda ili stalno mjerenje postotka vode u teretu;

13. pojedinosti o neophodnim popravcima zbog kojih bi došlo do kašnjenja priveza, početka ukrcaja ili iskrcaja ili možda zakašnjenja odlaska broda nakon završetka ukrcaja ili iskrcaja;     

14. bilo koja druga informacija vezana uz brod upitana od strane terminala.

Članak 154.

Zapovjednik broda za prijevoz rasutog tereta je odgovoran za:

1. sigurano ukrcavanje/iskrcavanje broda za rasuti teret;

2. pribavljanje podataka o teretu u skladu s Pravilom VI/2.2 SOLAS Konvencije prije ukrcaja bilo kakvog rasutog tereta;

3. pribavljanje Deklaracije o gustoći tereta, ako je potrebno

Članak 155.

Prije i za vrijeme postupka ukrcaja ili iskrcaja zapovjednik broda za prijevoz rasutog tereta je dužan osigurati da:

1. je ukrcaj ili iskrcaj tereta ili iskrcaj ili ukrcaj balasta pod kontrolom odgovornog brodskog časnika;

2. se raspored tereta i balasta kontrolira prilikom ukrcajnog ili iskrcajnog procesa, te da je osigurano da brodska struktura nije preopterećena odnosno prenapregnuta;

3. je brod uspravan (bez nagiba) ili ako je nagib potreban zbog operativnih razloga mora ga se držati što je moguće manjim;

4. je brod sigurno privezan, uzimajući u obzir lokalne vremenske uvjete kao i vremensku prognozu;

5. dovoljno časnika i posade ostane na brodu za prilagođavanje veza broda za bilo koju normalnu ili hitnu situaciju imajući u vidu potrebe posade za odmorom kako bi se izbjegao umor;

6. je predstavnik terminala upozoren na potrebe nagiba broda zbog tereta, koji mora biti u skladu s procedurama BC Kodeksa;

7. je odgovorna osoba na terminalu upozorena na potrebu usuglašavanja balastiranja i debalastiranja i ukrcajnih ili iskrcajnih rata tereta u brod te bilo koje promjene plana kod debalastiranja ili balastiranja, odnosno bilo koje druge stvari koja može imati utjecaj na ukrcaj ili iskrcaj tereta;

8. da se balast iskrcava u količinama koje su u skladu s prihvaćenim planom ukrcaja te da se ne naplavljuje obalu ili susjedni brod tamo gdje nije praktično da se u potpunosti iskrca balast prije faze izravnavanja broda u procesu ukrcaja, zapovjednik je dužan složiti se s predstavnikom terminala oko vremena kada bi ukrcaj mogao biti prekinut kao i o vremenu trajanja prekida.

9. da postoji dogovor s odgovornom osobom terminala koje će se mjere poduzeti u slučaju kiše ili druge promjene vremena kada vrsta tereta može predstavljati opasnost u slučaju takvih promjena;

10. da nema radova s otvorenim plamenom na brodu ili u blizini broda kada je brod privezan uz obalu, osim uz odobrenje odgovorne osobe terminala i u skladu sa zahtjevima kapetanije;

11. stalni nadzor operacija ukrcaja i iskrcaja broda, posebno za vrijeme završnog stupnja ukrcaja ili iskrcaja;

12. da se odgovorna osoba terminala odmah upozori ako je proces ukrcaja ili iskrcaja prouzročio štetu, odnosno opasnu situaciju ili postoji vjerojatnost da se to dogodi;

13. se odgovorna osoba terminala obavijesti o početku završnog izravnavanja broda tako da se omogući zaustavljanje sistema konvejera (prijenosnih vrpci);

14. se lijeva strana iskrcava ravnomjerno s desnom stranom u istom skladištu tako da se izbjegne naprezanje strukture broda;

15. kada se balastira jedno ili više skladišta uzeti u obzir mogućnost izlaza zapaljivih para iz skladišta i poduzeti mjere opreza prije davanja bilo kakve dozvole za rad s otvorenim plamenom u susjednom ili iznad dotičnog skladišta.

Članak 156.

Ovlaštenik koncesije na terminalu dužan je zapovjedniku broda za prijevoz rasutog tereta po primitku obavijesti o dolasku broda osigurati podatke o:

1. oznaci veza na kojem će se obavljati ukrcaj ili iskrcaj, približno vrijeme trajanja privezivanja kao i trajanje ukrcaja ili iskrcaja tereta;

2. karakteristikama uređaja za ukrcaj ili iskrcaj, uključujući nominalnu ratu ukrcaja ili iskrcaja i broj ukrcajnih ili iskrcajnih ruku koje će se koristiti, kao i procijenjeno vrijeme potrebno za ukrcaj svakog skladišta ili u slučaju iskrcaja procijenjeno vrijeme potrebno za svaku fazu iskrcaja;

3. svojstvima veza uključujući položaj fiksnih i prijenosnih zapreka, bitvi, bokobrana i uređaja za privez;

4. minimalnoj dubini vode na vezu, kao i prilaznog i odlaznog kanala;

5. gustoći vode na vezu;

6. maksimalnom razmaku između vodene linije i vrha poklopca grotla ili linice grotla, bilo koji da je primjenljiv za ukrcajne ili iskrcajne operacije, i maksimalni zračni gaz;

7. načinu i uređajima za pristup na brod;

8. strani broda koja će biti uz obalu na vezu;

9. maksimalnoj dozvoljenoj brzini dolaska broda do veza, raspoloživosti tegljača, njihovom tipu i snazi;

10. ukrcajnom slijedu za različite pošiljke tereta, i ograničenjima u slučaju nemogućnosti poštivanja redoslijeda tereta ili skladišta.

11. bilo kakvim svojstvima tereta koji se krca i koja mogu predstavljati opasnost kada dođu u kontakt s teretom ili ostacima na brodu;

12. predloženom ukrcajnom ili iskrcajnom postupku ili promjenama postojećeg plana za ukrcaj ili iskrcaj;

13. tome da li je oprema za ukrcaj ili iskrcaj tereta stabilna ili ima neka ograničenja kod pomicanja;

14. potrebnom broju konopa za privez;

15. upozorenjima kod posebnih uređaja za privez;

16. ograničenjima kod balastiranja ili debalastiranja;

17. maksimalno dozvoljenom gazu pri isplovljenju;

18. o terminalu prema upitu zapovjednika.

Članak 157.

Prije početka i za vrijeme postupka ukrcaja ili iskrcaja odgovorna osoba na terminalu dužna je:

1. dostaviti zapovjedniku imena i postupke za vezu s osobljem terminala ili krcateljem koji će biti odgovorni za ukrcajne ili iskrcajne postupke;

2. poduzeti sve mjere predostrožnosti da se izbjegne šteta brodu s opremom za ukrcaj ili iskrcaj i obavjestiti zapovjednika ako nastane šteta;

3. osigurati da je brod uspravan (bez nagiba) ili ako je nagib potreban zbog operativnih razloga, držati ga što je moguće manjim;

4. osigurati iskrcaj lijeve strane ravnomjerno s desnom stranom u istom skladištu tako da se spriječi neravnomjerno naprezanje broda;  

5. u slučaju visoke gustoće tereta ili kada je zahvat grabilice tereta velik, upozoriti zapovjednika da mogu postojati visoki lokalni utjecaji tereta na brodsku strukturu dok skladište nije potpuno prekriveno teretom, naročito kada je visoki slobodni pad ukrcaja dozvoljen, posebna pažnja mora se posvetiti na početku ukrcaja u pojedina skladišta tereta;

6. osigurati da postoji sporazum između zapovjednika i odgovorne osobe na terminalu u svim fazama kao i u svezi svih aspekata operacija ukrcaja ili iskrcaja, te da je upoznat obavješten o bilo kojoj promjeni dogovorene ukrcajne rate, kao i o ukrcanoj težini po kompletiranju svakog skladišta;

7. voditi zapise o težinama i razmještaju ukrcanog ili iskrcanog tereta i osigurati da težine u skladištima ne odstupaju od dogovorenog plana ukrcaja ili iskrcaja;

8. osigurati da je teret raspoređen prilikom ukrcaja ili iskrcaja prema zahtjevima zapovjednika;

9. osigurati da količine tereta koje su potrebne da bi se postigao odgovarajući gaz i nagib na odlasku takve da omoguće da se sustav pokretnih traka na terminalu zaustavi i bude prazan na završetku ukrcaja;

10. u slučaju iskrcaja upozoriti zapovjednika kod namjere da se poveća ili smanji broj iskrcajnih ruku i obavijestiti zapovjednika o očekivanom završetku iskrcaja za svako skladište;

11. osigurati da se ne obavljaju radovi s otvorenim plamenom na brodu ili u blizini broda dok je brod privezan uz obalu osim uz dozvolu zapovjednika i u skladu s Kapetanijom.

Članak 158.

Odgovorna osoba na terminalu dužna je:

1. obavijesti zapovjednika broda i Kapetaniju o mogućim manjkavostima koje je uočio na brodu, a koje bi mogle ugroziti siguran ukrcaj ili iskrcaj rasutog tereta;

2. uvjeriti se da je zapovjednik broda na vrijeme upoznat s podacima o teretu.

Članak 159.

Prije početka ukrcaja ili iskrcaja krutog rasutog tereta, zapovjednik broda i odgovorna osoba na terminalu dužni su usuglasiti i potpisati plan ukrcaja ili iskrcaja tereta u skladu s odredbama Pravila VI/7.3 SOLAS Konvencije.

Plan ukrcaja ili iskrcaja mora biti pripremljen u skladu s Dodatkom 2. BLU Kodeksa i mora sadržavati IMO broj predmetnog broda za prijevoz rasutog tereta. Izmjene plana, koje po mišljenju bilo kojeg potpisnika mogu biti od utjecaja na sigurnost broda ili posade, moraju biti pripremljene, usuglašene i potvrđene od obje strane.

