MINISTARSTVO POMORSTVA I MINISTARSTVO PROMETA I VEZA

Na temelju članka 14. stavak 2. Zakona o lučkim kapetanijama i kapetanijama pristaništa ("Narodne novine". br. 24/87) ministar pomorstva i ministar prometa i veza donijeli su

NAREDBU

o odredivanju visine naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa

I.

1. Cijena isprava koje su ovlaštene izdavati lučke kapetanije i kapetanije pristaništa utvrđuje se kako slijedi:

HRD/kom.

- upisni list odnosno brodska svjedodžba 5.000

- list očevidnosti -za plutajući objekt 3.000

- popis posade 4.000

- brodski dnevnik 5.000

- peljarska iskaznica 2.000

- svjedodžba o osposobljenosti za određenu službu 500

- svjedodžba o osposobljenošti za određene poslove 500

- pomorska knjižica odnosno brodarska putovnisa 2.500

- dozvola za ukrcanje 2.000

- svjedodžba o baždarenju čamca 200

- dozvola za plovidbu čamca 1.000

- izvadak iz upisnika brodova 300

- izvadak iz upisnika čamaca 300

- izvadak o plovidbenom stažu 300

- svjedodžba o položenom stručnom ispitu o osposobljenosti za

određenu službu pomorca odnosno brodarca 500

- svjedodžba o položenom stručnom ispitu za ribara 500

- svjedodžba o osposobljenju za voditelja čamca 500

- svjedodžba o osposobljenosti za upravljalje čamcem do 5 m

dužine i 3.66kW 300

- zapisnik o rođenju na brodu 300

- zapisnik o nalasku napuštenog novorodenog djeteta 300

- zapisnik o smrtnom slučaju na brodu 300

- zapisnik o popisu imovine umrlog na brodu 300

- prijava o pomorskom udesu 300

- svjedodžba o provjeri stručne spreme ribara 500

2. Cijena isprave tiskane na stranom jeziku je:

- svjedodžba o položenom stručnom ispitu o osposobljenosti za

određenu službu pomorca odnosno brodarca 1.000

- svjedodžba o osposobljenosti za voditelja čamca 1.000

II.

Dio novčanih sredstava ostvarenih naplatom iz točke I. ove naredbg prenose se na račun Ministarstva pomorstva za financiranje: izdavanja-tiskanja isprava koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa.

O visini ukupno potrebnih sredstava za namjene iz stavka 1. ove točke i lučkim kapetanijama koje će ta sredstva izdvajati odluku će donositi Ministarstvo pomorstva u suradnji s Ministarstvom financija.

Preostala sredstva nakon podmirenja navedenih potreba, prihodi su Državnog proračuna Republike Hrvatske i uplaćuju se na račun broj 30100-840-000-6161 -Prihodi Republičkih organa uprave i organizacija.

O utrošku sredstava iz stavka 1. ove točke Ministarstvo pomorstva, na kraju svake kalendarske godine, podnosi izvještaj Vladi Republike Hrvatske.

III.

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o određivanju visine naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa ("Narodne novine", br. 13/90).

Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/92-02/14

Urbroj: 530-01-92-2

Zagreb, 9. srpnja 1992.

Ministar pomorstva

dr. Davorin Rudolf, v. r.

Ministar prometa i veza

prof. dr. Josip Božićević, v. r.