MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

3180

Na temelju članka 53. stavak 2. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 79/07), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj se Pravilnik primjenjuje na:
1. način obavljanja prijevoza opasnih tvari plovilima unutarnje plovidbe,
2. rukovanje opasnim tvarima u lukama i pristaništima (u daljnjem tekstu luka), kao i uvjeti i način pod kojima će se obavljati ukrcavanje i iskrcavanje opasnih tvari u lukama.
Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na
1. opasne tvari koje su izuzete iz javnog prijevoza 1.1.3.1, 1.1.3.2 i 1.1.3.3. ADN-a
2. opasne tvari ukrcane radi rada strojeva, grijanja, hlađenja, osvjetljavanja i signalizacije
3. prijevoz opasnih tvari koji se obavlja plovilima koja pripadaju oružanim snagama ili se nalaze pod njihovim zapovjedništvom.

Članak 2.

Ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno, pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju ova značenja:
1. opasna tvar je svaka tvar koja je zbog njenih osobina takvom određena Zakonom o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine« br. 79/07) i Europskim sporazumom o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN),
2. stručna osoba je svaka osoba koja je stručno osposobljena za prijevoz opasnih tvari plovilima unutarnje plovidbe i za rukovanje određenim opasnim tvarima, koja je položila ispit propisan posebnim zakonom te koja je od tijela koje upravlja lukom, odnosno pravne osobe koja je registrirana za djelatnost rukovanja opasnim tvarima takvom određena odnosno postavljena,
3. rukovanje opasnim tvarima obuhvaća ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj iz plovila ili vozila, uskladištenje i podizanje iz skladišta,
4. plovilo je plovni objekt namijenjen za plovidbu ili plutanje unutarnjim vodama,
5. vozilo je svako kopneno prijevozno sredstvo uključujući i posebno vozilo za rukovanje opasnim tvarima na plovilu,
6. opasne kemikalije su tekućine s tlakom para koji ne prelazi 0,28 MPa pri temperaturi od 37,8° C, koje su opasne zbog zapaljivosti ili eksplozije, te su biološki opasne zbog svoje reaktivnosti.

Članak 3.

Opasne tvari se dijele na sljedeće klase:
1. Klasa 1. – Eksplozivne tvari i predmeti,
2. Klasa 2. – Plinovi,
3. Klasa 3. – Zapaljive tekućine,
4. Klasa 4.1. – Zapaljive krute tvari, samozapaljive tvari i kruti desenzitirani eksplozivi,
5. Klasa 4.2. – Tvari podložne samozapaljenju,
6. Klasa 4.3. – Tvari koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove,
7. Klasa 5.1– Oksidirajuće tvari,
8. Klasa 5.2. – Organski peroksidi,
9. Klasa 6.1. – Otrovne (toksične) tvari,
10. Klasa 6.2. – Infektivne (zagađujuće) tvari,
11. Klasa 7. – Radioaktivne tvari,
12. Klasa 8. – Korozivne (nagrizajuće) tvari,
13. Klasa 9. – Ostale opasne tvari i predmeti.

Članak 4.

Prilikom obavljanja prijevoza i rukovanja opasnim tvarima iz članka 3. ovoga Pravilnika, u pakiranom, tekućem i rasutom stanju, te ukapljenim plinovima na plovilu u luci, osim mjera sigurnosti propisanih ovim Pravilnikom, odgovarajuće se primjenjuju odredbe sljedećih dokumenata sa njihovim kasnijim izmjenama i dopunama:
1. Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN),
2. Pravila za tehnički nadzor plovila unutarnje plovidbe,
3. Zakon o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine« br. 79/07).

Članak 5.

Prilikom obavljanja prijevoza i rukovanja opasnim tvarima iz članka 3. ovoga Pravilnika, na plovilu i na mjestu u luci gdje se rukuje opasnim tvarima mora biti prisutna jedna stručna osoba u skladu sa odredbama članka 31. stavak 1. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine« br. 79/07).

Članak 6.

(1) Prilikom rukovanja opasnim tvarima iz članka 3. ovoga Pravilnika u luci ili na određenom području luke moraju se primjenjivati i posebni propisi koji se odnose na proizvodnju, promet, korištenje i skladištenje, odnosno primjenu ili uklanjanje, te uništavanje tih tvari, kao i posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere utvrđene posebnim aktom tijela koje upravlja lukom.
(2) Posebnim aktom iz stavka 1. ovoga članka određuje se i služba koja će trajno obavljati nadzor nad provođenjem utvrđenih sigurnosnih, odnosno zaštitnih i drugih mjera, kao i način obavještavanja nadležnih tijela i određenih službi u slučaju opasnosti.

Članak 7.

(1) Korisnik luke dužan je dostaviti zapovjedniku plovila odnosno agentu plovila koji prevozi opasne tvari operativno uputstvo s informacijama o svim bitnim činjenicama i okolnostima za pristajanje i boravak plovila u luci, o rukovanju opasnim tvarima u luci, smještaju zaštitnih sredstava, načinu pozivanja zaštitnih službi u luci, snabdijevanju plovila i dr.
(2) Agent je dužan upoznati zapovjednika plovila koji prevozi opasne tvari s odredbama ovoga Pravilnika, dokumentima iz članka 4. ovoga Pravilnika i drugim propisima koji se primjenjuju u luci za vrijeme rukovanja opasnim tvarima.

Članak 8.

(1) Zabranjeno je rukovanje opasnim tvarima u luci ako luka odnosno dio luke nije posebno organiziran za rukovanje tim tvarima.
(2) Zabranjeno je rukovanje u luci opasnim tvarima koje su isključene iz javnog prijevoza.

Članak 9.

Plovilima je dozvoljeno prevoziti opasne tvari samo uz Potvrdu o sposobnosti plovila za prijevoz opasnih tvari, izdanu od priznatog tehničkog nadzornog tjela uz prisustvo stručne osobe na plovilu.

II. RUKOVANJE OPASNIM TVARIMA

1. ZAJEDNIČKE SIGURNOSNE MJERE ZA RUKOVANJE OPASNIM TVARIMA U PAKIRANOM STANJU

Članak 10.

(1) Prije uplovljenja u luku plovila koja prevoze opasne tvari ili dovoze opasne tvari drugim prijevoznim sredstvima u luku, nadležnoj lučkoj kapetaniji plovilo je dužno podnijeti pismenu deklaraciju o opasnim tvarima.
(2) Deklaracija o opasnim tvarima mora sadržavati podatke o opasnim tvarima (tehnički naziv, klasa tvari, UN broj), o načinu pakiranja, te o količini i načinu rukovanja svakom od opasnih tvari.
(3) Deklaracija o opasnim tvarima za plovilo, mora sadržavati, pored podataka iz stavka 2. ovoga članka i podatke o imenu, odnosno oznaci plovila, državnoj pripadnosti plovila, luci upisa, nosivosti, gazu, dužini plovila, potvrdi o sposobnosti plovila za prijevoz pojedine klase opasne tvari, vrsti manipulacije (ukrcaj, iskrcaj, provoz), planu smještaja opasnih tvari na plovila, predviđenom vremenu dolaska plovila, te izjavu da su podaci navedeni u deklaraciji istiniti, da pakiranje odgovara propisima i da je ambalaža u ispravnom stanju. Obrasci deklaracija za plovila i druga prijevozna sredstva osim plovila, sa sadržajem na hrvatskom i njemačkom jeziku, sastavni su dijelovi ovog Pravilnika (prilozi 1. i 2.).
(4) Deklaracija o opasnim tvarima za plovilo mora se podnijeti i za opasne tvari u provozu na plovilu.
(5) Deklaracija o opasnim tvarima mora se podnijeti najkasnije 48 sati prije početka rukovanja opasnim tvarima u luci, ako se dovoze drugim sredstvima osim plovila, a deklaracija o opasnim tvarima za plovilo mora se podnijeti najkasnije 48 sati prije uplovljenja plovila u luku, odnosno odmah po uplovljenju plovila u luku ako plovilo vrši razvoz opasnih tvari između domaćih luka.

Članak 11.

Deklaraciju o opasnim tvarima iz članka 10. ovoga Pravilnika, nadležnoj lučkoj kapetaniji dužan je podnijeti:
1. punitelj ako se opasne tvari ukrcavaju u plovilo iz vozila,
2. korisnik luke ako se opasne tvari ukrcavaju u plovilo ili u vozilo iz lučkog skladišta,
3. brodar, osoba koja upravlja plovilom ili agent plovila ako se opasne tvari iskrcavaju iz plovila ili ako se nalaze na plovilu u provozu.

Članak 12.

Za rukovanje opasnim tvarima na plovilu koje se odvija kontinuirano na temelju jedne dispozicije podnosi se samo jedna deklaracija o opasnim tvarima, bez obzira na broj vozila u koja će se opasne tvari ukrcavati, odnosno iz kojih će se iskrcavati.

