MINISTARSTVO MORA, TURIZMA,

PROMETA I RAZVITKA

713

 

Temeljem članka 205. i članka 237. stavak 2. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama (»Narodne novine« br. 19/98), ministar mora,

turizma, prometa i razvitka donosi

 

PRAVILNIK

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BRODARSKIM KNJIŽICAMA I DOZVOLAMA ZA UKRCAJ

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o brodarskim knjižicama i dozvolama za ukrcaj (»Narodne novine« broj 56/00) u članku 4. točka 3. brišu se riječi

»jedinstveni matični broj građana« i riječi »općina ili grad«, a u točki 5. brišu se riječi »općine ili grada«.

 

Točka 14. mijenja se i glasi:

»14. podatke o prvoj i prethodno izdanoj brodarskoj knjižici (upisuje se broj knjižice i naziv tijela koje ju je izdalo),«

 

Točka 15. mijenja se i glasi:

» 15. podatke o ukrcaju i iskrcaju (upisuje se ime, luka upisa, zastava pripadnosti, vrsta, ukupna snaga porivnih strojeva u kw te

podatci o zapovjedniku broda na kome je imalac ukrcan, svojstvo u kome je ukrcan, datum i mjesto ukrcaja i iskrcaja imaoca) i mjesto za ovjeru nadležnog tijela.«

 

Točka 16. mijenja se i glasi:

»16. podatke o danima plovidbene službe i plovidbenim sektorima«.

 

Članak 2.

U članku 5. točki 3. i točki 5. brišu se riječi »općina ili grad«.

 

Točka 13. mijenja se i glasi:

 

»13. podatke o ukrcaju i iskrcaju (upisuje se ime, luka upisa, zastava pripadnosti, vrsta, ukupna snaga porivnih strojeva u kw te

podatci o zapovjedniku broda na kome je imalac ukrcan, svojstvo u kome je ukrcan, datum i mjesto ukrcaja i iskrcaja imaoca) i mjesto za ovjeru nadležnog tijela.«

 

Iza točke 15. dodaju se točke 16. i 17. koje glase:

»16. podatke o prethodno izdanoj dozvoli za ukrcaj (upisuje se broj dozvole i naziv tijele koje ju je izdalo), 17. podatke o danima plovidbene službe i plovidbenim sektorima.«

 

Članak 3.

U članku 10. stavku 2. briše se točka 4.

Točka 5. postaje točka 4. i mijenja se i glasi: »4. Ovjerene podatke o prvoj izdanoj brodarskoj knjižici i prethodno izdanu brodarsku knjižicu ukoliko je prije bio ukrcan na brodove hrvatske državne pripadnosti«.

 

Točka 6. postaje točka 5.

 

Članak 4.

 

U članku 11. stavku 2. briše se točka 4., a točke 5., 6. i 7. postaju točke 4., 5. i 6.

U stavku 3. brojka 4. briše se, a brojevi 5. i 6. zamjenjuju se brojevima 4. i 5.

 

Članak 5.

 

U članku 12., stavku 1., točki 2. na kraju rečenice dodaju se riječi » i podatke o danima plovidbene službe i plovidbenim sektorima«. U točki 3. nakon riječi »ovlašteni liječnik« dodaju se riječi »odnosno nadležna kapetanija na osnovu isprave izdane od nadležnog liječnika«.

 

Članak 6.

 

Članak 13. mijenja se i glasi: »(1) Imalac brodarske knjižice ili dozvole za ukrcaj dužan ju je predočiti bilo kojoj kapetaniji unutarnje plovidbe najmanje jednom svakih šest mjeseci počev od dana prvog unosa podataka o broju dana plovidbene službe i plovidbenim sektorima.

 

(2) Kapetanija će upisati kontrolni podatak o broju dana plovidbene službe i plovidbenim sektorima na zato predviđeno mjesto u

brodarskoj knjižici ili dozvoli za ukrcaj na osnovu podataka koje je

unio zapovjednik broda. Prilikom unosa kontrolnog podatka kapetanija ima pravo zatražiti od imaoca knjižice predočenje brodskog dnevnika ili izvatka iz istog ukoliko je uočeno da su podatci za pojedino putovanje nepotpuni ili postoji sumnja u vjerodostojnost istih.

Putovanja za koja se podatci ne mogu verificirati i nakon zahtjeva kapetanije ne će se uzeti u obzir prilikom unošenja kontrolnog podatka.«

 

Članak 7.

U članku 13. briše se stavak 2.

 

Članak 8.

Članak 17. briše se, a članci od 18. do 24. sukladno tomu mijenjaju brojeve.

 

Članak 9.

U članku 22. brišu se riječi »obrazac zahtjeva za izdavanje odnosno zamjenu Brodarske knjižice odnosno Dozvole za ukrcaj«.

 

Članak 10.

U Prilogu 1. mijenja se izgled obrasca brodarske knjižice, a novi izgled obrasca brodarske knjižice dan je u prilogu 1. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

U Prilogu 2. mijenja se izgled obrasca dozvole za ukrcaj, a novi izgled obrasca dozvole za ukrcaj dan je u prilogu 2. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Prilog 3. briše se, a prilozi 4. i 5. postaju prilozi 3. i 4.

 

Članak 11.

Brodarske knjižice odnosno Dozvole za ukrcaj izdane prije stupanja na snagu ovog Pravilnika važe do ispunjenja ili do roka na

koji su izdane.

 

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-01/05-02/17

Urbroj: 530-05-05-2

Zagreb, 23. veljače 2005.

Ministar

Božidar Kalmeta, v. r.