MINISTARSTVO POMORSTVA,PROMETA I VEZA

Temeljem članka 1043. stavak 1. točka 44. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

NAREDBU

o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu

I.

Naknada za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske iznosi :

a) za brodice          DEM
- do 3metra s motornim
pogonom i preko 4kW   40
- od 3do 4metra dužine 60
- od 4do 5 metara dužine    80
- od 5 do 6metara dužine    100
- preko 6 metara dužine 110
b) za jahte
- do 7 metara dužine      150
- od 7do 8 metara dužine    180
- od 8 do 9 metara dužine    210
- od 9do 10 metara dužine    240
- od 10do 11 metara dužine   270
- od 11 do 12 metara dužine   300
- od 12do 15 metara dužine   350
- od 15 do 20 metara dužine   400
- od 20do 30 metara dužine   450
- preko 30 metara dužine    500

II.

Naknada iz točke 1. ove naredbe naplaćuje se u HRD po srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske na dan naplate naknade.

III.

Stupanjem na snagu ove naredbe pr estaje važiti Naredba o određivanju cijene obrasca odobrenje za plovidbu stranih jahti i stranih čamaca namijenjenih razonodi ili športu u obalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 40/93).

IV.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/94-02/36

Urbroj : 530-01-94-1

Zagreb, 21. ožujka 1994.

Ministar pomorstva, prometa i veza,

Ivica Mudrinić, dipl. ing. v. r.