Članak 13.

(1) Plovilo koje prevozi opasne tvari ne smije uploviti u luku prije nego mu nadležna lučka kapetanija, na temelju podnesene deklaracije, ne odobri uplovljenje u luku. Odobrenje za uplovljenje u luku izdaje se u pisanom obliku.
(2) Prije izdavanja odobrenja iz stavka 1. ovoga članka, nadležna lučka kapetanija može izvršiti pregled opasnih tvari. Na zahtjev nadležne lučke kapetanije pregledu mora prisustvovati i stručno osposobljena osoba za prijavljenu vrstu opasnih tvari, koja utvrđuje stanje tih tvari. Troškove za rad stručne osobe snosi podnositelj deklaracije o opasnim tvarima.
(3) Pregled opasnih tvari obavlja se na mjestu koje odredi nadležna lučka kapetanija u dogovoru s korisnikom luke.

Članak 14.

Tijelo koje upravlja lukom dužno je posebnim aktom uz suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnju plovidbu, ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, ministarstva nadležnog za zdravstvo i ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i prostorno uređenje, odrediti klasu i količinu opasnih tvari kojima se može rukovati u luci odnosno s kojima plovilo može ući u luku.

Članak 15.

Plovilo koje prevozi opasne tvari, odnosno korisnik luke, dužni su osigurati da mjesta na kojima se rukuje opasnim tvarima budu opskrbljena propisanim sredstvima za zaštitu ljudi, imovine i okoliša.

Članak 16.

Nadležna lučka kapetanija zabranit će ulazak u luku plovilu, odnosno vozilu koje prevozi opasne tvari:
1. ako nije podnesena deklaracija o opasnim tvarima za plovilo,
2. ako utvrdi da se radi o opasnim tvarima čije je unošenje ili rukovanje u luci zabranjeno,
3. ako prilikom pregleda opasnih tvari utvrdi da podaci u deklaraciji ne odgovaraju stvarnom stanju opasnih tvari,
4. ako plovilo ili vozilo prevozi veću količinu opasnih tvari od količine koja je dozvoljena za konkretnu luku,
5. ako opasne tvari nisu propisno pakirane ili nisu obilježene naljepnicama, te označene tehničkim nazivima,
6. ako kontejneri za suhi teret sadrže nezdružive (inkompatibilne) opasne tvari,
7. ako su kontejneri i prijenosni tankovi tehnički neispravni ili nemaju svjedodžbu o sigurnosti,
8. ako je pakiranje opasnih tvari toliko oštećeno da može izazvati opasnost prilikom rukovanja,
9. ako odjeljivanje (separacija) opasnih tvari nije provedena prema odgovarajućim tehničkim propisima ADN-a,
10. ako naprave za rukovanje opasnim tvarima nisu ispravne ili nisu prikladne.

Članak 17.

Ako nadležna lučka kapetanija prilikom pregleda opasnih tvari utvrdi da postoje nedostaci koji se mogu otkloniti, odgodit će izdavanje dozvole za ulazak plovila, odnosno vozila u luku dok se ti nedostaci ne otklone.

Članak 18.

(1) Nadležna lučka kapetanija odobrava početak rukovanja opasnim tvarima u luci.
(2) Upravno tijelo iz stavka 1. ovoga članka neće odobriti rukovanje opasnim tvarima u luci ako ustanovi da nisu poduzete propisane opće i posebne sigurnosne mjere za rukovanje pojedinim vrstama opasnih tvari, ako rukovanju opasnim tvarima ne prisustvuje stručna osoba pod čijim se nadzorom obavlja rukovanje opasnim tvarima u luci ili ako sredstva i oprema za rukovanje opasnim tvarima nisu podobna i ispravna.

Članak 19.

Plovilo koje prevozi opasne tvari dužno je za vrijeme boravka u luci danju istaknuti plave stošce, a za vrijeme noći i u slučaju slabe vidljivosti plava svjetla vidljiva sa svih strana horizonta.

Članak 20.

(1) Plovilo koje prevozi opasne tvari mora biti sigurno privezano, odnosno usidreno na takvoj udaljenosti od drugih plovila u luci da može nesmetano i brzo isploviti u slučaju nužnosti ili opasnosti.
(2) Privezano plovilo smije spustiti sidro samo ako je njegov sidreni uređaj ispravan ili ako se sidreni lanac može lako i brzo odvojiti.

Članak 21.

(1) Nadležna lučka kapetanija može narediti plovilu koje prevozi opasne tvari da napusti luku ili da promijeni mjesto u luci ili da poduzme druge potrebne mjere ako je to potrebno radi sigurnosti ljudskog zdravlja i života, zaštite imovine i okoliša.
(2) Upravno tijelo iz stavka 1. ovoga članka može narediti korisniku luke da odmah ukloni iz luke opasne tvari upakirane u bilo kojem obliku, ako postoji neposredna opasnost za ljudske živote, imovinu i okoliš.
(3) Korisnik luke dužan je osigurati odgovarajuće mjesto za čuvanje uklonjenih opasnih tvari ukoliko nastupe okolnosti iz stavka 2. ovoga članka i o tome izvijestiti nadležnu lučku kapetaniju, tijelo koje upravlja lukom, ministarstvo nadležno za zdravstvo, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove i ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša i prostorno uređenje.

Članak 22.

Zabranjeno je u luci popravljati plovilo ili vozilo na kojem se nalaze opasne tvari.

Članak 23.

Opasne tvari koje se ne smiju zajednički prevoziti ne smiju se niti zajednički uskladištiti niti se s njima smije zajednički rukovati.

Članak 24.

Osoba koja upravlja plovilom, odnosno stručna osoba pod čijim se nadzorom obavlja rukovanje opasnim tvarima na plovilu, odnosno u luci, dužna je prije početka rukovanja opasnim tvarima u zatvorenoj prostoriji provjeriti ima li u prostoriji dovoljno kisika i da li je prostorija bez otrovnih i eksplozivnih plinova.

Članak 25.

(1) Rukovanje opasnim tvarima mora se obaviti u što kraćem vremenu, a mjesta na kojima se rukuje moraju biti potpuno čista i pristupačna interventnim vozilima i zaštitnim sredstvima za slučaj opasnosti, te snabdjevena protupožarnim cjevovodima s međunarodnom prirubnicom za požar.
(2) Zabranjeno je slaganje opasnih tvari kao i drugih tereta na mjesto na obali gdje se obavlja njihovo rukovanje.
(3) Plovilo i obala na kojoj se rukuje opasnim tvarima noću i u slučaju slabe vidljivosti moraju biti propisno osvijetljeni električnom rasvjetom.

Članak 26.

(1) Plovilo koje prevozi opasne tvari mora, odmah nakon pristajanja uz obalu u luci i ispunjenja uvjeta iz članka 10. i članka 18. ovoga Pravilnika, započeti s rukovanjem opasnim tvarima.
(2) Ako se na plovilu za opasne tvari nalaze i ostali tereti predviđeni za iskrcaj onda će se najprije iskrcati opasne tvari.
(3) Ako je na plovilo uz opasne tvari predviđen ukrcaj ostalih tereta onda će se najprije ukrcati ostali tereti.

Članak 27.

(1) Ako je plovilo na kojem se rukuje opasnim tvarima privezano uz obalu, pristup na plovilo mora biti strogo kontroliran i dozvoljen isključivo s obale.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, nadležna lučka kapetanija može dozvoliti pristup plovilu s riječne strane uz suglasnost tijela koje upravlja lukom.

Članak 28.

Za vrijeme rukovanja opasnim tvarima na plovilu odnosno na obali, zabranjeno je kretanje na plovilu odnosno po obali osobama čije prisustvo nije neophodno.

Članak 29.

(1) Plovilo na kojem se rukuje opasnim tvarima mora imati dovoljan broj članova posade i u pripravi glavni porivni stroj kako bi u slučaju nužnosti mogao odmah isploviti iz luke.
(2) Ako se rukovanje opasnim tvarima obavlja na plovilu unutarnje plovidbe koje nema vlastiti porivni stroj, korisnik luke koji obavlja rukovanje opasnim tvarima u luci odnosno brodar mora imati u pripravi plovilo koje će, u slučaju opasnosti odmah udaljiti gore navedeno plovilo iz luke.

Članak 30.

Plovilo koje tegli drugo plovilo na kojem se nalaze eksplozivi, zapaljivi plinovi, zapaljive tekućine, zapaljive krute tvari, krute tvari koje su sklone samozapaljenju i tvari koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove, mora imati štitnik duž svoje oplate radi sprečavanja iskrenja i zaštitne mreže i iskrolovke na ispusnim cijevima i dimnjacima, te sredstva za gašenje požara s mlaznicama.

Članak 31.

