MINISTARSTVO OBRANE

Na temelju člana 16. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94) uz suglasnost ministra pomorstva, prometa i veza, ministar obrane izdaje

NAREDBU

O USTANOVLJENJU ZABRANJENIH ZONA U UNUTRAŠNJIM MORSKIM VODAMA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske nema zabranjenih zona, osim zaštićenih dijelova prirode u smislu posebnih zakona i dijelova unutrašnjih morskih voda u kojima je režim plovidbe uređen posebnim propisima.

II.

Na dan stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o ustanovljenju zabranjenih zona u jugostavenskim unutrašnjim morskim vodama ("Narodne novine", br. 53/91).

III.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Urbroj : 512-01-94-1332

Zagreb, 7. travnja 1994.

Ministar obrane

Gojko Šušak, v. r.