Prihvaćeni Plan ukrcaja ili iskrcaja odnosno bilo koja izmjena plana, mora se čuvati šest mjeseci kod zapovjednika broda i kod terminala za slučaj bilo kakve provjere od strane Kapetanije.

Zapovjednik broda i odgovorna osoba terminala, prije početka ukrcaja ili iskrcaja krutog rasutog tereta, moraju ispuniti kontrolnu listu.

Ne smije se započeti ukrcaj ili iskrcaj krutog rasutog tereta ukoliko nisu ispunjeni svi uvjeti zahtijevani kontrolnom listom.

Obrazac kontrolne liste sa sadržajem na hrvatskom i engleskom jeziku, sastavni je dio ovog Pravilnika (Prilog 5).

Veza između broda i odgovornih osoba terminala mora biti uspostavljena i održavana cijelo vrijeme, dok je brod privezan uz operativnu obalu terminala. Takva veza mora omogućiti kvalitetnu komunikaciju u svezi s operacijama ukrcaja ili iskrcaja tereta, a posebice u slučajevima kada zapovjednik ili odgovorna osoba terminala izdaju nalog za zaustavljanje operacija ukrcaja ili iskrcaja tereta.

Zapovjednik i odgovorna osoba terminala moraju obavljati operacije ukrcaja ili iskrcaja tereta u skladu s dogovorenim planom. Odgovorna osoba terminala je odgovorna za ukrcaj ili iskrcaj tereta u smislu: redoslijeda brodskih skladišta, količina i rata ukrcaja ili iskrcaja tereta sukladno planu. Odgovorna osoba na terminalu ne smije odstupati od dogovorenog ukrcajnog ili iskrcajnog plana, bez prethodnog usuglašavanja i pisanog pristanka zapovjednika broda.

Po završetku ukrcaja ili iskrcaja, zapovjednik i odgovorna osoba terminala moraju se usuglasiti pisanim putem da je ukrcaj ili iskrcaj obavljen u skladu s planom, uključujući i eventualne izmjene plana. U slučaju iskrcaja, takav sporazum mora sadržavati zapis o tome da su skladišta tereta odgovarajuće ispražnjena i očišćena sukladno zahtjevima zapovjednika, kao i zapise o eventualnim oštećenjima broda i obav­ljenim popravcima.

Članak 160.

Kada je Kapetanija obaviještena o nesuglasju u postupku između zapovjednika broda i terminala u provođenju postupaka iz članka 159. ovoga Pravilnika, poduzet će odgovarajuće mjere  kad je potrebno, u cilju sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša.

Članak 161.

Ako prilikom ukrcaja ili iskrcaja tereta dođe do oštećenja brodske strukture, predstavnik terminala mora o tome izvjestiti zapovjednika broda te popraviti oštećenje ako je potrebno.

Ako je oštećenje takve prirode da može ugroziti sposobnost broda za plovidbu ili su oštećena bitna brodska postrojenja, zapovjednik broda i/ili odgovorna osoba terminala trebaju o tome odmah izvijestiti Kapetaniju.

Članak 162.

Rasuti teret mora se razmijestiti na brodu tako da se izbjegnu preopterećenja brodske konstrukcije i da se zadovolji zahtjevima za stabilitet u svim navedenim uvjetima korištenja broda, vodeći računa o fizičkim i kemijskim svojstvima tereta.

Članak 163.

Zapovjednik broda dužan je prije isplovljenja broda, kapetaniji dostaviti račun stabiliteta broda u pismenom obliku.

2. PRIJEVOZ ŽITA

Članak 164.

Pod žitom podrazumijevaju se: pšenica, kukuruz, ovas (zob), raž, ječam, riža, grahorica, sjemenje, kao i njihove prerađevine koje se ponašaju na sličan način kao i žitarice u prirodnom obliku.

Članak 165.

Prilikom prijevoza žita osim mjera sigurnosti propisanih ovim Pravilnikom, odgovarajuće se primjenjuju Pravila Priznate organizacije, SOLAS konvencija i odredbe Međunarodnog kodeksa o sigurnom prijevozu žitarica u rasutom stanju.

Članak 166.

Svaki brod koji prevozi žito treba kroz čitavo putovanje zadovoljavati sljedeće uvjete stabilnosti:

1. kut bočnog nagiba broda zbog pomicanja žitarica ne smije biti veći od 12 stupnjeva ili kut uranjanja ruba palube, što je manje;

2. rezervni dinamički stabilitet ne smije pri nijednom stanju krcanja biti manji od 0,075 metar radijana;

3. poprečna metracentarska visina nakon ispravka za učinak slobodnih površina tekućina u tankovima ne smije biti ispod 0,30 metara.

Članak 167.

Prije krcanja žita u rasutom stanju, zapovjednik broda dužan je dokazati u pismenom obliku da je brod u svim fazama svojeg putovanja sposoban udovoljiti uvjetima stabiliteta koji se zahtijevaju u članku 166. ovoga Pravilnika.

Članak 168.

Brod koji prevozi žito mora imati svjedodžbu o sposobnosti za prijevoz žita u rasutom stanju izdanu od Priznate organizacije, kao i upute za krcanje žita odobrene od Priznate organizacije.

Članak 169.

Brodu koji nema svjedodžbu iz odredbe članka 168. ovoga Pravilnika može se dopustiti krcanje žita u rasutom stanju uz posebno propisane uvjete.

3. PRIJEVOZ DRVA NA PALUBI

Članak 170.

Pod drvom podrazumijeva se rezano ili građevno drvo, djelomično obrađeni trupci, trupci, stupovi, celulozno drvo i sve druge vrste drva u rasutom ili pakiranom obliku.

Teret drva na palubi jest drvo koje se prevozi na nepokrivenom dijelu palube nadvođa ili palube nadgrađa.

Članak 171.

Prilikom prijevoza drva na palubi broda, osim mjera sigurnosti propisanih ovim Pravilnikom, odgovarajuće se primjenjuju i Pravila priznate organizacije, odredbe SOLAS konvencije, Međunarodnog kodeksa o sigurnom postupanju na brodovima koji prevoze teret drva na palubi i Međunarodne konvencije o teretnim linijama.

Članak 172.

Brod mora biti stabilan u svako doba, uključujući vrijeme ukrcaja i iskrcaja tereta drva na palubi.

Stabilitet broda mora se računati uzimajući u obzir sljedeće elemente:

1. povećanje težine tereta drva na palubi uslijed upijanja vlage suhog drva ili drva koje je u procesu sušenja, kao i nagomilavanje leda zavisno od vremenskih prilika;

2. promjene nastale potrošnjom;

3. učinak slobodnih površina tekućina u tankovima;

4. težina vode koja se zadržala u preostalim prostorima unutar tereta drva na palubi.

Članak 173.

Osoba koja upravlja brodom dužna je:

1. prekinuti sve radnje krcanja drva na palubi ako dođe do neobjašnjivog nagiba broda;

2. prije isplovljenja osigurati da brod bude u uspravnom položaju, da ima odgovarajuću metracentarsku visinu, da stabilitet broda bude u propisanim granicama i da je teret drva pravilno složen i učvršćen u skladu s odobrenim Priručnikom za slaganje i pričvršćenje tereta.

Članak 174.

Zapovjednik broda dužan je, prije isplovljenja broda, Kapetaniji dostaviti račun stabiliteta broda u pismenom obliku.

XII. NADZOR

Članak 175.

Nadzor nad provedbom odredaba ovog Pravilnika obavljaju inspektori sigurnosti plovidbe Ministarstva i lučkih kapetanija i drugi stručni djelatnici Ministarstva i lučkih kapetanija u okviru posebnog ovlaštenja.

Postupci i način obavljanja inspekcijskog nadzora iz stavka 1. ovog članka propisan je posebnim propisom.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 176.

Lučka uprava dužna je donijeti posebne akte iz članaka 4., 15., 120. i 142. ovoga Pravilnika u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 177.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama (»Narodne novine« br. 108/95), kao i Pravilnik o načinu obavljanja prijevoza opasnih tvari u pomorskom prometu (»Narodne novine«, 79/96 i 76/02).

Članak 178.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«

Klasa: 011-01/05-02/35

Urbroj: 530-04/05-3

Zagreb, 31. ožujka 2005.

Ministar

Božidar Kalmeta, v. r.

 

PRILOG 1

 

Podnositelj deklaracije                                    Lučkoj upravi:

(Party submitting the Declaration ):             (To Port Authority):

DEKLARACIJA O OPASNIM ILI ONEČIŠĆUJUĆIM

                                   TVARIMA

(DECLARATION OF DANGEROUS OR POLLUTING

                                   GOODS)

 

 

A.

PODACI O BRODU
SHIPS PARTICULARS

 

1.

Ime broda, zastava broda
Ships name, Flag of the ship

 

2

Pozivni znak i MMSI
Call sign and MMSI number

 

3.

Godina gradnje
Year of built

 

4.

IMO Broj
IMO number

 

5.

Nosivost, gaz i dužina broda
Vessel’s DWT, draft and length

 

6.

Potvrda o sposobnosti broda za krcanje  opasnih tvari u upakiranom ili rasutom stanju vrijedi do*:
Validity of the document of compliance for the carriage of dangerous goods in packaged form or the authorisation for carriage dangerous solids*:

 

7.

Tanker s dvostrukom oplatom? Ako nije navedi kategoriju tankera (1,2,3) – Izmjenjeno Pravilo 13G Annex I M73/78 **
Double hull tanker? If not,give tanker category (1,2,3) –Revised Reg.13G Annex I M73/78**

 

8.

Da li postoji potvrda o  financijskom osiguranju u slučaju onečišćenja (CLC 69, art.VII)?**
Certificate of insurance in respect of civil liability for oil pollution damage (CLC 69,art.VII) exist on bord?**

 

*Za brodove osim tankera
*For ships other than tankers
**Samo za tankere
**For tankers only

 

9.

