VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o morskim lukama (»Narodne novine« broj 108/95) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. travnja 1996. godine donijela

ODLUKU

O MJERILIMA ZA RAZVRSTAJ LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET

I.

Ovom Odlukom propisuju se mjerila za razvrstaj luka otvorenih za javni promet.

II.

Sukladno Zakonu o morskim lukama, prema veličini i značaju za Republiku Hrvatsku, luke otvorene za javni promet mogu biti:

1. luke osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku;

2. luke županijskog značaja;

3. luke lokalnog značaja.

III.

Mjerila za razvrstaj luka otvorenih za javni promet u luke osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku su:

1. prosječni promet preko 3.000.000 tona tereta godišnje uz zastupljenost tranzitnog prometa u strukturi ukupnog prometa s 10% u razdoblju 1985.-1990. ili prosječan promet putnika preko 500.000 putnika godišnje sa 10% putnika u međunarodnom prometu u razdoblju od 1985.-1990. za luku u kojoj se isključivo obavlja promet putnika;

2. željeznička i cestovna povezanost sa zaleđem odnosno povezanost sa zračnim lukama;

3. instalirani lučki kapaciteti za promet od 5.000.000 tona tereta godišnje sukladno strukturi tereta prema glavnim grupama roba odnosno uređene obale i gatove za prihvat brodova dužine preko 130 m i gaza 6 m;

4. najmanje pet redovnih brodskih linija mjesečno odnosno najmanje tri međunarodne linije godišnje za luku u kojoj se isključivo obavlja promet putnika.

IV.

Mjerila za razvrstaj luka otvorenih za javni promet u luke županijskog značaja su:

1. prosječan promet preko 50.000 tona tereta godišnje u razdoblju od 1985.-1990. odnosno prosječan promet putnika preko 100.000 putnika godišnje u razdoblju 1985.-1990. za luku u kojoj se isključivo obavlja promet putnika;

2. odgovarajuća cestovna povezanost sa zaleđem;

3. instalirani lučki kapaciteti za promet tereta 50.000 tona odnosno gatove i obale za prihvat brodova do 80 m dužine i gaza 4 m;

4. najmanje pet linija mjesečno u domaćem prometu za luku u kojoj se isključivo obavlja promet putnika.

V.

Mjerilo za razvrstaj luka otvorenih za javni promet u luke lokalnog značaja je:

1. prosječan promet do 50.000 tona tereta godišnje u razdoblju 1985.-1990. odnosno prosječan promet putnika do 100.000 putnika godišnje u razdoblju 1985.-1990. za luku u kojoj se isključivo obavlja promet putnika.

VI.

S obzirom na pretežnu djelatnost, polazeći od mjerila za razvrstaj luke propisanih ovom Odlukom, luke otvorene za javni promet dijele se na putničke luke i teretne luke.

VII.

Prilikom razvrstaja svaka luka otvorena za javni promet mora udovoljiti svim mjerilima propisanim za odgovarajuću kategoriju luke.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/96-01/05
Urbroj: 5030105-96-1
Zagreb, 18. travnja 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.