(1) Opasnim tvarima smije se rukovati na plovilu, vozilu ili luci samo kad su povoljne vremenske prilike i ako su osigurana propisana zaštitna sredstva.
(2) Osoba koja upravlja plovilom na kojem se rukuje opasnim tvarima i stručna osoba pod čijim se nadzorom obavlja rukovanje opasnim tvarima moraju se prije početka rukovanja opasnim tvarima uzajamno obavijestiti o sredstvima i načinu protupožarne zaštite na plovilu, odnosno u luci.
(3) Nadležna lučka kapetanija može, iz razloga sigurnosti i zaštite ljudskih života i okoliša, lučkih i drugih objekata, zabraniti daljnje rukovanje opasnim tvarima na plovilu ili vozilu u luci, kao i narediti plovilu, odnosno vozilu da napusti luku.

Članak 32.

Ako prekid ukrcavanja odnosno iskrcavanja opasnih tvari traje ili se pretpostavlja da će trajati duže vrijeme, nadležna lučka kapetanija može narediti plovilu s opasnim tvarima da se za to vrijeme udalji od obale i otplovi na mjesto koje mu ona odredi odnosno vozilu s opasnim tvarima da napusti mjesto rukovanja.

Članak 33.

Ako za pojedine klase opasnih tvari nije drugačije određeno, opasnim tvarima se smije rukovati samo u direktnoj operaciji ukrcaj/iskrcaj i to plovilo-vozilo, plovilo-plovilo ili obratno, bez uskladištenja opasnih tvari.

Članak 34.

Kada se na plovilu ne obavlja rukovanje opasnim tvarima u luci ili na sidrištu, skladišta plovila u koja su opasne tvari smještene moraju biti zatvorena.

Članak 35.

(1) Zabranjeno je snabdijevanje plovila pogonskim gorivom i drugim materijalom za vrijeme rukovanja opasnim tvarima, uz izuzeće tankera u petrolejskoj luci koja posjeduje fiksne obalne instalacije za snabdijevanje gorivom.
(2) Nakon završetka ukrcaja opasnih tvari na plovila, skladišta plovila, u koja su opasne tvari smještene, moraju biti zatvorena za vrijeme snabdijevanja plovila ostalim materijalima i potrebama.

Članak 36.

(1) Plovilo ili vozilo na koje su ukrcane opasne tvari, dužno je napustiti luku odmah nakon završenog ukrcaja.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, nadležna lučka kapetanija može, radi popravka uređaja na plovilu ili elementarnih nepogoda, koje mogu utjecati na sigurnost plovidbe, odgoditi isplovljenje plovila ili odobriti mu drugo mjesto priveza ili sidrenja koje odredi tijelo koje upravlja lukom.

Članak 37.

Zabranjeno je podizanje ili prenošenje bilo kojeg tereta preko opasnih tvari smještenih na plovilu, vozilu ili u luci.

Članak 38.

(1) Svim osobama koje izravno ne sudjeluju u rukovanju opasnim tvarima zabranjen je pristup mjestu na kojem se rukuje opasnim tvarima.
(2) Ako stručna osoba pod čijim se nadzorom obavlja rukovanje opasnim tvarima u luci utvrdi da je osoba koja rukuje opasnim tvarima ili druga osoba koja dolazi u dodir s opasnim tvarima prethodno uživala alkohol ili drogu odnosno, da je očito nesposobna za rukovanje opasnim tvarima, udaljit će takvu osobu s mjesta rukovanja opasnim tvarima.
(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, nadležna lučka kapetanija može zabraniti daljnje rukovanje opasnim tvarima.

Članak 39.

(1) Ako stručna osoba pod čijim se nadzorom obavlja rukovanje opasnim tvarima utvrdi da se rukovanje ne obavlja stručno, da nisu provedene sigurnosne zaštitne i druge mjere, da zaštitna sredstva i uređaji nisu ispravni ili da ambalaža u kojoj su pakirane opasne tvari nije u ispravnom stanju ili propisno označena, te ako za vrijeme rukovanja opasnim tvarima nastupi opasnost, dužna je odmah prekinuti rukovanje opasnim tvarima i o tome obavijestiti nadležnu lučku kapetaniju.
(2) Ako osoba koja rukuje opasnim tvarima primijeti opasnost za vrijeme rukovanja opasnim tvarima, dužna je odmah prekinuti rukovanje i o tome obavijestiti osobu koja upravlja plovilom ili stručnu osobu pod čijim se nadzorom obavlja rukovanje opasnim tvarima.
(3) U slučaju iz stavka 1. i 2. ovoga članka, nadležna lučka kapetanija može zabraniti daljnje rukovanje opasnim tvarima.

Članak 40.

(1) Nadležna lučka kapetanija može zabraniti rukovanje opasnim tvarima u luci tijekom noći, iz razloga sigurnosti, zaštite ljudskih života, okoliša i imovine.
(2) Uz suglasnost nadležne lučke kapetanije, tijelo koje upravlja lukom može zabraniti rukovanje pojedinim opasnim tvarima u luci tijekom noći iz razloga sigurnosti.

Članak 41.

Korisnik luke dužan je uspostaviti izravnu telefonsku ili neku drugu odgovarajuću vezu između mjesta na kojima se rukuje opasnim tvarima u luci, odnosno skladišta u kojima su one uskladištene i službe zaštite od požara ili telefonskom centralom korisnika luke.

Članak 42.

(1) Osoba koja upravlja plovilom dužna je organizirati čuvanje opasnih tvari dok se one nalaze na plovilu.
(2) Korisnik luke dužan je organizirati čuvanje opasnih tvari dok se one nalaze na obali, vozilu ili u skladištu u luci.
(3) Čuvar opasnih tvari mora raspolagati sredstvom za komunikaciju sa stručnim osobama, nadležnom lučkom kapetanijom i tijelom koje upravlja lukom. Prilikom čuvanja opasnih tvari čuvar mora imati i odgovarajuća sredstva za gašenje požara.

Članak 43.

(1) Korisnik luke dužan je na skladište u kojem su uskladištene opasne tvari, odnosno na mjesto na kojem se rukuje opasnim tvarima postaviti odgovarajuće natpise upozorenja, odnosno zabrane, na hrvatskom i njemačkom jeziku.
(2) Mjesto na kojem se rukuje opasnim tvarima u luci mora biti ograđeno na način da se spriječi prolaz i prisustvo osoba i vozila koja nisu neophodna pri rukovanju opasnim tvarima.

Članak 44.

Zabranjeno je izbacivanje iz plovila ili vozila bilo koje vrste opasnih tvari na područje luke.

2. POSEBNE SIGURNOSNE MJERE ZA RUKOVANJE OPASNIM TVARIMA

Članak 45.

(1) Plovilo na kojem se rukuje eksplozivima, zapaljivim plinovima, zapaljivim tekućinama, zapaljivim krutim tvarima, krutim tvarima koje su sklone samozapaljenju i tvarima koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove, mora imati:
1. u pripravi svu opremu i uređaje namijenjene za gašenje požara,
2. na dimnjaku postavljenu zaštitnu mrežu ili iskrolovku kroz koju ne mogu proći iskre,
3. na odgovarajućim mjestima istaknute natpise »zabranjeno pušenje«, na hrvatskom i njemačkom jeziku,
4. postavljene međunarodne priključnice za gašenje požara.
(2) Zaštitnu mrežu ili iskrolovku na dimnjaku moraju imati i plovila na kojima se ne rukuje opasnim tvarima ako se približavaju na udaljenost manju od 20 metara plovilu na kojem se rukuje eksplozivnim ili zapaljivim opasnim tvarima.
(3) Mjere propisane stavkom 1. ovoga članka, pod točkama 1., 3. i 4. mora provesti i korisnik luke ako se rukovanje opasnim tvarima obavlja na obali u luci.
(4) Plovilo iz stavka 1. ovoga članka ne smije u kuhinji i drugim prostorijama upotrebljavati otvoreni plamen.

Članak 46.

Na vozilu s motorom na unutarnje sagorijevanje, kada prevozi opasne tvari iz članka 45. stavak 1. ovoga Pravilnika ispušne cijevi i električna instalacija moraju biti zaštićeni od iskrenja.

Članak 47.

(1) Na području luke, na kojem se rukuje opasnim tvarima iz članka 45. stavak 1. ovoga Pravilnika, zabranjeno je:
1. nošenje šibica, upaljača i drugih predmeta koji izazivaju plamen ili iskrenje i njihova upotreba,
2. držanje tvari koje su podložne samozapaljenju,
3. korištenje otvorene vatre u bilo kojem obliku,
4. pristup vozila koja prilikom rada pogonskog uređaja mogu izbacivati iskre odnosno izazivati iskrenje,
5. odlaganje zapaljivih materijala bilo koje vrste,
6. upotrebljavati električne uređaje koji nisu u sigurnosnoj izvedbi,
7. čišćenje obale i drugih onečišćenih površina u luci benzinom ili drugim lako zapaljivim materijalima,
8. manipuliranje gorivom na bilo koji način,
9. punjenje spremnika vozila pogonskim gorivom.
(2) Zabrana iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na plovila u luci koji prevoze opasne tvari.