Luka odredišta
Port of destination  

 

10.

Brodovi koji napuštaju hrvatske luke
Ships leaving croatian ports

 

10.1

Procijenjeno vrijeme odlaska iz luke
Estimated time of departure (ETD)

 

10.2.

Procijenjeno vrijeme dolaska u luku odredišta
Estimated time of arrival at port of Destination (ETA)

 

11.

Brodovi koji uplovljavaju u hrvatske luke
Ships entering croatian ports

 

11.1

Procijenjeno vrijeme dolaska broda u luku odredišta
Estimated time of arrival in port of Destination (ETA)

 

12.

Ukupan broj osoba na brodu
Total number of persons on board

 

B.

PODACI O VOZILU
VEHICLE PARTICULARS

 

1.

Vrsta vozila
Kind of vehicle

 

2.

Oznaka vozila
Number and mark of vehicle

 

3.

Predviđeno vrijeme dolaska u luku
Estimated time of arrival in port

 

C.

PODACI O TERETU
CARGO INFORMATIONS

 

1.

Ukrcaj, iskrcaj, provoz, skladištenje u luci
Loading,unloading,transit, storage in port

 

2.

Ispravno tehničko ime
Correct technical name

 

3.

UN broj (gdje postoji)
UN number (where they exist)

 

4.

IMO klasa u skladu s IMDG, IBC, IGC kodeksima
IMO hazard class in accordance with IMDG, IBC, IGC Codes

 

5.

 Klasa broda u skladu s INF Kodeksom  (ako je primjenjivo)
Class of the ship as defined by INF  Code (if appropriate)

 

6.

Količina tereta
Quantity of cargo

 

7.

Smještaj na brodu (na palubi, pod Palubom, u tankovima)
Location on bord (on deck, underdeck, In cargo tanks)

 

8.

Da li postoji plan smještaja opasnih ili onečišćujućih tvari na brodu?
Dangerous or polluting goods Manifest or stowage Plan is available on board?  

 

9.

Identifikacijski broj transportne jedinice ako je različita od tanka tereta
Identification number of cargo transport unit other than tanks

 

10.

Adresa gdje se mogu dobiti detaljne  informacije o teretu
Adress from where  detailed Information on cargo may be obtained

 

D.

RADIOAKTIVNE TVARI
RADIOACTIVITY GOODS

 

1.

Vrsta i stanje radioaktivnih tvari
Kind and condition of radioactivity goods

 

2.

Radioaktivnost (Bq)
Radioactivity (Bq)

 

3.

Kategorija koleta (žuta ili bijela oznaka)
Package category (yellow or white mark)

 

4.

Stupanj zračenja ako je koleto žuto označeno
Radioactivity effect in case of yellow mark

 

5.

Grupa radioaktivnosti
Poisonous group

 

 

 

Ovim potvrđujem da je sadržaj gore navedene pošiljke potpuno i točno opisan pravilnim tehničkim nazivom, da je ista pravilno klasificirana, upakirana, obilježena i označena te da je u svakom pogledu pogodna za prijevoz u skladu s primjenjivim međunarodnim i nacionalnim propisima.

I herby declare that  the contents of this consignment are fully and accurately described above by the proper shipping name(s) and are classified, packaged, marked and labelled/placarded, and are in all respects in proper condition for transport according to applicable international and national regulations.

 

Podnositelj deklaracije                         M.P.
Party submitting the Declaration      Seal

 

………………………………….     

 

 

Potpis
Signature

…………………………………      

 

 

 

Na osnovi podnesene deklaracije dozvoljava se brodu/vozilu koji pre-

voze opasne ili onečišćujuće tvari uplovljavanje/ulazak u luku.

On the basis of the submitted declaratio ship/vehicle is permitted to

enter the port with dangerous or polluting goods.

 

------------------------           -----------------------------------------

Mjesto i datum                        Potpis ovlaštene osobe lučke uprave
(Place and date)                     (Signature of authorised person)

 

 

                                   M.P.
                                   (Seal)

 

 

 

Napomena: Dio A ispunjava se  samo za brodove, dio B samo za vozila, dio C ispunjava se i za brodove i za vozila

Remark: Part A is only for the ships, part B is only for the vehicles, part C is for ships and vehicles.

C/C : Podaci iz deklaracije dostavljaju se i lučkoj kapetaniji

Informations from Declaration also to be delivered to Harbour Master’s office

 

Prilog 2.

 

SIGURNOSNA KONTROLNA LISTA ZA RUKOVANJE

       OPASNIM TVARIMA OSIM TANKERA
SAFETY CHECK LIST FOR HANDLING DANGEROUS

          GOODS OTHER THAN TANKERS

 

Ime broda i IMO broj:
Ship’s name and IMO number:

Naziv ovlaštenika koncesije:
Shore terminal operator: .................

Zastava broda:
Flag of the ship:

Luka upisa:
Port of registry:

Za pozitivan odgovor oznaći kvadratić
For an affirmative answer, please tick the box

Brod/
Ship

Ovlaštenik koncesije/
Shore terminal operator

Da li je brod sigurno privezan/usidren, siz postavljen i spreman za isplovljenje?
Is the ship safely moored/anchored, gangway in place, and ready for sailing?

Da li ispravno postavljena užad za tegljenje u slučaju opasnosti?
Are emergency towing wires correctly positioned?

 

 

Da li je pristup području rukovanja opasnim tvarima osiguran?
Is the dangerous goods handling area secured?

Da li je učinkovita straža na brodu i operativnoj obali osigurana?
Has efficient ship and shore watch  has been established?

Da li su postavljeni propisani signali za rukovanje opasnim tvarima (Crveno svjetlo i/ili B zastava)?
Are required signals indicating dangertous goods handling  has been displayed (Red Light and/or B flag)?

Da li je pripremljen i prihvaćen plan ukrcaja i smještaja opasnih tvari na  brodu od strane odgovornih osoba?
Is the dangerous goods stowage plan has been prepared and agreed,  by the responsible persons?

Navedi:
    Name:

Navedi:
    Name:

Da li je uspostavljena učinkovita komunikacija između broda i ovlaštenika koncesije?
Is efficient communication system established between the ship and shore?

Da li su dogovoreni znakovi za opasnost i hitno zaustavljanje rukovanja opasnim tvarima?
Have emergency signals and stopping procedures for dangerous goods  handling been agreed?

Da li su određene osobe za stalni nadzor operacije rukovanja opasnim tvarima?
Are persons in charge for supervision of the dangerous cargo handling have been  nominated?

Navedi:
    Name:

Navedi:
    Name:

Da li su određene zone zabranjenog pušenja i zabranjenog pristupa i postavljena upozorenja?
NO SMOKING and NO ADMITANCE areas designated and warning signs posted?

Da li su električni kabeli od prenosnih električnih uređaja isključeni?
Are electric cables to portable electrical equipment disconnected ?

Da li su prekinuti svi radovi s otvorenim plamenom i ugašena nezaštićena svjetla prije početka operacija rukovanja opasnim tvarima?
Hot work and r naked light ceased prior dangerous cargo handling?

Da li je protupožarna oprema i oprema za onečišćenje provjerena i spremna za upotrebu?
Is firefighting and anti-pollution equipment checked and ready for use?

Da li je provjereno stanje atmosfere u skladištima tereta (ako je potrebno)?
Atmosfere condition have been checked in cargo holds (if appropriate)?

Da li je požarni plan na brodu dostupan?
Fire control safety plan on board ship available?

Da li je osiguran slobodan prolaz vatrogasnim vozilima do broda i međunarodne priključnice?
Is the free passage for fire fighting vehicles to ship and international shore conection available.

 

 

Da li su proučene i zadovoljene odredbe svih propisa koji se odnose na sigurnost i zaštitu okoliša?
Are checked and satisfied all regulations for safety and pollution prevention?

Da li je spreman plan za opasnost i način stupanja s državnim službama za slučajeve onečišćenja, incidenata ugroze sigurnosti i sigurnosne zaštite?
Is an contingency plan and nearest national contact points ashore for oil pollution, safety and security incidents available?

U slučaju i jednog negativnog odgovora ne smije se započeti rukovanjem opasnim tvarima.
In case of any negative answer dangerous goods  handling  operation must not be commenced.

 

Mi smo izvršili sve provjere po kontrolnoj listi, kao i ostale provjere po propisima, i potvrđujemo da su dani odgovori prema našem najboljem znanju istiniti.

We have checked the items on the checklist, and other checks as required by laws and regulations, and we confirm that the answers given are correct to the best of our knowledge.

 

 

Mjesto/Place …………………..                    Datum i vrijeme ..........................

Vrijeme početka/Time of start: .....                   Predviđeno vrijeme završetka......
                                                                       Estimated time of completion:......

 

Za brod potpis odgovorne osobe:
For ship):

.........................................................

 

Ime, prezime, svojstvo: .................. (Name, Surname, Rank):

Za ovlaštenika koncesije potpis odgovorne osobe
(For shore operator signature of the responsible person):

.............................................................

Ime, prezime, svojstvo: ....................
(Name, Surname, Rank):  

 

Odobrila lučka uprava:
(Permitted by  the Port Authority):

 

Mjesto, datum i vrijeme početka  rukovanja opasnim tvarima:
(Place, date and time of commance for dangerous cargo handling)
 

 

___________________________

Potpis ovlaštene osobe                               M.P.
(Signature of authorised person)                          (Seal)

 

 

Jedan preslik ove kontrolne liste ostaje na brodu i kod ovlaštenika koncesije te se po jedan primjerak dostavlja lučkoj kapetaniji i lučkoj upravi.

One copy is to be retained on board the vessel, one copy to be retained with  the shore terminal operator, one copy to be with  the Port Authorities, and one to be delivered to  the Harbour Master’s Office.

