MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Temeljem članka 58. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br.17/94 i 74/94) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

Naredbu

o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica

I.

Ovom naredbom utvrđuje se visina naknade za upotrebu pomorskog dobra koju su dužni plaćati vlasnici brodica upisanih u očevidnike brodica.

II.

Naknada za upotrebu pomorskog dobra plaća se kako slijedi:

1. Prema dužini brodice: - za svaki dužni metar ...........................................................15 kn

2. Prema snazi glavnog pogonskog motora - za svaki kW preko 4 kW ..........................5 kn

III.

Naknada se plaća godišnje, najkasnije do kraja veljače za tekuću godinu. Iznimno od stavka 1. ove točke naredbe, vlasnik novo upisane brodice dužan je platiti naknadu prilikom podnošenja. zahtjeva za onoliko dvanaestih dijelova naknade koliko preostaje mjeseci od dana upisa do kraja tekuće godine.

IV.

Sredstva prikupljena s naslova naknade prihod su županijskog proračuna županije gdje su ubrana, a koriste se namjenski, sukladno Pomorskom zakoniku.

V.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/95-02/29

Urbroj: 530-0 1-95-1

Zagreb, 6. veljače 1995.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.