MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 14. stavka 1. točke a) Zakona o lučkim kapetanijama i kapetanijama pristaništa ("Narodne novine", br. 24/87) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

NAREDBU

O VISINI NAKNADE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODICA ZA PLOVIDBU

I.

Naknada za izvršeni osnovni, redovni i izvanredni pregled brodica radi utvrđivanja njene sposobnosti za plovidbu u pogledu konstrukcije, plovnih svojstava, porivnih i drugih uređaja i opreme, a koji pregled obavlja lučka kapetanija, odnosno kapetanija pristaništa na temelju članka 5. do 9. Pravilnika o brodicama ("Narodne novine", br. 81/94), iznosi:

kuna

1. Za brodice na vesla, jedra ili na vesla i jedra s vanj-
skim mehaničkim porivnim uređajem ili bez njega

a) za prijevoz putnika

- koje prevoze do 8 putnika 145

- koje prevoze preko 8 putnika 195

b) za ribolov

- do 5 metara dužine  45

- od 5 do 7 metara dužine  95

- preko 7 metara dužine 145

c) za prijevoz tereta

- do 3 tone nosivosti 120

- preko 3 tone nosivosti 170

d) za šport, zabavu i osobne potrebe

- za športske jedrilice, gumene brodice koje upo-
trebom mehaničkog porivnog uređaja klize po
vodi (gliseri) i ostale brodice  45

- za glisere, osim gumenih, dvotrupce i trotrupce  70

2. Za brodice s ugrađenim mehaničkim porivnim uređajem

a) za prijevoz putnika

- koje prevoze do 10 putnika 145

- koje prevoze od 11 do 20 putnika 215

- koje prevoze od 21 do 50 putnika 240

- koje prevoze preko 50 putnika 360

b) za ribolov

- do 6 metara dužine  45

- od 6 do 7 metara dužine 145

- od 7 do 9 metara dužine 315

- preko 9 metara dužine 360

c) za prijevoz tereta

- do 2 tone nosivosti 120

- od 2 do 3 tone nosivosti 170

- preko 3 tone nosivosti 360

d) za sport, zabavu i osobne potrebe

- za sportske jedrilice i ostale brodice  70

- za glisere, dvotrupce i trotrupce  70

II.

Za izvršeni osnovni, redovni i izvanredni pregled plutajućeg objekta u svrhu utvrđivanja sposobnosti za upotrebu na temelju članka 13. Zakona o utvrđivanju sposobnosti za upotrebu plutajućih objekata na moru i unutrašnjim vodama ("Narodne novine", br. 18/69), plaća se naknada i to:

1. za izvršeni osnovni pregled 145

2. za izvršeni redovni i izvanredni pregled 120

III.

Za izvršeni tehnički pregled pomorske radijske postaje, plaća se naknada u iznosu od 70 kuna.

IV.

Novčana sredstva ostvarena naplatom iz točaka I., II. i III. ove naredbe, prihodi su državnog proračuna Republike Hrvatske i uplaćuju se na račun 30102-630-16.

V.

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu ("Narodne novine", br. 40/93).

VI.

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-02/36
Urbroj: 530-01-97-1 NP
Zagreb, 18. travnja 1997.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r.