 

 

Prilog 3

 

BROD/OBALA SIGURNOSNA KONTROLNA LISTA
SHIP/SHORE SAFETY CHECK LIST

 

Ime broda: ………………………………………………….….     
Ship’s Name:

Privezno mjesto:…………….             Luka:……………………      

Berth                                                  Port

Datum dolaska: …………….             Vrijeme dolaska: ……….       

Date of Arrival: …………..              Time of Arrival:

 

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE:
INSTRUCTION FOR COMPLETION

Sigurno rukovanje zahtijeva da svi uvjeti budu potvrdni i ispunjeni oznakom ( ) u označeni prostor. Ako nije moguć potvrdan odgovor, treba navesti razlog, te dogovoriti odgovarajuće mjere predostrožnosti koje treba poduzeti brod i privezno mjesto. Kada se smatra da se uvjeti ne mogu primijeniti, treba ih navesti u rubrici Primjedbe.

The safety of operations requires that all questions should be answered affirmatively by clearly ticking () the appropriate box. If an affirmative answer is not possible, the reason should be given and agreement reached upon appropriate precautions to be taken between the ships and the terminal. Where any question is considered to be not applicable, then a note to that effect should be inserted in the remarks column.

Ovaj prostor u stupcu »brod« i »privez« označava da će provjeru izvršiti označena stranka.

A box in the column »ship« and »terminal« indicates that check should be carried out by the party concerned.

Prisustvo slova A, P ili R u stupcu »Code« ima sljedeće značenje:

The presence of the letters A, P or R in the column »Code« indicates the following

A – svaki postupak i dogovor mora biti upisan u rubrici »Primjedbe« kontrolne liste i potpisan od obje stranke.

– any procedures and agreements should be in writing in the remarks column of this check list or other mutually acceptable form. In either case, the signature of both parties should be required.

P – u slučaju da se na pitanja označena ovim slovom ne može odgovoriti potvrdno, rukovanje se obustavlja, dok lučke vlasti ne izdaju odobrenje.

in the case of a negative answer the operation should not be carried out without the permission of the Port Authority.

R – označava da se kontrola treba ponoviti u vremenskim razmacima koji su dogovoreni u deklaraciji.

– indicates items to be rechecked at intervals not exceeding that agreed in the declaration

 

   DIO »A« – OPĆENITO TEKUĆINE

PART »A« – BULK LIQUID GENERAL

 

Općenito
General

Brod
Ship

Privez
Terminal

Code

Primjedbe
Remarks

1.

Da li je brod sigurno privezan?
Is the ship securely moored?

 

 

R

Zaustavljen rad  Brzina
teretom u:         vjetra u Nm
Stop cargo at     kts wind vel.
Odvojen           Brzina
cjevovod u:       vjetra u Nm
Disconnect at    kts wind vel.
Brod odvezan u: Brzina vjetra
                     u Nm
Unberth at        kts wind vel.

2.

Da li je ispravno postavljena užad za tegljenje u slučaju opasnosti?
Are emergency towing wires correctly positioned?

 

 

R

 

3.

Da li je pristup brodu siguran?
Is there safe access between ships and shore?

 

 

R

 

4.

Da li je brod spreman otploviti na vlastiti pogon?
Is the ship ready to move under its own power?

 

 

PR

 

5.

Da li je spremna brodska straža i nadzor kao i nadzor na privezu?
Is there an effective deck watch in attendance on board and adequate supervision on the terminal and on the ship?

 

 

R

 

6.

Da li je dogovorena komunikacija brod – kopno?
Is the agreed ship/shore communication system operative?

 

 

AR

 

7.

Da li su dogovoreni signali za slučaj opasnosti?
Has the emergency signal to be used by the ship and shore been explained and understood?

 

 

A

 

8.

Da li je dogovoren postupak rada s teretom, bunkerom i balastom?
Have the procedures for cargo, bunker and ballast handling been agreed?

 

 

AR

 

9.

Da li su opasnosti od tereta kojim se rukuje obznanjene?
Have the hazards associated with toxic substances in the cargo being handled been identified and understood?

 

 

 

 

10.

Da li je dogovoren postupak za obustavu rada u slučaju opasnosti?
Has the emergency shutdown procedure been agreed?

 

 

A

 

11.

Da li je protupožarna oprema pravilno postavljena i spremna za upotrebu?
Are fire hoses and fire fighting equipment on board and ashore positioned and ready for immediate use?

 

 

R

 

12.

Da li su priključci na cjevovodu za teret u dobrom stanju odgovarajuće pričvršćeni i spremni za upotrebu?
Are cargo and bunker hoses/arms in good condition, properly rigged and appropriate for the service intended?

 

 

 

 

13.

Da li su izljevi zatvoreni i da li su postavljene posude za prikupljanje prolivene tekućine na brodu i kopnu?
Are scuppers effectively plugged and drips trays in position, both on board and ashore?

 

 

R

 

14.

Da li su cjevovodi tereta i pogonskog goriva koji nisu u upotrebi zatvoreni slijepim prirubnicama?
Are unused cargo and bunker connections properly secured with blank flanges fully bolted?

 

 

 

 

15.

Da li su svi ventili mora koji nisu u upotrebi zatvoreni i zapečaćeni?
Are sea and overboard discharge valves, when not in use, closed and visibly secured?

 

 

 

 

16.

Da li su svi poklopci tankova i pogonskog goriva zatvoreni?
Are all cargo and bunker tank lids closed?

 

 

 

 

17.

Da li se odzračivanje tankova vrši na propisani način?
Is the agreed tank venting system being used?

 

 

AR

 

18.

Da li su ručne lampe u skladu s propisima?
Are hand torches of an approved type?

 

 

 

 

19.

Da li su prenosne VHF/UHF radijske postaje u skladu s propisima?
Ate portable VHF/UHF transceivers of an approved type?

 

 

 

 

20.

Da li je antena glavne radijske postaje uzemljena i radar isključen?
Are the ship’s main radio transmitter aerials earthed and radar switched off?

 

 

 

 

21.

Da li su električni kabeli od prenosnih električnih uređaja isključeni?
Are electric cables to portable electrical equipment disconnected from power?

 

 

 

 

22.

Da li su vanjska vrata i prozori prostorija posade zatvoreni?
Are all external doors and ports in the accommodation closed?

 

 

R

 

23.

Da li su isključeni uređaji za klimatizaciju?
Are window-type air conditioning units disconnected?

 

 

 

 

24.

Da li su zatvoreni usisi zraka uređaja za klimatizaciju?
Are air conditioning intakes which may permit the entry of cargo vapours closed?

 

 

 

 

25.

Da li su zadovoljeni propisi za korištenje kuhinje?
Are the requirements for use of galley and other cooking appliances being observed?

 

 

 

 

26.

Da li se poštuju propisi zabrane pušenja?
Are smoking regulations being observed?

 

 

R

 

27.

Da li se poštuju propisi o zabrani rada otvorenim plamenom?
Are naked lights regulations being observed?

 

 

 

 

28.

Da li postoji izlaz za slučaj opasnosti?
Is there provision for emergency escape?

 

 

 

 

29.

Ima li dovoljno osoba na brodu i obali za slučaj opasnosti?
Are sufficient personnel on bord and ashore to deal with an emergency?

 

 

R

 

30.

Da li je odgovarajuće izolaciono sredstvo postavljeno na cjevovodu brod-kopno?
Are adequate insulating means in place in the ship/shore connection?

 

 

 

 

31.

Da li je ventilacija pumpne stanice zadovoljavajuća?
Have measures been taken to ensure sufficient pumproom ventilation?

 

 

R

 

32.

Ako je brod sposoban za zatvoreno krcanje, da li je postupak dogovoren?
If the ship is capable of closed loading, have requirements for closed operations been agreed?

 

 

R

 

33.

Da li je pričvršćen odgovarajući povratni cjevovod pare?
Has an adequate vapour return line been connected?

 

 

 

 

34.

Ako je pričvršćen povratni cjevovod pare, da li su drugi faktori dogovoreni?
If a vapour return line is connected, have operating parameters been agreed?

 

 

 

 

35.

Da li se požarni plan nalazi na ulazu broda?
Are ship emergency fire control plans located externally?

 

 

 

 

36.

Da li je sustav inertnog plina ispravan i funkcionalan?
Is the Inert Gas System fully operational and in good working order?

 

 

P

 

37.

Da li su ispravne palubne vodene brtve?
Are deck seals in good working order?

 

 

R

 

38.

Da li odgovara nivo tekućine u vakumsko-prekotlačnom ventilu?
Are liquid levels in p/v breakers correct?

 

 

R

 

39.

Da li su ugrađeni i prenosni analizatori kisika kalibrirani i ispravni?
Have the fixed and portable oxygen analyzers been calibrated and are they working properly?

 

 

R

 

40.

Da li su ugrađeni registrator kisika i tlaka inertnog plina?
Are fixed IG pressure and oxygen recorders working?

 

 

R

 

41.

Da li je u tankovima tereta manje od 8% kisika i nadtlak inertnog plina?
Are all cargo tank atmospheres 8% or less oxygen content by volume and with positive pressure?

 

 

PR

 

42.

Da li su ventili inertnog plina na tankovima ispravno podešeni?
Are all the individual tank IG valves (if fitted) correctly set and locked?

 

 

R

 

43.

Da li je odgovorna osoba za rukovanje teretom upoznata da u slučaju kvara uređaja za inertni plin treba zaustaviti rukovanje teretom i obavijestiti privezno mjesto?
Are all the persons in charge of cargo operations aware that in the case of failure of the Inert Gas Plant, discharge operations should cease and the terminal so advised?

