MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 14. stavka 1. točke b) Zakona o lučkim kapetanijama i kapetanijama pristaništa ("Narodne novine", br. 24/87) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

NAREDBU

O VISINI NAKNADE ZA BAŽDARENJE BRODICA

I.

Za baždarenje brodica radi utvrđivanja njihove zapremnine, plaća se naknada koja iznosi:

kuna

1. brodica bez palube

- do 5 metara dužine 45

- od 5 do 7 metara dužine 70

- preko 7 metara dužine 145

2. brodica s kabinom i dijelom palube s kabinom i cijelom
palubom ili s cijelom palubom bez kabine

- do 5 metara dužine 55

- od 5 do 7 metara dužine 95

- od 7 do 9 metara dužine 120

- od 9 do 12 metara dužine 145

- preko 12 metara dužine 195

II.

Novčana sredstva ostvarena naplatom iz točke I. ove naredbe, prihodi su državnog proračuna Republike Hrvatske i uplaćuje se na račun 30102-630-16.

III.

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za baždarenje čamaca ("Narodne novine", br. 40/93).

IV.

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-02/34
Urbroj: 530-01-97-1 NP
Zagreb, 18. travnja 1997.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r.