Članak 48.

Prije početka rukovanja plinovima i zapaljivim tekućinama cijevi na kopnu za pretakanje opasnih tvari i plovila moraju biti propisno uzemljeni.

Članak 49.

Noću je zabranjeno rukovanje eksplozivima i tvarima koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove, osim ako su za to osigurani potrebni uvjeti.

Članak 50.

Osoba koja upravlja plovilom i ovlaštena osoba korisnika luke, moraju prije početka rukovanja opasnim tvarima međusobno izmijeniti pismena izvješća o ispravnosti sredstava za zaštitu od požara i svih drugih sredstava i uređaja na plovilu, odnosno na obali pomoću kojih se rukuje opasnim tvarima, načinu obavještavanja za slučaj opasnosti, tehničkim svojstvima opasnih tvari i posebnim mjerama koje se primjenjuju za rukovanje opasnim tvarima.

2.1. Rukovanje eksplozivnim tvarima

Članak 51.

Rukovanje eksplozivnim tvarima obavlja se samo u za to posebno određenim lukama, odnosno na određenom području luka koje odgovara posebno propisanim uvjetima.

Članak 52.

(1) Nadležna lučka kapetanija određuje mjesto sidrenja plovila koji prevozi eksplozivne tvari prije njegovog uplovljenja u luku.
(2) Tijelo koje upravlja lukom, uz suglasnost nadležne lučke kapetanije i ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, određuje mjesto u luci na kojem čekaju vozila koja prevoze eksplozivne tvari. Na tim mjestima mora biti organizirana propisna zaštita od požara za slučaj nezgode, izoliranost prostora od pristupa osoba koje ne sudjeluju u ukrcaju/iskrcaju opasnih tvari, te čuvarska služba.

Članak 53.

Zabranjeno je dopremanje eksplozivnih tvari na obalu pred plovila radi ukrcaja ako plovilo nije spremno za ukrcaj, odnosno zabranjen je i iskrcaj iz plovila eksplozivnih tvari ako vozilo ili plovilo nije spremno da ih primi.

Članak 54.

(1) Za vrijeme ukrcaja odnosno iskrcaja eksplozivnih tvari na pojedinom mjestu rukovanja može se istodobno nalaziti samo jedno vozilo.
(2) Ako više vozila prevozi eksplozivne tvari, ona se moraju nalaziti na udaljenosti od najmanje 50 metara od mjesta rukovanja eksplozivnim tvarima.
(3) Vozila koja ne prevoze opasne tvari moraju se nalaziti na udaljenosti od najmanje 25 metara od vozila na kojima se nalaze, odnosno na kojima se rukuje eksplozivnim tvarima.

Članak 55.

(1) Ako za vrijeme rukovanja eksplozivnim tvarima, stručna osoba pod čijim se nadzorom rukuje eksplozivnim tvarima utvrdi da je koleta oštećena, koleta se mora ukloniti s mjesta rukovanja.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, nadležna lučka kapetanija može prekinuti ili zabraniti daljnje rukovanje eksplozivnim tvarima.

Članak 56.

Eksplozivne tvari moraju se uskladištiti u lučka skladišta koja su izgrađena i opremljena prema posebnim propisima i uskladištena prema važećim propisima.

Članak 57.

(1) Eksplozivne tvari smiju se u luci prevoziti kamionom s prikolicom ili poluprikolicom, odnosno s prikolicom specijalne izvedbe koja ima uređaje za kočenje.
(2) Vozila iz stavka 1. ovoga članka moraju imati podnicu obloženu s unutarnje strane materijalom koji ne izaziva iskrenje, a na ispušnoj cijevi motora postavljenu zaštitnu mrežu (iskrolovka), kao i odvod statičkog elektriciteta.

Članak 58.

(1) Na plovila, odnosno iz plovila na kojem se rukuje eksplozivnim tvarima ne smiju se istodobno ukrcavati, odnosno iskrcavati drugi tereti.
(2) Prekrcaj eksplozivnih tvari s jednog plovila na drugo može se obavljati samo uz prethodno odobrenje nadležne lučke kapetanije.

Članak 59.

(1) Eksplozivne tvari moraju biti zaklonjene od sunca i ne smiju se nalaziti pod utjecajem toplih sagorjelih plinova ili iskri.
(2) Za vrijeme ukrcaja odnosno iskrcaja eksplozivnih tvari, motor vozila mora biti ugašen.
(3) Ukrcaj, odnosno iskrcaj opasnih tvari može se nastaviti tek kada se ukrcano, odnosno iskrcano vozilo udalji, a sljedeće priđe i ugasi motor.

Članak 60.

Prilikom rukovanja eksplozivnim tvarima zabranjeno je:
1. u skladištu plovila odnosno lučkom skladištu upotrebljavati vozilo s motorom na unutarnje sagorijevanje,
2. kotrljati koleta,
3. gurati ili bacati koleta,
4. otvarati koleta u skladištu plovila odnosno lučkom skladištu ili na vozilu,
5. slagati koleta tako da postoji mogućnost njihova pomicanja za vrijeme prijevoza,
6. podizati dizalicom više od jedne palete, odnosno jedne kolete,
7. upotrebljavati radijsku postaju, radar ili bilo koju napravu koja može izazvati električnu iskru na udaljenosti manjoj od 50 metara od mjesta rukovanja, ako nisu u sigurnosnoj izvedbi.

Članak 61.

U skladištu plovila i lučkom skladištu eksplozivne tvari moraju se uskladištiti tako da je njima osiguran nesmetan pristup, a moraju se složiti tako da je osigurana dobra ventilacija. Ako su eksplozivne tvari pakovane u sanducima, poklopac sanduka mora biti okrenut prema gore.

Članak 62.

(1) Na plovilu na kojem se nalaze eksplozivne tvari zabranjeno je obavljati popravke koji zahtijevaju zavarivanje, grijanje, zakivanje ili bilo koju drugu radnju koja može prouzročiti iskru ili plamen.
(2) Zabranjen je popravak skladišta plovila, odnosno lučkih skladišta, uređaja za prekrcaj tereta ili vozila za vrijeme prekrcaja tereta ili dok se teret nalazi u ili na njima.

2.2. Rukovanje plinovima

Članak 63.

(1) Mjesto rukovanja plinovima mora biti udaljeno od najbližeg naseljenog objekta najmanje 200 metara.
(2) Više vozila koja prevoze zapaljive ili otrovne plinove na području luke, moraju biti udaljena od mjesta rukovanja najmanje 50 metara.
(3) Osobe koje rukuju plinovima moraju imati plinske maske prema vrsti plina kojim se rukuje.

Članak 64.

Skladište plovila, odnosno lučko skladište u kojem se rukuje plinovima koji su spremljeni u posudama mora biti hladno i propisno ventilirano, te snabdjeveno uređajima za otkrivanje curenja plinova (plinskim detektorima).

Članak 65.

(1) Iznad spremnika, kontejnera i prijenosnih tankova s plinovima u lučkim skladištima i vozilima ne smiju se slagati opasne tvari i drugi tereti.
(2) Spremnici, kontejneri i prijenosni tankovi s plinovima ne smiju se ukrcavati u vozilo koje nema ravan pod i podesne okvire, odnosno ram za njihovo pričvršćivanje.
(3) Plinovi koji se ne smiju zajedno prevoziti ne smiju se zajedno ni uskladištiti.

Članak 66.

(1) Za vrijeme rukovanja zapaljivim i otrovnim plinovima na plovilu sva vanjska vrata i prozori nastambi, strojarnice i crpnih stanica, kao i zračnici moraju biti zatvoreni.
(2) Ako se na plovilu rukuje otrovnim plinovima, ventilacijski uređaji moraju se podesiti tako da se onemogući ulaz plinova u prostorije iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 67.

Zabranjeno je odlaganje plinova u bilo kojem obliku, kao i drugih tereta na mjestu u luci gdje se obavlja rukovanje plinovima.

Članak 68.

Plinske boce moraju se slagati u skladištu plovila, odnosno lučkom skladištu samo okomito s ventilom prema gore na način da se osiguraju od pomicanja za vrijeme transporta.

Članak 69.

Prilikom rukovanja plinovima zabranjeno je:
1. u skladištu plovila upotrebljavati vozilo s motorom na unutarnje sagorijevanje kada se rukuje zapaljivim plinovima,
2. podizati dizalicom više od jedne palete,
3. kotrljati plinske boce,
4. upotrebljavati radiopostaju ili radar na udaljenosti manjoj od 50 metara od mjesta rukovanja, ako nisu u sigurnosnoj izvedbi.

