MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Temeljem članka 1043., stavka 1., točke 44. Pomorskog zakonika ("Narodne novine" broj: 17/94, 74/94 i 43/96, ministar pomorstva, prometa i veza donosi

NAREDBU

O VISINI NAKNADE ZA SIGURNOST PLOVIDBE KOJU PLAĆAJU STRANE JAHTE I BRODICE NAMIJENJENE RAZONODI ILI ŠPORTU

I.

Naknada za sigurnost plovidbe, koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu prilikom izdavanja prve prijave dolaska i boravka u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, i prilikom njenog produžavanja, ovisno o dužini plovila, iznosi:

1. Za brodice:

2. Za jahte:

II.

Izuzetno, u 1998. godini, prilikom ponovne prijave druge godine za redom, iznosi naknade iz točke I. ove naredbe umanjuju se za 10%, a prilikom ponovne prijave u trećoj godini za redom, iznosi naknada iz točke I. ove naredbe umanjuju se za 20%.

Stavak prvi ove točke ne odnosi se na brodice i jahte s kojima se obavlja gospodarska djelatnost.

III.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu ("Narodne novine" broj 28/97).

IV.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/98-02/05
Urbroj: 530-01-98-1 mv
Zagreb, 4. veljače 1998.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.