 

 

AR

 

 

Ako je brod opremljen sa sustavom za pranje tankova sirovom naftom treba odgovoriti na sljedeća pitanja:

If the ship is fitted with a crude oil washing system, and intends to crude oil wash (COW) the following questions should be answered:

Pranje sirovom naftom
Crude Oil Washing

Brod
Ship

Privez
Terminal

Code

Primjedbe
Remarks

44.

Da li je prije dolaska broda ispravno ispunjena kontrolna lista za pranje tankova sirovom naftom?
Is the Pre-Arrival Crude Oil Washing Check List, as contained in the approved Crude Oil Washing Manual, satisfactorily completed?

 

 

 

 

45.

Da li postoji kontrolna lista za pranje tankova sirovom naftom i da li se koristi?
Is the crude Oil Washing Check List for use before, during and after Crude Oil Washing, as contained in the approved Crude Oil Washing Manual, available and being used?

 

 

R

 

 

Ako brod planira čišćenje tankova uz obalu, treba odgovoriti na sljedeća pitanja:

If the ship is planning to tank clean alongside, the following questions should be answered:

 

Čišćenje tankova
Tank Cleaning

Brod
Ship

Obala
Shore

Primjedbe
Remarks

Da li će se čistiti tankovi za vrijeme boravka uz obalu?
Are tank cleaning operations planned during the ship’s stay alongside the shore installation?

Da/Ne*
Yes/No*

 

 

Ako se vrši čišćenje tankova da li je obaviješteno osoblje priveznog mjesta i lučke vlasti?
If so, have the Port Authority and terminal authority been informed?

Da/Ne*

Yes/No*

Da/Ne*

Yes/No*

 

 

DEKLARACIJA:

DECLARATION:

Dolje potpisani zajedno smo provjerili sve stavke u sigurnosnoj kontrolnoj listi podaci koji su uneseni su ispravni.

We the undersigned have checked, where appropriate jointly, the items on this check list and have satisfied ourselves that the entries we have made are correct to the best of our knowledge.

Također smo se dogovorili da ponovimo provjeru prema potrebi, a stavke označene sa slovom »R« u stupcu »Code« ponovno provjerimo u vremenskom razdoblju (intervalu) koji ne prelazi…….sati.

We have also made arrangements to carry out repetitive checks necessary and agreed that those items marked with the letter »R« in the column »Code« should be re-checked an interval not exceeding……….hours.

 

 

Za brod
For ship

Za kopno (privez)
For shore

Ime:
Name

Ime:
Name

Čin:
Rank

Čin:
Rank

Potpis:
Signature

Potpis:
Signature

Datum:
Date

Vrijeme:
Time

 

BROD/OBALA SIGURNOSNA KONTROLNA LISTA
SHIP/SHORE SAFETY CHECK LIST

Ime broda:............................................................................................................
Ship’s Name:


Privezno mjesto:................ ......................       Luka: ..............................................

Berth                                                              Port


Datum dolaska:....................................           Vrijeme dolaska: ……………………           
Date of Arrival:                                             Time of Arrival: ...............................

 

 

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE:
INSTRUCTION FOR COMPLETION

 

Sigurno rukovanje zahtjeva da svi uvjeti budu potvrdni i ispunjeni oznakom () u označeni prostor. Ako nije moguć potvrdan odgovor, treba navesti razlog, te dogovoriti odgovarajuće mjere predostrožnosti koje treba poduzeti brod i privezno mjesto. Kada se smatra da se uvjeti ne mogu primijeniti, treba ih navesti u rubrici Primjedbe.

The safety of operations requires that all questions should be answered affirmatively by clearly ticking () the appropriate box. If an affirmative answer is not possible, the reason should be given and agreement reached upon appropriate precautions to be taken between the ships and the terminal. Where any question is considered to be not applicable, then a note to that effect should be inserted in the remarks column.

Ovaj prostor u stupcu «brod» i «privez» označava da će provjeru izvršiti označena stranka.

A box in the column «ship» and «terminal» indicates that check should be carried out by the party concerned.

Prisustvo slova A, P ili R u stupcu »Code« ima sljedeće značenje:

The presence of the letters A, P of R in the column »Code« indicates the following

A – svaki postupak i dogovor mora biti upisan u rubrici «Primjedbe» kontrolne liste i potpisan od obje stranke.

any procedures and agreements should be in writing in the remarks column of this check list or other mutually acceptable form. In either case, the signature of both parties should be required.

P – u slučaju da se na pitanja označena ovim slovom ne može odgovoriti potvrdno, rukovanje se obustavlja, dok lučke vlasti ne izdaju odobrenje.

- in the case of a negative answer the operation should not be carried out without the permission of the Port Authority.

R – označava da se kontrola treba ponoviti u vremenskim razmacima koji su dogovoreni u deklaraciji.

– indicates items to be rechecked at intervals not exceeding that agreed in the delcaration.

 

  DIO »A« – OPĆENITO TEKUĆINE

PART »A« – BULK LIQUID GENERAL

 

Općenito
General

Brod
Ship

Privez
Terminal

Code

Primjedbe
Remarks

1.

Da li je brod sigurno privezan?
Is the ship securely moored?

 

 

R

Zaustavljen rad  Brzina
teretom u:         vjetra u Nm
Stop cargo at     kts wind vel.
Odvojen           Brzina
cjevovod u:       vjetra u Nm
Disconnect at    kts wind vel.
Brod odvezan u: Brzina vjetra
                     u Nm
Unberth at        kts wind vel.

2.

Da li je ispravno postavljena užad za tegljenje u slučaju opasnosti?
Are emergency towing wires correctly positioned?

 

 

R

 

3.

Da li je pristup brodu siguran?
Is there safe access between ships and shore?

 

 

R

 

4.

Da li je brod spreman otploviti na vlastiti pogon?
Is the ship ready to move under its own power?

 

 

PR

 

5.

Da li je spremna brodska straža i nadzor kao i nadzor na privezu?
Is there an effective deck watch in attendance on board and adequate supervision on the terminal and on the ship?

 

 

R

 

6.

Da li je dogovorena komunikacija brod – kopno?
Is the agreed ship/shore communication system operative?

 

 

AR

 

7.

Da li su dogovoreni signali za slučaj opasnosti?
Has the emergency signal to be used by the ship and shore been explained and understood?

 

 

A

 

8.

Da li je dogovoren postupak rada s teretom, bunkerom i balastom?
Have the procedures for cargo, bunker and ballast handling been agreed?

 

 

AR

 

9.

Da li su opasnosti od tereta kojim se rukuje obznanjene?
Have the hazards associated with toxic substances in the cargo being handled been identified and understood?

 

 

 

 

10.

Da li je dogovoren postupak za obustavu rada u slučaju opasnosti?
Has the emergency shutdown procedure been agreed?

 

 

A

 

11.

Da li je protupožarna oprema pravilno postavljena i spremna za upotrebu?
Are fire hoses and fire fighting equipment on board and ashore positioned and ready for immediate use?

 

 

R

 

12.

Da li su priključci na cjevovodu za teret u dobrom stanju odgovarajuće pričvršćeni i spremni za upotrebu?
Are cargo and bunker hoses/arms in good condition, properly rigged and appropriate for the service intended?

 

 

 

 

13.

Da li su izljevi zatvoreni i da li su postavljene posude za prikupljanje prolivene tekućine na brodu i kopnu?
Are scuppers effectively plugged and drips trays in position, both on board and ashore?

 

 

R

 

14.

Da li su cjevovodi tereta i pogonskog goriva koji nisu u upotrebi zatvoreni slijepim prirubnicama?
Are unused cargo and bunker connections properly secured with blank flanges fully bolted?

 

 

 

 

15.

Da li su svi ventili mora koji nisu u upotrebi zatvoreni i zapečaćeni?
Are sea and overboard discharge valves, when not in use, closed and visibly secured?

 

 

 

 

16.

Da li su svi poklopci tankova i pogonskog goriva zatvoreni?
Are all cargo and bunker tank lids closed?

 

 

 

 

17.

Da li se odzračivanje tankova vrši na propisani način?
Is the agreed tank venting system being used?

 

 

AR

 

18.

Da li su ručne lampe u skladu s propisima?
Are hand torches of an approved type?

 

 

 

 

19.

Da li su prijenosne VHF/UHF radijske postaje u skladu s propisima?
Are portable VHF/UHF transceivers of an approved type?

 

 

 

 

20.

Da li je antena glavne radijske postaje uzemljena i radar isključen?
Are the ship’s main radio transmitter aerials earthed and radar switched off?

 

 

 

 

21.

Da li su električni kabeli od prenosnih električnih uređaja isključeni?
Are electric cables to portable electrical equipment disconnected from power?

 

 

 

 

22.

Da li su vanjska vrata i prozori prostorija posade zatvoreni?
Are all external doors and ports in the accommodation closed?

 

 

R

 

23.

Da li su isključeni uređaji za klimatizaciju?
Are window-type air conditioning units disconnected?

 

 

 

 

24.

Da li su zatvoreni usisi zraka uređaja za klimatizaciju?
Are air conditioning intakes which may permit the entry of cargo vapours closed?

 

 

 

 

25.

Da li su zadovoljeni propisi za korištenje kuhinje?
Are the requirements for use of galley and other cooking appliances being observed?

 

 

 

 

26.

Da li se poštuju propisi zabrane pušenja?
Are smoking regulations being observed?

 

 

R

 

27.

Da li se poštuju propisi o zabrani rada otvorenim plamenom?
Are naked lights regulations being observed?

 

 

 

 

28.

Da li postoji izlaz za slučaj opasnosti?
Is there provision for emergency escape?

 

 

 

 

29.

Ima li dovoljno osoba na brodu i obali za slučaj opasnosti?
Are sufficient personnel on bord and ashore to deal with an emergency?

 

 

R

 

30.

Da li je odgovarajuće izolaciono sredstvo postavljeno na cjevovodu brod-kopno?
Are adequate insulating means in place in the ship/shore connection?

