MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Temeljem članka 7. stavak 1. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", br. 108/95), a u svezi s Odlukom o mjerilima za razvrstaj luka otvorenih za javni promet ("Narodne novine", br. 31/96), ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

NAREDBU

O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE

I.

U točki I. Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije ("Narodne novine", br. 2/97 i 118/97) u podtočki 2. briše se: "18) luka Plomin".

"Dodaje se u podtočki 1. "6) luka Plomin".

II.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/98-01/106
Urbroj: 530-01-97-3/NCP
Zagreb, 4. veljače 1998.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.