Članak 70.

Prilikom rukovanja plinovima odgovarajuće se primjenjuju i odredbe članka 50., 51. i članaka 52., 53., 55., 56.,57.,58. i 62. ovoga Pravilnika.

2.3. Rukovanje zapaljivim tekućinama

Članak 71.

Plovilu koje prevozi ili je prevozilo zapaljive tekućine, a naknadno nije odplinjeno, zabranjeno je pristati u druge luke osim u luku namijenjenu za prihvat takvih plovila.

Članak 72.

Prilikom rukovanja zapaljivim tekućinama odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 50., članka 51., članaka 52. do 59., članka 62. i članka 64. ovoga Pravilnika.

2.4. Rukovanje zapaljivim krutim tvarima, tvarima koje su podložne samozapaljenju i tvarima koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove

Članak 73.

(1) Prilikom rukovanja zapaljivim krutim tvarima, tvarima koje su sklone samozapaljenju i tvarima koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 51., članaka 52. do 56., članka 59. i članka 62. ovoga Pravilnika.
(2) Prilikom rukovanja tvarima koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive ili otrovne plinove primjenjuju se i odredbe članka 63. ovoga Pravilnika.

Članak 74.

(1) Koleta s tvarima koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive ili otrovne plinove moraju biti složena tako da ne mogu doći u dodir s vodom niti se smiju uskladištiti u vlažnim skladištima.
(2) Koleta s tvarima iz stavka 1. ovoga članka moraju se slagati prema posebnim pravilima slaganja koja se odnose na onu vrstu ambalaže u koju su ove opasne tvari upakirane.
(3) U slučaju požara tvari iz stavka 1. ovoga članka, zabranjeno je za gašenje upotrebljavati vodu i pjenu.

2.5. Rukovanje oksidirajućim tvarima

Članak 75.

Prilikom rukovanja oksidirajućim tvarima odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 51., članaka 52., 55. i 56., članka 60. točke 1. – 5., članka 61. i članka 63. stavak 3. ovoga Pravilnika.

2.6. Rukovanje organskim peroksidima

Članak 76.

Organski peroksidi moraju se smjestiti u potpuno čiste prostorije koje moraju odgovarati uvjetima koji su propisani za rukovanje i uskladištenje tih tvari.

Članak 77.

Prilikom rukovanja organskim peroksidima odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 52., 55. i 56., članka 60. točke 1. – 5., članka 61. i članka 63. stavak 3. ovoga Pravilnika.

2.7. Rukovanje otrovnim tvarima

Članak 78.

(1) Vozila koja prevoze otrovne tvari moraju imati oznaku da prevoze otrove.
(2) Skladišne prostorije u kojima su uskladištene otrovne tvari moraju biti zaključane i označene oznakama opasnosti.

Članak 79.

Oznakama opasnosti moraju biti označena i mjesta rukovanja otrovnim tvarima.

Članak 80.

Osobe koje rukuju otrovnim tvarima moraju upotrebljavati zaštitna odijela, rukavice, specijalnu obuću, maske i druga zaštitna sredstva.

Članak 81.

Zabranjeno je sortiranje i slaganje otrovnih tvari na mjestu rukovanja.

Članak 82.

Prilikom rukovanja otrovnim tvarima zaštita od požara provodi se prema propisima o proizvodnji, držanju i prometu otrova.

Članak 83.

Prilikom rukovanja otrovnim tvarima odgovarajuće se primjenjuju i odredbe članka 51., članaka 52., 55. i 58., članka 60. točke 1. – 5., članka 61. i članka 63. stavak 3. ovoga Pravilnika.

Članak 84.

Odredbe članaka 79. do 83. ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na fitosanitetski materijal namijenjen za upotrebu u luci.

2.8. Rukovanje infektivnim tvarima

Članak 85.

(1) Infektivne tvari ne smiju doći u izravan dodir s drugim teretima.
(2) Osobe koje rukuju infektivnim tvarima za vrijeme rukovanja moraju koristiti propisana osobna zaštitna sredstva.

Članak 86.

Uskladištene infektivne tvari moraju se čuvati samo u slučaju ako su one uskladištene na otvorenom prostoru.

Članak 87.

Prilikom rukovanja zaraznim tvarima odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 51. i članaka 52., 55. i 80. ovoga Pravilnika.

2.9. Rukovanje radioaktivnim tvarima

Članak 88.

(1) Deklaracija o radioaktivnim tvarima, pored podataka iz članka 10. ovoga Pravilnika, mora sadržavati i:
1. vrstu i stanje opasne tvari (fizičko i kemijsko),
2. radioaktivnosti u becquerelima (Bq),
3. kategoriju koleta (žuta ili bijela naljepnica),
4. stupanj zračenja ako se radi o koleta žute boje,
5. grupu radiotoksičnosti.
(2) Obrasci deklaracija o radioaktivnim tvarima za plovila i druga prijevozna sredstva osim plovila, sa sadržajem na hrvatskom i njemačkom jeziku, prilog su i čine sastavni dio ovoga Pravilnika (prilozi 3. i 4.).

Članak 89.

(1) Pregledu plovila kao i vozila koje prevozi radioaktivne tvari, radi davanja dozvole ulaska u luku mora prisustvovati stručno osposobljena osoba za radioaktivne tvari koja utvrđuje postoji li nedopušteno zračenje.
(2) Nadležna lučka kapetanija zabranit će plovilu ili vozilu ulazak u luku ako koleta s radioaktivnim tvarima nije propisno smještena i ako emitira nedopušteno zračenje.

Članak 90.

Rukovanje radioaktivnim tvarima mogu obavljati samo osobe koje se nalaze pod posebnom zdravstvenom kontrolom i samo na mjestima koja su isključivo za to određena.

Članak 91.

(1) Radioaktivne tvari moraju se ukrcati u plovilo, odnosno iskrcati iz plovila ili vozila čim stignu na mjesto ukrcaja, odnosno iskrcaja.
(2) Nakon završetka ukrcaja, odnosno iskrcaja, skladišta plovila, odnosno vozila moraju se propisno očistiti i mora se provjeriti da li postoji zračenje.

Članak 92.

(1) Ako za vrijeme rukovanja radioaktivnim tvarima dođe do oštećenja, razlijevanja ili curenja tih tvari, mjesto rukovanja se mora odmah potpuno izolirati ograđivanjem, obustaviti daljnje rukovanje i zabraniti pristup nestručnim osobama, a radnici koji su rukovali radioaktivnim tvarima moraju se odmah podvrgnuti zdravstvenoj kontroli.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka plovilo, vozilo, sredstva rada i mjesto rukovanja moraju se podvrgnuti dekontaminaciji, koju može izvršiti ustanova ovlaštena od ministarstva nadležnog za zdravstvo, a na mjesto rukovanja može pristupiti samo stručno osposobljena osoba koja određuje mjere za otklanjanje opasnosti.
(3) Korisnik luke, dužan je o događaju iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti nadležnu lučku kapetaniju, tijelo koje upravlja lukom, ministarstvo nadležno za zdravstvo, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove i imatelja prava na teret.

Članak 93.

Zabranjeno je ispuštanje tekućina u vodu koje su na bilo koji način došle u doticaj s radioaktivnim tvarima, uključujući i tekućine upotrijebljene za gašenje požara.

Članak 94.

Prilikom rukovanja radioaktivnim tvarima odgovarajuće se primjenjuju i odredbe članka 51., članaka 52. do 55. i članka 60. točke 1. – 5. ovoga Pravilnika.

2.10. Rukovanje korozivnim tvarima

Članak 95.

Osobe koje rukuju korozivnim tvarima moraju koristiti propisana zaštitna sredstva.

Članak 96.

(1) Korozivne tvari koje se nalaze u odgovarajućim posudama mogu se slagati najviše u dva reda po visini.
(2) Uskladištene korozivne tvari i vozila natovarena tim tvarima moraju se čuvati.

Članak 97.

Prilikom rukovanja korozivnim tvarima odgovarajuće se primjenjuju i odredbe članka 51., 52. do 55., članka 57. stavak 1., članka 58., članka 60. točke 1. – 5. i članka 61. ovoga Pravilnika.

3. SIGURNOSNE MJERE ZA RUKOVANJE ULJIMA, TE NAČIN SPREČAVANJA ŠIRENJA ISTEKLIH ULJA

Članak 98.

(1) Uljima se može rukovati samo u za to posebno određenim lukama, odnosno na određenom području luke koja odgovara posebno propisanim uvjetima (u daljnjem tekstu: petrolejska luka).
(2) Kopneno područje petrolejske luke mora biti ograđeno i označeno. Tijelo koje upravlja lukom uz suglasnost nadležne lučke kapetanije određuje sredstva za rukovanje uljima u toj luci.