 

 

 

 

31.

Da li je ventilacija pumpne stanice zadovoljavajuća?
Have measures been taken to ensure sufficient pumproom ventilation?

 

 

R

 

32.

Ako je brod sposoban za zatvoreno krcanje, da li je postupak dogovoren?
If the ship is capable of closed loading, have requirements for closed operations been agreed?

 

 

R

 

33.

Da li je pričvršćen odgovarajući povratni cjevovod pare?
Has an adequate vapour return line been connected?

 

 

 

 

34.

Ako je pričvršćen povratni cjevovod pare, da li su drugi faktori dogovoreni?
If a vapour return line is connected, have operating parameters been agreed?

 

 

 

 

35.

Da li se požarni plan nalazi na ulazu broda?
Are ship emergency fire control plans located externally?

 

 

 

 

 

 

DIO »B« KEMIKALIJE U RAZLIVENOM STANJU

       PART »B« - BULK LIQUID CHEMICALS

 

 

Kemikalije u razlivenom stanju
Bulk Liquid Chemicals

Brod
Ship

Privez
Terminal

Code

Primjedbe
Remarks

1.

Postoje li informacije o potrebnim podacima za sigurno rukovanje teretom uključujući sve podatke proizvođača tereta?
Is information available giving the necessary data for the safe handling of the cargo, and where applicable, a manufacturer’s inhibition certificate?

 

 

 

 

2.

Da li je odgovarajuća zaštitna oprema (uključujući i dišni aparat) spremna za upotrebu?
Is sufficient and suitable protective equipment (including self-contained breathing apparatus) and protective clothing ready for immediate use?

 

 

 

 

3.

Da li su dogovorene osobne zaštitne mjere?
Have counter measures against accidental personal contact with the cargo been agreed?

 

 

 

 

4.

Ako je u upotrebi automatski zatvarajući sistem, da li je usklađen sa stupnjem iskrcaja tereta?
Is the cargo handling rate compatible with automatic shut down system, if in use?

 

 

A

 

5.

Da li su sustavi mjerenja i alarmiranja ispravni?
Are cargo system gauges and alarms correctly set and in good order?

 

 

 

 

6.

Da li su spremni odgovarajući prijenosni detektori plina?
Are portable vapour detection instruments readily available for the products to be handled?

 

 

 

 

7.

Da li je dogovoren plan gašenja požara?
Has information on fire-fighting media and procedures been exchanged?

 

 

 

 

8.

Da li su prenosive cijevi odgovarajuće teretu?
Are transfer hoses of suitable material, resistant to the action of the cargoes?

 

 

 

 

9.

Da li se rukovanje teretom vrši stalnim ugrađenim cjevovodom?
Is cargo handling being performed with the permanent installed pipeline?

 

 

 

 

 

___________

* Precrtajte Da ili Ne kako odgovara.

Delete Yes of No as appropriate.

 

DEKLARACIJA:

DECLARATION

Dolje potpisani zajedno smo provjerili sve stavke u sigurnosnoj kontrolnoj listi i podaci koji su uneseni su ispravni.

We the undersigned have checked, where appropriate jointly, the items in this check list and have satisfied ourselves that the entries we have made are correct to the best of our knowledge.

Također smo se dogovorili da ponovim provjeru prema potrebi, a stavke označene sa slovom »R« u stupcu »Code« ponovno provjerimo u vremenskom razmaku (intervalu) koji ne prelazi……sati.

We have also made arrangements to carry out repetitive check as necessary and agreed that those items marked with the latter »R« in the column »Code« should be re-checked at interval not exceeding……hours.

 

 

Za brod
For ship

Za kopno (privez)
For shore

Ime:
Name

Ime:
Name

Čin:
Rank

Čin:
Rank

Potpis:
Signature

Potpis:
Signature

Datum:
Date

Vrijeme:
Time

 

BROD/OBALA SIGURNOSNA KONTROLNA LISTA

SHIP/SHORE SAFETY CHECK LIST

Ime broda:.......................................................................................................
Ship’s Name:

 

Privezno mjesto:....................................          Luka: ........................................

Berth                                                              Port

 

 Datum dolaska:....................................          Vrijeme dolaska: ………………       

Date of Arrival:                                             Time of Arrival:........................

 

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE:

INSTRUCTION FOR COMPLETION

Sigurno rukovanje zahtjeva da svi uvjeti budu potvrdni i ispunjeni oznakom () u označeni prostor. Ako nije moguć potvrdan odgovor, treba navesti razlog te dogovoriti odgovarajuće mjere predostrožnosti koje treba poduzeti brod i privezno mjesto. Kada se smatra da se uvjeti ne mogu primijeniti, treba ih navesti u rubrici Primjedbe:

The safety of operations requires that all questions should be answered affirmatively by clearly ticking ( ) the appropriate box. If an affirmative answer is not possible, the reason should be given and agreement reached upon appropriate precautions to be taken between the ships and the terminal. Where any question is considered to be not applicable, then a note to that effect should be inserted in the remarks column.

Ovaj prostor u stupcu »brod« i «privez» označava da će provjeru izvršiti označena stranka.

A box in the column »ship« and «terminal» indicates that check should be carried out by the party concerned.

Prisustvo slova A, P ili R u stupcu »Code« ima sljedeće značenje:

The presence of the letters A, P or R in the column »Code« indicates the following

 

A – svaki postupak i dogovor mora biti upisan u rubrici «Primjedbe» kontrolne liste i potpisan od obje stranke.

– any procedures and agreements should be in writing in the remarks column of this check list or other mutually acceptable form. In either case, the signature of both parties should be required.

P – u slučaju da se na pitanja označen ovim slovom ne može odgovoriti potvrdno, rukovanje se obustavlja, dok lučke vlasti ne izdaju odobrenje.

– in the case of a negative answer the operation should not be carried out without the permission of the Port Authority.

R – označava da se kontrola treba ponoviti u vremenskim razmacima koji su dogovoreni u deklaraciji.

– indicates items to be rechecked at intervals not exceeding that agreed in the declaration.

 

   DIO »A« – OPĆENITO TEKUĆINE

PART »A« – BULK LIQUID GENERAL

 

Općenito
General

Brod
Ship

Privez
Terminal

Code

Primjedbe
Remarks

1.

Da li je brod sigurno privezan?
Is the ship securely moored?

 

 

R

Zaustavljen rad  Brzina
teretom u:         vjetra u Nm
Stop cargo at     kts wind vel.
Odvojen           Brzina
cjevovod u:       vjetra u Nm
Disconnect at    kts wind vel.
Brod odvezan u: Brzina vjetra
                     u Nm
Unberth at        kts wind vel.

2.

Da li je ispravno postavljena užad za tegljenje u slučaju opasnosti?
Are emergency towing wires correctly positioned?

 

 

R

 

3.

Da li je pristup brodu siguran?
Is there safe access between ships and shore?

 

 

R

 

4.

Da li je brod spreman otploviti na vlastiti pogon?
Is the ship ready to move under its own power?

 

 

PR

 

5.

Da li je spremna brodska straža i nadzor kao i nadzor na privezu?
Is there an effective deck watch in attendance on board and adequate supervision on the terminal and on the ship?

 

 

R

 

6.

Da li je dogovorena komunikacija brod – kopno?
Is the agreed ship/shore communication system operative?

 

 

AR

 

7.

Da li su dogovoreni signali za slučaj opasnosti?
Has the emergency signal to be used by the ship and shore been explained and understood?

 

 

A

 

8.

Da li je dogovoren postupak rada s teretom, bunkerom i balastom?
Have the procedures for cargo, bunker and ballast handling been agreed?

 

 

AR

 

9.

Da li su opasnosti od tereta kojim se rukuje obznanjene?
Have the hazards associated with toxic substances in the cargo being handled been identified and understood?

 

 

 

 

10.

Da li je dogovoren postupak za obustavu rada u slučaju opasnosti?
Has the emergency shutdown procedure been agreed?

 

 

A

 

11.

Da li je protupožarna oprema pravilno postavljena i spremna za upotrebu?
Are fire hoses and fire fighting equipment on board and ashore positioned and ready for immediate use?

 

 

R

 

12.

Da li su priključci na cjevovodu za teret u dobrom stanju odgovarajuće pričvršćeni i spremni za upotrebu?
Are cargo and bunker hoses/arms in good condition, properly rigged and appropriate for the service intended?

 

 

 

 

13.

Da li su izljevi zatvoreni i da li su postavljene posude za prikupljanje prolivene tekućine na brodu i kopnu?
Are scuppers effectively plugged and drips trays in position, both on board and ashore?

 

 

R

 

14.

Da li su cjevovodi tereta i pogonskog goriva koji nisu u upotrebi zatvoreni slijepim prirubnicama?
Are unused cargo and bunker connections properly secured with blank flanges fully bolted?

 

 

 

 

15.

Da li su svi ventili mora koji nisu u upotrebi zatvoreni i zapečaćeni?
Are sea and overboard discharge valves, when not in use, closed and visibly secured?

 

 

 

 

16.

Da li su svi poklopci tankova i pogonskog goriva zatvoreni?
Are all cargo and bunker tank lids closed?

 

 

 

 

17.

Da li se odzračivanje tankova vrši na propisani način?
Is the agreed tank venting system being used?

 

 

AR

 

18.

Da li su ručne lampe u skladu s propisima?
Are hand torches of an approved type?

 

 

 

 

19.

Da li su prenosne VHF/UHF radijske postaje u skladu s propisima?
Ate portable VHF/UHF transceivers of an approved type?

 

 

 

 

20.

Da li je antena glavne radijske postaje uzemljena i radar isključen?
Are the ship’s main radio transmitter aerials earthed and radar switched off?

 

 

 

 

21.

Da li su električni kabeli od prenosnih električnih uređaja isključeni?
Are electric cables to portable electrical equipment disconnected from power?

