MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

26

Na teme­lju članka 1021. stavak 3. u svezi članka 12. stavak 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

NAREDBU

O VISINI NAKNADE ZA SIGURNOST PLOVIDBE KOJU PLAĆAJU STRANE JAHTE I BRODICE

Članak 1.

Naknadu za sigurnost plovidbe plaćaju strane jahte i brodice namije­njene razonodi, športu ili rekreaciji koje plove i borave u unutar­njim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Članak 2.

Naknadu iz stavka 1. ove Naredbe naplaćuju lučke kapetanije odnosno ispostave, prilikom ishođe­nja vi­njete, prema du­ljini jahte ili brodice u sljedećim iznosima:

1. Za brodice:

• do 2,5 metra du­ljine s porivnim uređajem

   snage preko 5 kW                         140 kn

od 2,5 do 4 metra du­ljine               210 kn

od 4 do 5 metra du­ljine                  280 kn

od 5 do 6 metara du­ljine                 350 kn

od 6 do 7 metara du­ljine                 525 kn

od 7 do 8 metara du­ljine                 630 kn

od 8 do 9 metara du­ljine                 735 kn

od 9 do 10 metara du­ljine               840 kn

od 10 do 11 metara du­ljine             945 kn

od 11 do 12 metara du­ljine           1050 kn

2. Za jahte:

od 12 do 15 metara du­ljine          1.225 kn

od 15 do 20 metara du­ljine          1.400 kn

od 20 do 30 metara du­ljine          1.575 kn

preko 30 metara du­ljine               1.750 kn

Iznosi iz članka 2. ove Naredbe uma­njuju se za 10% za svaku uzastopnu izdanu vi­njetu, do najviše 50% iznosa naknade.

Uma­nje­nje iznosa naknade iz prethodnog stavka ovog članka priznaje se i stranim jahtama i brodicama koje su prethodno ishodile prijavu dolaska i boravka u unutar­njim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske uzastopno do stupa­nja na snagu ove Naredbe.

Članak 3.

Du­ljina brodice ili jahte iz članka 2. ove Naredbe jest du­ljina kako je navedeno u ispravama brodice ili jahte izdanim u skladu s nacionalnim propisima države čiju zastavu brodica ili jahta ovlašteno vije.

Ukoliko brodica ili jahta iz članka 2. ove Naredbe nema va­ljane isprave iz kojih je vid­ljiva ­njihova du­ljina, tada se du­ljinom brodice ili jahte smatra du­ljina trupa brodice ili jahte odnosno du­ljina od kraj­nje krmene do kraj­nje pramčane točke inte­gralnog dijela trupa plovila mjerena paralelno s vodenom linijom koja odgovara plovilu nakrcanom punim zalihama i s najvećim dopuš­te­nim optereće­njem plovila.

Članak 4.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/04-02/97
Urbroj: 530-04-04-3
Zagreb, 30. prosinca 2004.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.