Članak 99.

(1) Ako vodeno područje petrolejske luke nije ograđeno zaštitnom plutajućom branom za sprečavanje širenja isteklog ulja po rijeci, tanker se mora ograditi zaštitnom plutajućom branom na način da se spriječi širenje eventualno isteklog ulja po rijeci. Ukoliko je plovilo bokom vezan uz obalu, prema rijeci mora biti ograđeno čitavom svojom dužinom. Tanker se mora ograditi za čitavo vrijeme boravka u luci.
(2) Nadležna lučka kapetanija daje suglasnost za postavljanje naprava i uređaja za sprečavanje širenja ulja po rijeci.

Članak 100.

(1) U petrolejskoj luci tankeri pristaju na dodijeljene im vezove. Tankeri kojima nije dodijeljen vez dužni su čekati izvan luke na određenom mjestu, odnosno sidrištu.
(2) Tankeri mogu boraviti u petrolejskoj luci samo dok traje iskrcaj, odnosno ukrcaj tereta, uzimanje pogonskog goriva odgovarajućeg balasta i vode, te dok traje njihovo čišćenje i otplinjavanje.

Članak 101.

Dok boravi u petrolejskoj luci uz bok tankera može se privezati drugo plovilo samo po odobrenju nadležne lučke kapetanije.

Članak 102.

(1) Tanker na kojem se rukuje uljima u luci mora:
1. imati cjevovode i sisaljke u ispravnom stanju, prirubnice nepropusno spojene, a fleksibilne cijevi dovoljne dužine za predvidivo pomicanje plovila,
2. imati propisana sredstva i uređaje za gašenje požara u pripravi,
3. zatvoriti sve prostorije u blizini odušnika tankova u kojima se može sakupljati zapaljivi i zagušljivi plin,
4. imati na palubi najmanje jednu ovlaštenu stručnu osobu koja je odgovorna za zaštitu od požara i za osiguranje, te jednog osposobljenog člana posade za nadziranje rukovanja s uljima,
5. postaviti na ukrcajnom i iskrcajnom cjevovodu na palubi plovila manometar radi stalne kontrole tlaka ulja,
6. postaviti na palubi plovila ispod spojeva cjevovoda posudu za prikupljanje isteklog ulja i zatvoriti sve palubne otvore za oticanje vode,
7. poduzeti i druge propisane mjere zaštite na tankeru.
(2) Cjevovodi tereta i spojnice plovila s uređajima na obali moraju se podvrgnuti redovnom tromjesečnom pregledu od strane stručne komisije koju odredi nadležna lučka kapetanija. U ovu komisiju imenuje se i jedan predstavnik petrolejske luke.

Članak 103.

Tankeru koji prevozi ulja, uređaj za proizvodnju inertnog plina treba biti ispravan i u stalnoj uporabi.

Članak 104.

(1) Osoba koja upravlja plovilom – tankerom u petrolejskoj luci na kojem se obavlja rukovanje uljima i odgovorna osoba korisnika petrolejske luke, prije početka rukovanja uljima, moraju ispuniti kontrolnu listu.
(2) Ne može se započeti rukovanje uljima ukoliko nisu ispunjeni svi uvjeti utvrđeni kontrolnom listom.
(3) Obrazac kontrolne liste sa sadržajem na hrvatskom i njemačkom jeziku prilog je i čini sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog 5.).

Članak 105.

(1) Prije početka rukovanja uljima u luci, tanker se mora sigurno i čvrsto privezati da bi se spriječilo oštećenje obale, plovila, fleksibilnih cijevi, uređaja ili opreme, te ograditi zaštitnom plutajućom branom prema odredbi članka 99. ovoga Pravilnika.
(2) Korisnik petrolejske luke dužan je tankeru iz stavka 1. ovoga članka osigurati branu i naprave za sakupljanje isteklih ulja u vodu.
(3) U slučaju istjecanja ulja u vodu, korisnik petrolejske luke dužan je osigurati čišćenje vode i luke.

Članak 106.

(1) Korisnik petrolejske luke dužan je prije početka rukovanja uljima staviti pod nadzor stručne osobe glavni ventil na operativnoj obali te osigurati stalno prisustvo stručne osobe na plovilu tijekom rukovanja uljima.
(2) Iza glavnog ventila mora se nalaziti manometar u ispravnom stanju za očitavanje radnog tlaka u cjevovodu.

Članak 107.

Prije početka rukovanja uljima u petrolejskoj luci, korisnik luke dužan je izvršiti propisno uzemljenje cjevovoda kroz koji će teći ulje.

Članak 108.

(1) Svi cjevovodi ili dijelovi cjevovoda međusobno spojeni prirubnicom moraju biti na odgovarajući način električno spojeni da bi se izbjegla elektrostatička iskra.
(2) Uporaba savitljivih cijevi za rukovanje uljima na plovila u luci može se dozvoliti samo ako se ispune sljedeći uvjeti:
1. da savitljiva cijev posjeduje valjani atest,
2. da je označen maksimalni radni tlak,
3. da je označena najmanja i najveća radna temperatura tekućine,
4. da nema vidljivih i nevidljivih mehaničkih oštećenja.

Članak 109.

U slučaju rukovanja uljima noću, korisnik petrolejske luke, dužan je:
1. osvijetliti u sigurnosnoj izvedbi propisane jačine mjesto na kojem se rukuje uljima u luci, mjesto na obali s kojeg se obavlja upravljanje i nadzor nad rukovanjem uljima, pristupne mostove, kao i sva druga mjesta u luci određena za rukovanje uljima,
2. osigurati sustav osvjetljenja u nužnosti.

Članak 110.

Rukovanje uljima s jednog plovila na drugo plovilo može se obavljati u petrolejskoj luci samo po odobrenju nadležne lučke kapetanije i ako su provedene posebne mjere sigurnosti, vodeći računa o opasnostima ovakvog načina rukovanja uljima.

Članak 111.

Snabdijevanje plovila pogonskim gorivom može se odvijati samo na mjestima koje odredi lučka uprava uz suglasnost nadležne lučke kapetanije. Snabdijevanje plovila pogonskim gorivom ne smije započeti bez odobrenja nadležne lučke uprave.
Zapovjednik plovila dužan je najmanje 24 sata prije početka snabdijevanja plovila pogonskim gorivom zatražiti odobrenje od nadležne lučke uprave.
Lučka uprava dužna je odmah izvijestiti nadležnu lučku kapetaniju o izdavanju odobrenja.
Zapovjednik plovila dužan je obavijestiti nadležnu lučku kapetaniju o početku i završetku snabdijevanja plovila pogonskim gorivom.
Plovilo koje se snabdijeva pogonskim gorivom dužno je za vrijeme boravka u luci danju istaknuti crvenu zastavu, a noću crveno svjetlo vidljivo sa svih strana horizonta.
Za vrijeme snabdijevanja plovila pogonskim gorivom zabranjeno je kretanje po plovilu neovlaštenim osobama.
Nadležna lučka kapetanija može iz sigurnosnih razloga i zaštite ljudskih života i okoliša te nepridržavanja odredaba ovog članka, zabraniti početak i daljnje snabdijevanje plovila pogonskim gorivom kao i narediti plovilu, odnosno vozilu, da napusti luku.

Članak 112.

Rukovanje uljima u petrolejskoj luci i na tankeru mora se prekinuti i istodobno zatvoriti svi ventilacioni otvori:
1. za vrijeme trajanja nepovoljnih vremenskih prilika koje mogu ugroziti sigurnost plovila ili uređaja u luci,
2. za vrijeme grmljavine i atmosferskih pražnjenja,
3. kad se tankeru na kojem se rukuje uljima približava tegljač, dok se on ne priveže,
4. kad dođe do kvara bilo kojeg uređaja za rukovanje uljima, a taj kvar može prouzročiti onečišćenje vode ili ugroziti ljudske živote,
5. kad dođe do požara na području petrolejske luke.

4. SIGURNOSNE MJERE ZA RUKOVANJE PLINOVIMA KOJI SE PREVOZE POSEBNO GRAĐENIM PLOVILIMA

Članak 113.

(1) Plinovima u plinovitom stanju ili stlačenim plinovima odnosno ukapljenim ili otopljenim pod tlakom koji se prevoze posebno građenim plovilima, može se rukovati samo u za to posebno određenim lukama, odnosno na određenom području luke koje odgovara posebno propisanim uvjetima.
(2) Uplovljenje u luku ili njeno područje određeno za rukovanje plinovima može se dozvoliti plovilu koje ima odgovarajuću klasu za prijevoz tih opasnih tvari, odnosno koje je izgrađeno za tu namjenu u skladu s posebnim tehničkim pravilima.

Članak 114.