 

 

 

 

22.

Da li su vanjska vrata i prozori prostorija posade zatvoreni?
Are all external doors and ports in the accommodation closed?

 

 

R

 

23.

Da li su isključeni uređaji za klimatizaciju?
Are window-type air conditioning units disconnected?

 

 

 

 

24.

Da li su zatvoreni usisi zraka uređaja za klimatizaciju?
Are air conditioning intakes which may permit the entry of cargo vapours closed?

 

 

 

 

25.

Da li su zadovoljeni propisi za korištenje kuhinje?
Are the requirements for use of galley and other cooking appliances being observed?

 

 

 

 

26.

Da li se poštuju propisi zabrane pušenja?
Are smoking regulations being observed?

 

 

R

 

27.

Da li se poštuju propisi o zabrani rada otvorenim plamenom?
Are naked lights regulations being observed?

 

 

 

 

28.

Da li postoji izlaz za slučaj opasnosti?
Is there provision for emergency escape?

 

 

 

 

29.

Ima li dovoljno osoba na brodu i obali za slučaj opasnosti?
Are sufficient personnel on bord and ashore to deal with an emergency?

 

 

R

 

30.

Da li je odgovarajuće izolaciono sredstvo postavljeno na cjevovodu brod-kopno?
Are adequate insulating means in place in the ship/shore connection?

 

 

 

 

31.

Da li je ventilacija pumpne stanice zadovoljavajuća?
Have measures been taken to ensure sufficient pumproom ventilation?

 

 

R

 

32.

Ako je brod sposoban za zatvoreno krcanje, da li je postupak dogovoren?
If the ship is capable of closed loading, have requirements for closed operations been agreed?

 

 

R

 

33.

Da li je pričvršćen odgovarajući povratni cjevovod pare?
Has an adequate vapour return line been connected?

 

 

 

 

34.

Ako je pričvršćen povratni cjevovod pare, da li su drugi faktori dogovoreni?
If a vapour return line is connected, have operating parameters been agreed?

 

 

 

 

35.

Da li se požarni plan nalazi na ulazu broda?
Are ship emergency fire control plans located externally?

 

 

 

 

 

 

     DIO »C« UKAPLJENI PLINOVI

PART »C« –BULK LIQUEFIED GASES

 

 


Ukapljeni plinovi

Bulk Liquefied Gases


Brod
Ship


Privez
Terminal


Code


Primjedbe
Remarks

1.

Postoje li informacije o potrebnim podacima za sigurno rukovanje teretom, uključujući sve podatke proizvođača tereta?
Is information available giving the necessary data for the safe handling of the cargo including as applicable, a manufacturer’s inhibition certificate?

 

 

 

 

2.

Da li je vodena zavjesna spremna za upotrebu?
Is the water spray system ready for use?

 

 

 

 

3.

Da li je odgovarajuća zaštitna oprema (uključujući i dišne aparate) spremni za upotrebu?
Is sufficient and suitable protective equipment (including self – contained breathing apparatus) and protective clothing ready for immediate use?

 

 

 

 

4.

Da li su skladišta i međuprostori inertirani prema propisima?
Are hold and inter-barrier spaces properly inerted as required?

 

 

 

 

5.

Da li su ventili na daljinsko upravljanje ispravni?
Are all remote control valves in working order?

 

 

 

 

6.

Da li su sisaljke tereta i kompresori ispravni, da li je dogovoren maksimalan tlak rada s teretom, između broda i obale?
Are the required cargo pumps and compressors in good order, and hawe maximum working pressures been agreed between ship and shore?

 

 

 

 

7.

Da li je ispravan kontrolni uređaj za ukapljivanje ili isparavanje?
Is reliquefaction or boil off control equipment in good order?

 

 

 

 

8.

Da li je odgovarajući uređaj za detekciju propuštanja plina podešen i ispravan?
Is the gas detection equipment properly set for the cargo calibrated and in good order?

 

 

 

 

9.

Da li su sustavi mjerenja i alarmiranja ispravni?
Are cargo system gauges and alarms correctly set and in good order?

 

 

 

 

10.

Da li je ispravan sustav za brzo zatvaranje u nužni?
Are emergency shoutdown system working properly?

 

 

 

 

11.

Da li su međusobno upoznati brod i privezno mjesto o sustavu automatskog zatvaranja ventila na cjevovodu tereta?
Dose shore know the closing rate of ship’s automatic valves; dose ship hawe similar details of shore system?

 

 

A

Ship:.......….…………………

Shore: ........…………………..

12.

Da li su brod i privezno mjesto međusobno izmijenili informacije o maksimalnom/minimalnom tlaku i temperaturi tereta kojim se rukuje?
Has information been exchanged between ship and shore on the maximum/minumum temperatures/pressures of the cargo to be handled?

 

 

A

 

13.

Da li postoji zaštita od nepažljivog prepunjenja tankova za vrijeme rukovanja teretom?
Are cargo tanks protected against inadvertent overfilling at all times while any cargo operations are in progress?

 

 

 

 

14.

Da li je prostorija kompresora propisno ventilirana; strojnica propisno zatvorena i alarmni sustav ispravan?
Is the compressor room properly vantilated; the motor room properly pressurised and is the alarm system working?

 

 

 

 

15.

Da li su sigurnosni ventili tankova tereta ispravno podešeni, a podešeni tlak vidljivo ispisan?
Are cargo tank relief valves set correctly and actual relief valve settings clearly and visibly displayed?

Tank No 1.............................................................
Tank No 2.............................................................
Tank No 3.............................................................
Tank No 4.............................................................
Tank No 5.............................................................
Tank No 6.............................................................
Tank No 7.............................................................
Tank No 8.............................................................
Tank No 9.............................................................
Tank No 10...........................................................

 

 

 

 

 

DEKLARACIJA:

DECLARATION

Dolje potpisani zajedno smo provjerili sve stavke u sigurnosnoj kontrolnoj listi i podaci koji su uneseni su ispravni.

We the undersigned have checked, where appropriate jointly, the items on this check list and hawe satisfied ourselves thet the entries we hawe made are correct to the best of our knowledge.

Također smo se dogovorili da ponovimo provjeru prema potrebi, a stavke označene slovom »R« u stupcu »Code« ponovno provjerimo u vremenskom razmaku (intervalu) koji ne prelazi …… sati.

We hawe also made arrangements to carry out repetitive check as necessary and agreed thet those items marked with the letter „R“ in the column »Code« should be re-checked at interval not exceeding …… hours.

 

 

Za brod
For ship

Za kopno (privez)
For shore

Ime:
Name

Ime:
Name

Čin:
Rank

Čin:
Rank

Potpis:
Signature

Potpis:
Signature

Datum:
Date

Vrijeme:
Time

 

PRILOG 4

 

SIGURNOSNA KONTROLNA LISTA ZA SNADBIJEVANJE BRODOVA GORIVOM
BUNKERING CHECKLIST

Odgovornost za operaciju snabdijevanja broda gorivom snosi zapovjednik broda. Mora biti omogućeno trenutno prekidanje rada pumpi s mjesta u blizini manifolda. Ova kontrolna lista mora biti ispunjena i potpisana prije početka snadbijevanja gorivom.

The overall responsibility with the bunkering operation shall lie with the master of the receiving ship. It shall be possible to stop the bunkering supply pumps momentarily at a place close to the manifold on supplier. This checklist shall be filled in before a ship receives bunkers.

Ime broda:
Ship’s name:

Naziv snabdjevača:
Bunker supplier

Za pozitivan odgovor označi kvadratić
For an affirmative answer, please tick the box
.

Brod/
Ship

Snadbijevač/
Supplier

1. Da li brod i snabdjevač prihvaćaju područje određeno za snabdijevanje uzimajući u obzir vremenske prilike, prognozu, morski i kopneni promet i sigurnosne mjere?
Do the ship and the supplier accept the area for the bunkering operation, taking into account weather conditions, weather forecast, shipping and shore traffic and safety conditions?

2. Da li je brod sigurno privezan/usidren, siz postavljen i spreman za isplovljenje?
Is the ship safely moored/anchored, gangway in place, and ready for sailing?

3. Da li je učinkovita straža na brodu i snabdjevaču osigurana?
Has efficient ship and supplier watch been established?

4. Da li su postavljeni propisani signali za snabdijevanje gorivom (Crveno svjetlo i/ili B zastava)
Are required signals indicating bunkering operations displayed (Red Light and/or B flag)?

5. Da li je pripremljen i prihvaćen plan bunkera, maksimalna rata pumpanja i rata topping-up od strane odgovornih osoba?
Is bunkering plan prepared and agreed, maximum pump rate and pressure and topping up pump rate agreed by the responsible persons?

Imenuj: Name:


Imenuj:
Name:

6. Da li je uspostavljena učinkovita komunikacija između broda i snabdjevača i na brodu?
Is efficient communication system established between the ship and supplier, and on board?

7. Da li su dogovoreni znakovi za opasnost i hitno zaustavljanje?
Have emergency signals and shutdown procedures been agreed?

8. Da li su određene osobe za stalni nadzor operacija snabdijevanja i za hitno zaustavljanje? Are persons in charge for supervision of the bunkering operation and emergency shut down at all times by ship and supplier nominated?

Navedi: Name:


Navedi:Name:

9. Da li su određene zone zabranjenog pušenja i zabranjenog pristupa i postavljena upozorenja?
NO SMOKING and NO ADMITANCE areas designated and warning signs posted?

10. Da li su postavljeni čepovi na manikele i sakupljači curenja?
Are all scuppers and spill trays in position on ship and supplier?

11. Da li su prekinuti svi radovi s otvorenim plamenom i ugašena nezaštićena svjetla prije početka operacija bunkera?
Hot work and or naked light ceased prior bunkering?

