ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 35. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske i članka 62. stavka 3. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94. i 17/94.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 9. svibnja 1995., donio je

ODLUKU

O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA

Članak 1.

Na temelju javnog raspisa za prikupljanje ponuda, objavljenog dana 8. prosinca 1994. godine u "Novom listu", Sabor Republike Hrvatske (u daljenjem tekstu - davatelj koncesije), na temelju mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija osnovanog Rješenjem ministra promorstva, prometa i veza i ministra građiteljstva i zaštite okoliša, klasa:

011-01/94-06/21 od 23. studenoga 1994. sukladno članku 63. stavak 2. Pomorskog zakonika, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, prihvaća ponudu "Jadranskog naftovoda" dioničko društvo Zagreb, Avenija Vukovar 14 (u daljnjem tekstu: ovlaštenik), te daje ovlašteniku ovlaštenje za posebnu upotrebu i gospodarsko korištenje pomorskog dobra, koje se sastoji od morskog dna i morskog podzemlja ukupne površine 29.600 m2.

Pomorsko dobro koje je predmet ove Odluke obuhvaća morsko dno i morsko podzemlje od rta Tenka punta (Terminal Omišalj - otok Krk) k.o. Omišalj, br.k.č 2991/1; 2991/2 (koordinate y=5483277; x=5009152) do rta Škrkovac (Rafinerija Urinj - rt Škrkovac) k.o. Kostrena Barbara, br. k. č.1500;1400/1;1400/2 (koordinate y=5464445; x 5014950), najkraćim morskim pravcem u ukupnoj dužini od 5920 m i širini od 5 m.

Trasa naftovoda ucrtana je na karti u mjerilu 1:25.000 koju je izradila "INA-inženjering ze naftu i plin" d.o.o. Zagreb, srpnja mjeseca 1994. godine.

Članak 2.

Koncesija se daje u svrhu izgrađnje i gospodarskog korištenja podmorskog naftovoda Terminal Omišalj - Rafinerija Urinj (u daljnjem tekstu: Naftovod).

Ovlaštenik se obvezuje da na pomorskom dobru koje ovom Odlukom dobija na upotrebu i gospodarsko korištenje izgrađi naftovod.

Svi radovi u izgrađnji naftovoda, a naročito priroda, oblik, kvaliteta i opseg radova moraju biti potpuno u skladu s lokacijskom dozvolom koju je dana 21. studenoga 1994. godine izdalo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja klasa: UP/I-350-05/94-02/11 urbroj: 531-05-94-8. i građevne dozvole koji će se izdati na temelju Ugovora o koncesiji pomorskog dobra i lokacijske dozvole.

Ovlaštenik je ovlašten naftovodom transportirati naftu iz Terminala Omišalj u Rafineriju Urinj.

Članak 3.

Ovlaštenik je dužan izvoditi sve radove i gospodarski koristiti naftovod u skladu s hrvatskim zakonima i podzakonskim aktima s područja zaštite okoliša, Studijom o utjecaju na okoliš naftovoda Omišalj - Urinj od travnja 1994. godine, te lokacijskom, građevnom i uporabnom dozvolom i to na način koji će osigurati najveću moguću zaštitu okoliša.

Članak 4.

Koncesija se daje na razdoblje od 40 (četrdeset) godina računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji pomorskog dobra.

Članak 5.

Ovlaštenik je dužan plaćati davatelju koncesije godišnju naknadu za koncesiju.

Godišnja naknada koju ovlaštenik plaća za korištenje pomorskog dobra sestoji se iz dva dijela:

a) fiksni dio u svoti, izraženoj u ECU-ima, od 67,000,00 ECU-a godišnje (slovima: šezdesetsedamtisuća ECU) pri isporuci do 3.5 mln tona nafte godišnje, odnosno 95.500,00 ECU-a godišnje (slovima: devedesetpettisućapetstotina ECU-a) pri ispuruci preko 3.5 mln tona godišnje;

b) varijabilni dio u svoti, izraženoj u ECU-ima, od 0,03 ECU-a (slovima: nulacijelihnulatri ECU-a) po toni transportirane nafte.

Naknada u gore navedenom iznosu i vrsti plaća se od dana izdanja uporabne dozvole.

Članak 6.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se predsjednik Sabora Republlke Hrvatske da sklopi Ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz članka 1. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja davatelja koncesije, te prava i obveza ovlaštenika, a u tekstu navedenom u Nacrtu ugovora o koncesiji pomorskog dobra.

Članak 7.

Ako ovlaštenik u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše Ugovor o koncesiji pomorskog dobra, gubi sva prava određena: ovom Odlukom.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 934-01/95-01/01

Zagreb, 9. svibnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.