Plovilu koje prevozi ili je prevozilo plinove, a naknadno nije odplinjeno, zabranjeno je pristati u druge luke, osim u luku namijenjenu za prihvat takvih plovila.

Članak 115.

(1) Osoba koja upravlja plovilom u luci na kojem se obavlja rukovanje plinovima i odgovorna osoba korisnika luke, prije početka rukovanja mora ispuniti kontrolnu listu iz članka 104. ovoga Pravilnika.
(2) Ne može se započeti rukovanje plinovima ukoliko nisu ispunjeni svi uvjeti određeni kontrolnom listom.

Članak 116.

(1) Obalni uređaji u luci ili na njenom dijelu određenom za rukovanje plinovima moraju biti konstruirani tako da je u slučaju nužde moguće brzo odvezivanje plovila.
(2) Ako privez nije opremljen takvim uređajima, blizu konopa i užeta za vez do promjera najviše pet metara mora se nalaziti sjekira izrađena od materijala koji ne iskri.

Članak 117.

Rukovanje plinovima može se obavljati pod uvjetom da se upućivanje brzozatvarajućih ventila na prekrcajnom cjevovodu osigura s mjesta na obali s kojega se obavlja upravljanje i nadzor nad tim rukovanjem.

Članak 118.

Svi cjevovodi ili dijelovi cjevovoda međusobno spojeni prirubnicom moraju biti na odgovarajući način spojeni da bi se izbjegla elektrostatička iskra.

Članak 119.

Plovilo mora biti opremljeno odgovarajućim uređajima za daljinsko isključivanje crpki, kao i sistemom za brzo zatvaranje glavnog ventila u nuždi.

Članak 120.

(1) Stanje vodostaja, jačina i smjer vjetrova kod kojih se treba prekinuti rukovanje plinovima određuje posebnim aktom tijelo koje upravlja lukom uz suglasnost nadležne lučke kapetanije.
(2) Podaci o brzini i smjeru vjetra moraju biti lako uočljivi i dostupni stručnoj osobi pod čijim se nadzorom obavlja rukovanje plinovima. Kad vjetar dostigne brzinu veću od 90%, od najveće dozvoljene brzine prema posebnom aktu iz stavka 1. ovoga članka, aktivirat će se alarm.

Članak 121.

Pri rukovanju plinovima smjer strujanja plinova kroz cjevovode i tehnički naziv plinova mora biti jasno ispisan na svakom cjevovodu.

Članak 122.

Pretovarni krak za rukovanje plinovima mora biti konstruiran tako da se nakon odvajanja od kolektora plovila može automatski vratiti u položaj mirovanja.

Članak 123.

Sistem protupožarne zaštite u luci ili njezinom dijelu određenom za rukovanje plinovima mora udovoljiti zahtjevima koji su određeni posebnim propisima o zaštiti protiv požara.

Članak 124.

(1) Na mjestu rukovanja plinovima u luci mora biti postavljen odgovarajući broj detektora plina radi kontrole propuštanja i utvrđivanja eksplozivnosti atmosfere.
(2) Na plovilu na kojem se obavlja rukovanje plinovima mora biti ispod kolektora plovila postavljen dovoljan broj prijenosnih detektora plina i na odgovarajućoj međusobnoj udaljenosti.

Članak 125.

(1) Luka, odnosno njezino područje određeno za rukovanje plinovima, mora biti za slučaj opasnosti, kvara ili koje druge nezgode opremljeno uređajima kojima će se automatski aktivirati:
1. iskapčanje onih sistema koji mogu ugroziti sigurnost ljudi i materijalnih dobara,
2. zatvaranje svih brzozatvarajućih ventila,
3. odvajanje spoja pretovarnog kraka za rukovanje plinovima i plovila, te vraćanje kraka u položaj mirovanja,
4. alarm u svim prostorijama i na mjestu na kojemu se obavlja upravljanje i nadzor nad rukovanjem plinovima, te u centrali za protupožarnu zaštitu.
(2) Aktiviranje funkcija navedenih u stavku 1. ovoga članka mora biti osigurano i u slučaju nestanka električne energije na glavnoj mreži.

Članak 126.

Luka, odnosno njezino područje određeno za rukovanje opasnim plinovima mora biti opremljeno tušem i uređajima za ispiranje očiju odgovarajuće temperature.

Članak 127.

Na mjestu u luci ili na njezinom području na kojemu se obavlja rukovanje plinovima moraju postojati najmanje dva puta za evakuaciju ljudi od kojih jedan mora biti čamac za spašavanje pogonjen veslima, od materijala koji ne iskri, a drugi kopneni put prohodan za motorna vozila.

Članak 128.

Prilikom rukovanja plinovima odgovarajuće se primjenjuju i odredbe članka 45. i 47., članka 60. točka 7., članka 102. točka 3. članka 108. i 109. i članka 112. ovoga Pravilnika.

5. SIGURNOSNE MJERE ZA RUKOVANJE OPASNIM KEMIKALIJAMA U RAZLIVENOM STANJU KOJE SE PREVOZE U POSEBNO GRAĐENIM PLOVILIMA

Članak 129.

Opasnim kemikalijama u razlivenom stanju koje se prevoze u posebno građenim plovilima može se rukovati samo u za to određenim lukama, odnosno na određenom području luke koje odgovara posebno propisanim uvjetima.

Članak 130.

(1) Osoba koja upravlja plovilom u luci na kojem se obavlja rukovanje opasnim kemikalijama u tekućem stanju i odgovorna osoba korisnika luke, prije početka rukovanja mora ispuniti kontrolnu listu iz članka 104. ovoga Pravilnika.
(2) Ne može se započeti rukovanje opasnim kemikalijama u tekućem stanju ukoliko nisu ispunjeni svi uvjeti zahtijevani kontrolnom listom.
(3) Plovilu koji prevozi opasne kemikalije u tekućem stanju, a ne ispunjava uvjete određene odredbom članka 4. ovoga Pravilnika neće se dozvoliti uplovljenje u luku i rukovanje opasnim kemikalijama.

Članak 131.

U lukama gdje se mora upotrijebiti sidro za pristajanje mora se osigurati brzo napuštanje plovila iz luke.

Članak 132.

Korisnik luke, dužan je na svakom cjevovodu koji služi za rukovanje opasnim kemikalijama u tekućem stanju označiti:
1. tehnički naziv kemikalije,
2. smjer protoka kemikalije kroz cjevovod,
3. maksimalni radni tlak u cjevovodu,
4. maksimalnu radnu temperaturu u cjevovodu,
5. datum posljednje obavljene provjere cjevovoda (test).

Članak 133.

Uporaba savitljivih cijevi za rukovanje opasnim kemikalijama na plovilu i u luci može se dozvoliti samo pod uvjetom da su kompatibilne s teretom i da su ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. da savitljiva cijev posjeduje valjani atest,
2. da je označen maksimalni radni tlak,
3. da je označena minimalna i maksimalna radna temperatura tekućine,
4. da nema vidljivih mehaničkih oštećenja.

Članak 134.

(1) Za vrijeme i na mjestu rukovanja opasnim kemikalijama mora biti postavljen odgovarajući broj detektora kojima će se detektirati istjecanje zapaljivih i otrovnih para radi utvrđivanja dozvoljene koncentracije eksplozivnosti i otrovnosti atmosfere.
(2) Provjeru kalibracije detektora potrebno je obaviti prije svakog rukovanja opasnim kemikalijama.

Članak 135.

Uporaba prijenosnih sisaljki za rukovanje opasnim kemikalijama (sisaljka za hitnost) nije dozvoljena bez suglasnosti korisnika luke i odobrenja nadležne lučke kapetanije.

Članak 136.

Sistem protupožarne zaštite u luci, odnosno na njezinom dijelu određenom za rukovanje opasnim kemikalijama, mora ispunjavati uvjete određene posebnim propisima o zaštiti protiv požara.

Članak 137.

Mjesto rukovanja opasnim kemikalijama mora biti opremljeno dovoljnim brojem zaštitne opreme ovisno o broju osoba i opasnosti kemikalija kojima se rukuje.

Članak 138.

Prije početka rukovanja opasnim kemikalijama, osoba koja upravlja plovilom mora korisniku luke dostaviti sljedeće informacije:
1. plan smještaja tereta,
2. potpunu informaciju o teretu,
3. postupak u slučaju istjecanja ili izlijevanja tereta,
4. mjere koje treba poduzeti u slučaju dodira osoba s teretom,
5. postupci u sučaju požara,
6. postupak u slučaju potrebe prebacivanja tereta.

Članak 139.