12. Da li je protupožarna oprema i oprema za onečišćenje provjerena i spremna za upotrebu?
Is firefighting and anti-pollution equipment checked and ready for use?

13. Da li su crijeva za snabdijevanje redovno testirane i u dobrom stanju?
Have the hoses for the bunkering operations been regularly tested and are they in a good condition?

14. Da li su crijeva za snabdijevanje sigurno spojene i osigurane između broda i snabdjevača?
Have the bunkering hoses been satisfactorily connected ans suspended on ship and supplier?

15. Da li su proučene i zadovoljene odredbe svih propisa koji se odnose na sigurnost i zaštitu okoliša?
Are checked and satisfied all regulations for safety and pollution prevention?

15. Da li je spreman plan za opasnost i način stupanja s državnim službama za slučajeve onečišćenja, incidenata ugroze sigurnosti i sigurnosne zaštite?
Is an contingency plan and nearest national contact points ashore for oil pollution, safety and security incidents available?

U slučaju i jednog negativnog odgovora ne smije se započeti snabdijevanje gorivom.
In case of any negative answer bunkering operation must not be commenced.

 

Mi smo izvršili sve provjere po kontrolnoj listi, kao i ostale provjere po propisima, i potvrđujemo da su dani odgovori prema našem najboljem znanju istiniti.

We have checked the items on the checklist, and other checks as required by laws and regulations, and we confirm that the answers given are correct to the best of our knowledge.

 

Mjesto/Place ………………..            Datum i vrijeme ……………………….        

Vrijeme početka/Time of start:             Predviđeno vrijeme završetka …………        

                                                           Estimated time of completion:

 

Za brod potpis odgovorne osobe:
For ship:

.............................................................
Ime, Prezime, Svojstvo: ...................

.Name, Surname, Rank: ....................

Za snabdjevača goriva potpis odgovorne osobe
For supplier signature of the responsible person:

.............................................................

Ime, Prezime, Svojstvo: .......................
Name, Surname, Rank: .......................

Obaviještena Lučka Uprava .................
Port Authority notified

Obaviještena Lučka Kapetanija ...........
Harbour Master’s Office notified

 

One copy is to be retained on board the vessel, one copy to be retained by the supplier, one copy forwarded to the Port Authorities, and one to the Harbour Master’s Office.

 

Prilog 5.

 

Brod/Obala sigurnosna kontrolna lista

Ship/Shore safety checklist

za ukrcaj ili iskrcaj brodova za suhi rasuti teret

for loading or unloading dry bulk cargo carriers

 

Datum …………………………….  
Date…………………………………..   

 

Luka ……………………………...               Terminal/vez ……………………..    

Port……………………………………              Terminal/Quay…………………..    

 

Raspoloživa dubina vode na vezu ….               Najmanji zračni gaz ………………   

Available depth of water at berth                 Minimum air draught

 

Ime broda …………………………..           

Ship’s name

 

Gaz na dolasku/pročitan/izračunat ……           Zračni gaz ………………………..   

Arrival draught /read/calcualted                   Air draught    

 

Izračunati gaz odlaska ……………….           Zračni gaz      

Calcualted departure draught                       Air draught

 

Zapovjednik i predstavnik terminala, ili njihovi zastupnici, zajednički moraju ispuniti kontrolnu listu. Šira objašnjenja o kontrolnim pitanjima dana su dodatku 4 BLU Kodeksa. Sigurnosne operacije zahtijevaju da na sva pitanja bude potvrdan odgovor u predviđene kućice, ako to nije slučaj mora se navesti razlog te postignuti dogovor između broda i terminala o neophodnim mjerama opreza. Ako se smatra da pitanje nije primjenjivo upisati  nije  primjenjivo/N/P), uz popratno objašnjenje.

The master and terminal, or their representatives, should complete the checklist jointly. Advice on points to be considred is given in the accompaning guidelines. The safety of operations requires that all questions should be answered affirmatively and the boxes ticked. If this is not possible, the reason should be given, and agreement reached upon precautions to be taken between ship and terminal. If a question is considered to be not applicable write »N/A«, explaning why if appropriate.

 

 

SHIP

TERMINAL

Da li su dubina vode na vezu i zračni gaz dostatni za  završetak operacija s teretom?
Is the depth of water at the berth, and the air draught, adequatefor the cargo operations to be compleated?

Da li je vez broda siguran od vremenskih prilika, plime-oseke, utjecaja morske struje, ostalih privezanih plovila te prometa.
Are mooring arrangements adequate for all local effects of tide, current, weather, traffic and craft alogside?

Da li je brod uvijek spreman za isplovljenje u slučaju nužde?
In emergency, is the ship able to leave the berth at any time?

Da li je pristup između privezanog broda i obale siguran?
Is there safe access between the ship and warf?
Nadzor pristupa brod/terminal, upiši odgovarajuće..................
Tended by ship/terminal, cross out as appropriate.....................

Da li je usaglašeni komunikacijski sustav između broda/terminala ispravan?
Is the agreed ship/terminal communication saystem operative
Način komuniciranja
Communication method
Jezik ................................          Language ......................
Radni kanali/telefonski br. .................................................
Radio channels/phone numbers ......................................

Da li osobe za komunikaciju za vrijeme operacija usko surađuju?
Are the liaison contact persons during operations positively identified?
Osobe za vezu od strane broda ............................................
Ship contact persons
Osobe za vezu od strane terminala ......................................
Shore contact person(s)
Mjesto operacija ......................................................................
Location

Da li je posada na brodu, i odgovarajuće osoblje na terminalu spremno za slučaj nužde?
Are adequate crew on board, and adequate staff in terminal, for emergency?

Da li su operacije ukrcaja goriva najavljene i dogovorene?
Have any bunkering operations been advised and agreed?

Da li su bilo kakvi namjeravani popravci na obali ili brodu najavljeni i dogovoreni?
Have any intended repairs to warf or ship whilst alongside been advised and agreed?

Da li su postupci za izvještavanje te zapisi o šteti uslijed teretnih operacija dogovoreni?
Has a procedure for reporting and recording damage from cargo operation been agreed?

Da li su brodu dostavljeni  propisi luke i terminala uključujući zahtjeve  za sigurnost, i sigurnosnu zaštitu, onečišćenje okoliša te postupci u slučaju nužde?
Has the ship been provided with copies of port and terminal regulations, including safety and pollution requirements and details of emergency services?

Da li je krcatelj dostavio zapovjedniku  svojstva tereta u skladu s odredbama glave VI SOLAS konvencije?
Has the shipper provided the master with the properties of the cargo in accorance with  the requirement of chapter VI of SOLAS ?

Da li je atmosfera u skladištima i zatvorenim prostorima sigurna za slučaj ulaska u te prostore, da li je fumigirani  teret identificiran i da li je dogovoreno praćenje atmosfere od strane broda i terminala?
Is the atmosphere safe in holds and enclosed spaces to which access may be required, have fumigated cargoes been identified, and has need for monitoring of atmosphere  been agreed by ship and terminal?

Da li je količinski kapacitet rukovanja teretom i bilo kakva ograničenja transporta tereta do svake naprave za ukrcaj/iskrcaj proslijeđene na brod/terminal?
Have the cargo handling caoacity and any limits of travel for each loader/unloader been passed to the ship/terminal?

Naprava za ukrcaj .............Ukrcajno/iskrcajna norma ........... t/sat .............. Loader                          Rate                                       tonnes/hr
Naprava za ukrcaj............. Ukrcajno/iskrcajna norma .............t/sat..............Loader                          Rate                                       tonnes/hr

Da li je plan ukrcaja ili iskrcaja tereta uračunat za sve faze krcanja/debalastiranja ili iskrcaja i balastiranja?
Has a cargo loading or unloading plan been calculated for all stages of loading/deballasting or unloading/ballasting?
Preslika pohranjena kod...................................
Copy loged with

Da li su predviđena skladišta za ukrcaj/iskrcaj tereta jasno naznačena u planu tereta prikazujući faze rada, da li je naznačena vrsta i količina tereta koja se ukrcava u brodsko skladište
Have the holds to be worked been clearly identified in the loading or unloading plan, showing the sequence of work, and the grade and tonnage of cargo to be transferred each time the hold is worked.

Da li je razmatrana mogućnost da se teret u skladištima poravnava, te da li je način i opseg dogovoren?
Has the need for trimming of cargo in the holds been discussed and the method and extentbeen agreed?

Da li predstavnici broda i terminala razumiju i prihvaćaju da, u slučaju da se program balastiranja ne provodi u skladu s operacijama s teretom, da će biti potrebno prekinuti s operacijama s teretom dok se balasne operacije ponovo ne usklade s programom?
Do both ship and terminal understand and accept that if the ballast programme becomes out of step with the cargo operation, it will be necessary to suspend cargo operation until the ballast operation has caught up?

Da li je namjeravani postupak čišćenja ostatka tereta u skladištima tijekom iskrcaja objašnjen i prihvaćen od strane broda?
Have the intended procedures for removing cargo residues lodged in the holds while unloading, been explained to the ship and accepted?

Da li su postupci ravnanja nakrcanog broda jasno određeni i dogovoreni?
Have the procedures to adjust the final trim of the loading ship been decided and agreed?
Zaostala količina tereta na teretnoj traci terminala?
Tonnage held by the terminal conveyor system

Da li je terminal obaviješten o potrebnom vremenu da se brod pripremi za isplovljenje nakon teretnih operacija?
Has the terminal been advised of the time required for the ship to prepare for sea, on completion of cargo work? 

 

 

SUGLASNO GORE NAVEDENIM:

           

THE ABOVE  HAS BEEN AGREED:

Vrijeme: …………………..               Datum  ……………………..

Time:                                                  Date:

 

U ime broda: ……………...               U ime terminala: …………….

For ship                                             For terminal

 

Rang/Zvanje: ………………              Djelatnik/Zvanje. ……………           

Rank                                                   Position/Title