MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članak 14. stavka 2. Zakona o lučkim kapetanijama i kapetanijama pristaništa ("Narodne novine" br. 24/87) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

NAREDBU

O VISINI NAKNADE ZA ISPRAVE KOJE IZDAJU LUČKE KAPETANIJE I KAPETANIJE PRISTANIŠTA

I.

Cijena isprava koje su ovlaštene izdavati lučke kapetanije i kapetanije pristaništa iznosi:

kuna

 1. upisni list odnosno brodska svjedodžba 120

 2. list očevidnosti za plutajući objekt 70

 3. popis posade 95

 4. brodski dnevnik 120

 5. peljarska iskaznica 45

 6. svjedodžba o osposobljenosti za određenu službu 15

 7. svjedodžba o osposobljenosti za određene poslove 15

 8. pomorska knjižica, odnosno brodarska putovnica 60

 9. dozvola za ukrcanje 45

10. svjedodžba o baždarenju brodice 15

11. dozvola za plovidbu brodice 25

12. izvadak iz upisnika brodova 15

13. izvadak iz upisnika brodica 15

14. izvadak o plovidbenom stažu 15

15. svjedodžba o položenom stručnom ispitu o ospo-
sobljenosti za određenu službu pomorca, odnosno
brodarca 20

16. svjedodžba o položenom stručnom ispitu za ribara 20

17. svjedodžba o osposobljenosti za voditelja brodice 15

18. svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje brodicom
do 5 metara dužine i 3,66 kW 5

II.

Novčana sredstva ostvarena naplatom iz točke I. ove naredbe, prihodi su državnog proračuna Republike Hrvatske i uplaćuju se na račun 30102-630-16.

III.

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o određivanju visine naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa ("Narodne novine", br. 40/93).

IV.

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-02/37
Urbroj: 530-01-97-1 NP
Zagreb, 18. travnja 1997.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r.