(1) Mjesto rukovanja opasnim kemikalijama i plovilo moraju imati:
1. plan za sprečavanje onečišćenja opasnim kemikalijama,
2. interventni plan u slučaju onečišćenja opasnim kemikalijama,
3. osobe za provedbu plana u slučaju onečišćenja opasnim kemikalijama,
4. sredstva za izvršenje plana.
(2) U slučaju onečišćenja većih razmjera opasnim kemikalijama koje je prouzročilo oštećenje plovila, mjesto saniranja određeno je planom intervencija kod iznenadnih onečišćenja unutarnjih voda u Republici Hrvatskoj.

Članak 140.

Prilikom rukovanja opasnim kemikalijama odgovarajuće se primjenjuju i odredbe članka 45., 47. i 48., članka 102., 105., 107., 108., 112., 114., 115., 121.,124. i 125. ovoga Pravilnika.

6. SKLADIŠTENJE OPASNIH TVARI U LUČKA SKLADIŠTA

Članak 141.

(1) U lučkom skladištu opasne tvari moraju se uskladištiti odijeljeno.
(2) Skladišta moraju biti opremljena uređajima za kontrolu temperature i relativne vlažnosti.
(3) Opasne tvari upakirane u kontejnerima moraju biti uskladištene na posebnom mjestu u luci na kontejnerskom terminalu određenom za skladištenje opasnih tvari.
(4) Kontejner koji se ošteti i propušta opasnu tvar mora se odvojiti od ostalih kontejnera i uskladištiti na posebnom za to određenom mjestu.

Članak 142.

(1) Eksplozivne tvari mogu se uskladištiti samo na posebnim, za to izgrađenim skladištima, sukladno propisima o uskladištavanju eksplozivnih tvari.
(2) Tijelo koje upravlja lukom uz suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje posloveposlova posebnim aktom odredit će najveću količinu eksplozivnih tvari koja se mogu uskladištiti na području luke, vodeći računa o udaljenosti najbližeg naselja i sigurnosti drugih objekata.

Članak 143.

(1) Opasne tvari uskladištene u lučkom skladištu mora najmanje dvaput dnevno pregledati stručno osposobljena osoba.
(2) Ako se prilikom pregleda iz stavka 1. ovoga članka ustanovi oštećenje opasnih tvari, korisnik luke dužan je o tome obavijestiti nadležnu službu iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 144.

(1) Prije pristupanja manipulaciji radioaktivnih tvari, korisnik luke dužan je korištenjem uređaja za mjerenje radioaktivnosti ustanoviti stupanj radioaktivnosti.
(2) Radioktivne tvari koje imaju žutu naljepnicu moraju se u lučkim skladištima uskladištiti na posebnom mjestu koje mora biti udaljeno od mjesta zadržavanja ili prolaza osoba zavisno o jačini zračenja tih tvari.
(3) Nakon podizanja iz skladišta radioaktivnih opasnih tvari, skladište se mora propisno očistiti i provjeriti postoji li zračenje.

Članak 145.

Korisnik luke dužan je:
1. urediti način vanjskog označavanja skladišta u luci u kojima su uskladištene opasne tvari i mjesta na kojima se rukuje tvarima u luci,
2. imati stručne osobe za rukovanje opasnim tvarima uz zaštitna sredstva i prvu pomoć,
3. utvrditi način obavještavanja za slučaj opasnosti kod rukovanja ili uskladištenja opasnih tvari u luci,
4. stalno imati potrebne radnike i tehnička sredstva za pomicanje plovila ili vozila za slučaj opasnosti prilikom rukovanja opasnim tvarima u luci.

7. NADZOR

Članak 146.

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovoga Pravilnika obavljaja inspekcija nadležna za plovidbu unutarnjim vodama.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 147.

Korisnik luke dužan je donijeti posebne akte iz članka 6., 14., 120. i 142. ovoga Pravilnika u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 148.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o prijevozu i rukovanju opasnih tvari u unutarnjoj plovidbi (»Narodne novine«, br. 80/00).

Članak 149.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-02/57
Urbroj: 530-05-08-1
Zagreb, 4. rujna 2008.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.


 

PRILOG 1


PRILOG 2PRILOG 3PRILOG 4 

PRILOG 5
Objašnjenje
Erklärung


Pitanje 3
Frage
»Dobro privezan« znači da je plovilo privezano uz gat ili pristanište za prekrcaj tereta na način da se, bez intervencije treće osobe, pomicanje plovila u bilo kojem smijeru a koje bi ometalo rad uređaja za prekrcaj tereta može spriječiti. U obzir se moraju uzeti posebni faktori utvrđene ili predvidljive promjne razine vode na toj lokaciji.
Unter »gut festgemacht« wird verstanden, dass das Schiff derartig an der Landungsbrücke bzw. am Umschlagsteiger befestigt ist, dass es ohne übergebührliche Einwirkung Dritter in keiner Richtung eine Bewegung ausführen kann, die das Umschlagsgerät überbeanspruchen könnte. Dabei ist den an dieser Örtlichkeit gegebenen bzw. voraussehbaren Wasserspiegelschwankungen und Besonderheiten des Umschlags Rechnung zu tragen.

Pitanje 4

Frage
Mora biti moguće u bilo koje vrijeme ukrcati se ili otići s plovila. Ako nema ni jednog, ili postoji samo jedan zaštićeni prolaz na obalu za brzo napuštanje plovila u hitnom slučaju, mora biti omogućen prikladan način napuštanja plovila preko drugog boku (npr. spušteni čamac za spašavanje)
Das Schiff muss jederzeit sicher betreten und verlassen werden können. Stehen lanseitig keine geschützten Fluchtwege oder nur ein Fluchtweg zum schnellen Verlassen des Schifes im Notfall zur Verfügung, muss schiffseitig ein weiteres geeignetes Fluchtmittel vorhanden sein (z.B. ein ausgebrachtes Beiboot).

Pitanje 6
Frage
Na plovilu mora biti važeća isprava o nadzoru crijeva za prekrcaj. Materijal crijeva mora podnijeti najveća očekivana opterećenja i odgovarajući broj prekrcaja određenih tereta. Izraz crijeva za teret uključuje crijeva kao i ručice na obali za ukrcaj i iskrcaj. Crijeva za prekrcaj tereta između plovila i obale moraju se tako postaviti da se ne mogu oštetiti promjenama razine vode uzrokavanim plovilama u prolaz i/ili radnjama ukrcaja/iskrcaja. Svi priključci s prirubnicama moraju biti opremljeni brtvama i dovoljnim vijčanim priključcima kako bi se isključila mogućnost curenja.
Für die Lade-/Löschschläusche muss eine gültige Prüfbescheinigung vorliegen. Das Material der Schläuche muss den vorgesehenen Beanspruchungen widerstehen können und für den Umschlag der jeweiligen Stoffe geeignet sein. Der Begriff Leitungen umfasst sowohl Schläuche als auch Lade-/Löscharme. Die Umschlagsleitungen zwischen Schiff und Land müssen so angebracht sein, dass sie durch die üblichen Schiffsbewegungen infolge Wasserspiegeländerungen, vorbeifahrender Schiffe und des Lade-/Löschvorgangs nicht beschädigt werden können. Ebenso müssen alle Flanschverbindungen mit den passenden Dichtungen und genügend Befestigungsmitteln versehen sein, damit Leckage ausgeschlossen ist.

Pitanje 10

Frage
Ukrcaj/iskrcaj mora se nadzirati sa plovila i obale tako da se odmah mogu prepoznati eventualne opasnosti koje se mogu dogoditi u blizini crijeva. Kada se nadzor vrši dodatnim tehničkim sredstvima, ona moraju biti dogovorena i usklađena između obalne i brodske službe i plovila.
Der Umschlag muss an Bord und an Land derart beaufsichtigt werden, dass im Bereich der Übergabeleitungen auftretende Gefahren sofort erkannt werden können.

Pitanje 11
Frage
Za sigurne radnje ukrcaja/iskrcaja potrebna je dobra komunikacija između plovila i obale. U tu svrhu može se koristiti telefonska i radiooprema samo ako postoji zaštita od eksplozije i ako je smještena u dometu nadglednika.
Für einen sicheren Lade-/Löschvorgang ist eine gute Verständigung zwischen Schiff und Land erforderlich. Zu diesem Zweck dürfen Telefon – und Funkgeräte nur verwendet werden, wenn sie exgeschützt und im Reichweite der Aufsichtsperson angeordnet sind.

Pitanje 13
Frage
Prije početka ukrcaja/iskrcaja predstavnik obalnog uređaja i zapovijednik ili osoba koju on ovlasti moraju se dogovoriti o postupku koji će se primijeniti. Moraju se uzeti u obzir posebna svojstva tvari koje se ukrcavaju/iskrcavaju.
Vor Beginn des Lade-/Löschvorgangs müssen sich der Vertreter der Landanlage und der Schiffsführer über die anzuwendenen Verfahren einigen. Den besonderen Eigenschaften der zu ladenen oder zu löschen Stoffe ist Rechnung zu tragen.